Steun ons en help Nederland vooruit

Maatwerk in Bereikbaarheid

De provincie Utrecht is een knooppunt van verkeersstromen, waarop files ontstaan. Niemand wil in zo’n file staan, maar we maken ons ook zorgen over de bedreiging die autogebruik oplevert voor de leefbaarheid in de regio. Voordat de provincie nieuwe wegen aanleg of verbreedt, wil D66 daarom éérst andere maatregelen benutten, want we geloven dat er nog een wereld aan mobiliteit te winnen is. Daarom kiest D66 eerst voor investeringen:

  • Ruimere mogelijkheden voor de fiets
  • Openbaar vervoer op maat
  • Innovatie in mobiliteit
  • Geen onnodige verbreding van de A27

D66 kiest voor de fiets 
Fietsen is een van de schoonste en gezondste vormen van vervoer. Daarom begint denken over mobiliteit (tot 15 kilometer) voor ons met de fiets. Uitgangspunt is fietsen waar het kan en autorijden waar het nodig is.

Door de komst van de elektrische fiets neemt het aantal woon-werk fietsers de laatste jaren flink toe, een ontwikkeling die we toejuichen. Waar het om verschillende beheerders van de fietspaden (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) gaat, moet de provincie de regie naar zich toetrekken om ongestoord en veilig fietsen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de aanleg van snelfietsroutes.

Openbaar vervoer op maat
Eén van de belangrijkste taken van de provincie is het organiseren van openbaar vervoer. De provincie doet dit door tram- en buslijnen aan te besteden en toezicht te houden op de naleving van het contract met de vervoerder. Dat de provincie Utrecht een mooie plaats is om te wonen en verblijven staat als een paal boven water, maar het blijkt niet altijd even gemakkelijk om overal te komen. De OV-knooppunten Amersfoort, Woerden, Breukelen en Driebergen-Zeist hebben een regiofunctie. Deze dienen als zodanig te worden gestimuleerd en te worden versterkt.

D66 wil dat alle woonkernen in de provincie bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Op plaatsen waar dit door een kleine vraag niet mogelijk blijkt, moet in elk geval openbaar vervoer op maat beschikbaar zijn. Als busmaatschappijen niet in die behoefte kunnen voorzien, moeten particulieren de mogelijkheid krijgen een alternatief aanbod te bieden, bijvoorbeeld met ondersteuning van de provincie. Op deze manier creëren we op nieuwe manieren openbaar vervoer.

Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn en blijven. Passagiers mogen geen tijdverlies oplopen door omwegen of onnodige of onlogische overstappen. Waar mogelijk en betaalbaar pleit D66 voor bussen die een meer rechtstreeks traject rijden. De Uithof moet bijvoorbeeld vanuit alle hoeken van de provincie goed bereikbaar zijn, zonder tussenstop op Utrecht Centraal Station. Bussen en trams die toch over Utrecht CS rijden, mogen geen overstaptarief rekenen.

D66 wil dat de provincie de juiste prikkels inbouwt in het contract met de busmaatschappij. Op die manier belonen we innovatie, soepele overstappen tussen fiets en bus en aanpassingsvermogen op de vraag naar busvervoer.

Utrecht als innovatieprovincie voor verkeer
D66 vindt het belangrijk dat de provincie Utrecht zich voorbereidt op de mobiliteit van de toekomst: een toekomst waarbij fossiele brandstoffen steeds minder een rol spelen en alternatieven als elektrisch en op waterstof rijden belangrijker worden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de luchtkwaliteit. Leefbaarheid blijft voor ons essentieel.

De A27 kan bij Utrecht overigens verbreed worden zonder de Bak van Amelisweerd te verbreden. Voorwaarde is dat de maximumsnelheid naar 80 km/uur gaat. Dat levert het Rijk een half miljard euro op, verbetert de luchtkwaliteit en kost slechts 8 seconden rijtijd. D66 wil dat, als het Rijk het onzalige plan voor verbreding van de Bak doorzet, de provincie zich blijft inzetten voor een goede inpassing en verbetering van de leefkwaliteit in de omgeving.

Bij te verlenen vergunningen voor tankstations moet ruimte worden gecreëerd voor duurzamere alternatieven, zoals laadpalen, verwisselbare batterijen of waterstof. Voor bestaande locaties kan gewerkt worden met subsidies voor het herinrichten van het tankstation. Op die manier faciliteren we alternatieven zoals snellaadpalen. Ook moet met gemeenten worden gezocht naar gezamenlijk beleid. De Rotterdamse regio is een goed voorbeeld van een plek waar op regionaal niveau wordt gewerkt aan een netwerk van tankstations voor schone brandstoffen.

De provincie is beheerder van de provinciale wegen. Als zodanig moet ze strengere eisen stellen aan verlichting. Ze kan haar kennis en ervaring met het verminderen van lichthinder en energieverbruik toepassen in slimmere, duurzamere straatverlichting. Lichtgevende strepen in de weg (glow in the dark-verlichting) in plaats van lantaarnpalen zijn een goed voorbeeld.

De Uithof is verreweg de grootste werkbestemming zonder een eigen station. Middels een aftakking van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort die weer aantakt bij Utrecht Lunetten kan een intercitystation gerealiseerd worden op de Uithof. Dit station kan een impuls vormen voor de bereikbaarheid voor Utrecht-Oost. Daarom pleit D66 voor een onderzoek naar een station op de Uithof.

Gezondheid en milieu
D66 wil dat de gezondheid van haar inwoners continu wordt meegenomen in de uitvoering van provinciale taken. Dat geldt zowel in het stedelijk gebied (blootstaan aan veel roet, zorgt nog altijd voor een substantieel lagere levensverwachting) en het landelijk gebied (besmettelijke ziektes als Q-koorts en vogelgriep vragen om aandacht in het provinciaal beleid).

D66 wil dat de provincie zich in Europees verband blijvