Steun ons en help Nederland vooruit

Regie op de Ruimte

Ruimtelijke ordening is een belangrijke taak van de provincie. D66 vindt dat de provincie deze rol – in samenwerking met de Utrechtse gemeenten en inwoners – ten volle moet benutten. De provincie is bij uitstek de overheid die een samenhangend ruimtelijk beleid voor de lange termijn kan vormgeven. Volgens D66 kan dat alleen als de provincie ook echt de regie neemt.

Voor een regiefunctie is alle reden. Steden en dorpen blijven uitbreiden ten koste van open ruimte, natuur en cultuurlandschap. We moeten eerst de projecten afmaken die al onderweg zijn en daarnaast goed kijken op welke plekken verdere bouw het meest gewenst en het best inpasbaar is. Polder Rijnenburg kan het beste polder blijven en bebouwing van de grond bij Nieuwegein en Houten is wat ons betreft pas een optie als Leidsche Rijn helemaal klaar is. Nog beter: ook deze polder laten zoals die is en zoeken naar een oplossing in de A12-Zone tussen Nieuwegein en Utrecht.

De afgelopen vier jaar heeft D66 zich sterk gemaakt voor binnenstedelijke ontwikkeling. De provincie heeft op basis van samenwerkingsagenda’s gericht met gemeenten invulling gegeven aan deze binnenstedelijke bouwopgaven. D66 wil dat dit beleid wordt voorgezet en uitgebouwd. Hierin moet extra aandacht komen voor energiebesparing bij bestaande woningen en leefbaarheid in stedelijk gebied.

Aanpak leegstand
In de jaren van economische voorspoed zijn te veel bedrijventerreinen, kantoren en winkels gebouwd. Projectontwikkelaars konden hun gang gaan en er was onvoldoende afstemming tussen provincie en gemeenten en gemeenten onderling, met een grote overlap van aanbod als gevolg. Inmiddels is een flink overschot ontstaan. Veel nieuwe panden en nieuwe bedrijventerreinen staan leeg, terwijl in de bestemmingsplannen nog steeds ruimte bestaat om nog meer te bouwen. De aanpak van de leegstand heeft voor D66 dan ook een hoge prioriteit.
In navolging van de aanpak van de kantorenleegstand, pleiten we voor een provinciale visie op winkelgebieden die zal worden opgesteld in samenwerking met de regio’s. De provincie kan de winkelbestemming bijvoorbeeld voorbehouden aan bestaande winkelgebieden en geen nieuwe winkelgebieden toelaten.

De inzet van D66 is erop gericht om herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen op gang te brengen. Het kan mogelijk zijn om daarvoor ‘schuifruimte’ te creëren. In ieder geval wordt de SER-ladder gevolgd. En als er wordt gebouwd of bestaande bouw wordt vernieuwd, dan moet dat altijd met inachtneming van de hoogste duurzaamheidscriteria. Duurzaamheid moet ook in aanbestedingen een factor zijn; de true price (waarin milieu- en andere effecten worden meegenomen) is belangrijker dan het goedkoopste aanbod.

D66 ondersteunt transformatie, herbestemming, vernieuwbouw, herstructurering en uiteindelijk ook sloop om de schaarse ruimte in de provincie Utrecht zo goed mogelijk te benutten”De provincie moet het gesprek aangaan met gemeenten, nauwer samenwerken met die gemeenten en de verbinding leggen tussen gemeenten. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat we niet teveel bouwen en niet het verkeerde bouwen. Als gemeenten niet bereid zijn hun bouwplannen te schrappen, dan vindt D66 het redelijk om minder ruimte te reserveren voor functies waar een overschot van bestaat.

Herbestemming
D66 ziet veel mogelijkheden voor herbestemming. Door met alle betrokken partijen nauwkeurig te kijken naar vraag, aanbod en regionale spreiding, kunnen nieuwe bestemmingen worden gevonden voor bestaande bouw. Bestaande kantoorgebouwen kunnen bijvoorbeeld worden getransformeerd tot vergaderruimten of tot wooneenheden. Bedrijventerreinen net buiten de stad kunnen worden gebruikt als lokaal distributiecentrum voor alle af te leveren webbestellingen binnen de stads- en dorpskernen. Leegstaande panden kunnen een kans zijn voor beginnende ondernemers. D66 vindt dat de provincie en gemeenten een dergelijk gebruik moeten ondersteunen.
Herbestemmen doen we samen met jou. De provincie moet ontvankelijk zijn voor ideeën van ondernemers en bewoners voor nieuwe bestemmingen van bestaande bouw. De afgelopen periode heeft de provincie ingezet op transformatie van kantoorgebouwen. Hier zijn successen mee geboekt. D66 wil dit de komende periode versterken en de provincie heeft hierin een regierol. Wij steunen het provinciale inpassingsplan waarmee grootschalige nieuwbouw van kantoren onmogelijk gemaakt wordt, en respecteren de hierin gemaakte afspraken. Op veel plaatsen in de provincie Utrecht wordt transformatie bemoeilijkt door nationale regels (WRO) en afspraken (Chloortreinen). De provincie zal zich moeten inspannen om ook op deze locaties gunstige voorwaarden voor transformatie te realiseren. Zo kunnen meer kantoren getransformeerd worden naar stadskwekerijen, (tijdelijke) wooneenheden, school, atelier/werkruimte voor ZZP’ers, et cetera.

Er is een groeiende aandacht voor gezondheid en welzijn. Dit resulteert in een grote vraag naar plekken om te kunnen bewegen, ontspannen, op te laden. D66 wil bedrijven die nu nog enkel een agrarische bestemming hebben helpen een transitie te maken naar een andere bestemming. Dat kan bijvoorbeeld een zorgboerderij zijn, een toeristische of educatieve attractie, of een wellnesscentrum. De provincie moet hiervoor de mogelijkheid scheppen in haar ruimtelijke plannen. Zo helpen we het platteland leefbaar houden, scheppen we nieuwe banen én creëren we meer recreatieplekken voor stedelingen.

Herbestemming zal niet alle leegstand kunnen opheffen. Toch willen we zo efficiënt mogelijk omgaan met onze beperkte ruimte. In sommige gevallen zullen we daarom sloop moeten overwegen. Sloop (van bijvoorbeeld stallen en kantoren) zal onvermijdelijk zijn om grootschalige leegstand te voorkomen. Het heeft ook een voordeel: het slopen van leegstaande boerderijen en kantoren brengt weer ruimte in het landelijk gebied en de kernen en steden. Daarvoor is het wel van belang dat we niet langer automatisch iets nieuws bouwen op plekken waar iets is gesloopt.
D66 wil dat er een goede sloopregeling komt voor boerderijen, stallen en kantoren die niet één op één gekoppeld is aan een subsidie of andere financiering voor nieuwe woningen op dezelfde plek. Als je als eigenaar bijvoorbeeld bereid bent een niet langer gebruikte stal te slopen, dan moet de provincie het makkelijker maken om in ruil daarvoor een bouwkavel te krijgen op een andere plek in een bestaande kern. Nieuwe woningen in plaats van de lege schuur of boerderij moeten zoveel mogelijk aansluiten op bestaande bouw. Nieuwbouw is bovendien alleen mogelijk als dat een concrete verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inhoudt.

D66 wil efficiënt omgaan met de ruimte die we hebben in deze drukke provincie. Dat betekent niet alleen buiten de stad meer inzetten op meervoudig ruimtegebruik (natuurgebieden openstellen voor recreatie, ruimte geven aan water combineren met natuur, zonnecellen integreren in asfalt op provinciale wegen, stortplaatsen gebruiken voor opwekking van zonne- en windenergie, grind- en zandwinningen omvormen tot recreatieplassen) maar ook efficiënter en intensiever gebruik maken van ruimte binnen de stad. We vinden dat deze taak voor een groot deel bij de gemeenten ligt, maar we vinden ook dat de provincie hier bij kan helpen.

Sport, openbare ruimte en accommodaties
Sport is maatschappelijk goud: het verbindt en heeft veel positieve maatschappelijke effecten, waaronder de economische ontwikkeling van onze regio. Dit is in de eerste plaats aan de gemeenten. De provincie stimuleert vanuit haar ruimtelijk economisch beleid voor een regionaal aanbod van kwalitatief goede sport- en beweegvoorzieningen; de (harde) sportinfrastructuur, kortom.

Niet alleen de openbare ruimte moet uitnodigen tot bewegen, zoals wandel-en fietspaden en schoon zwemwater, maar ook de accommodaties moeten op orde zijn. Met name waar sporthallen of zwembaden een voorziening zijn die door inwoners uit meerdere gemeenten worden gebruikt, pakt de provincie indien gewenst haar rol voor bovenlokale afstemming en samenwerking voor een efficiënt gebruik.

Doen andere vormen van exploitatie of beheer zich voor, dan vindt D66 dat deze een kans verdienen. Je kunt hierbij denken aan gemeenten die samen een zwembad willen realiseren of verenigingen die samen met een of meer gemeenten zelf een sporthal willen bouwen en exploiteren.

Bouwen bij knooppunten
D66 wil de bevolkingsgroei in de stedelijke gebieden concentreren, daar waar de economische groei plaatsvindt. Daarvoor is een goede infrastructuur nodig; dat trekt bedrijven aan en schept daarmee banen. Bij de aanleg moeten we rekening houden met de natuur. Sterker nog: we moeten de infrastructuur zo inrichten dat de natuur niet alleen wordt ontzien, maar wordt ontsloten voor onze inwoners. Dat verhoogt de aantrekkingskracht van de regio. Zo zorgen we ervoor dat natuur, mobiliteit en economie elkaar versterken.
We moeten de bestaande infrastructuur optimaal benutten. Daarom pleit D66 ervoor dat juist in de buurt van bestaande OV-knooppunten en in de buurt van voorzieningen wordt gebouwd. Dat is een heel simpele en doeltreffende manier om duurzaam vervoer te stimuleren.

D66 kiest voor:

  • Een regierol voor de provincie in ruimtelijke ordening bij de afstemming en samenwerking tussen gemeenten en bewoners
  • Bouwen zoveel mogelijk in stedelijk gebied
  • De Polder Rijnenburg open polder laten, het bebouwen van grond in de A12-Zone tussen Nieuwegein en Utrecht is pas een optie als Leidsche Rijn af is
  • Herbestemmen van bestaande bebouwing makkelijker maken

Laatst gewijzigd op 14 januari 2015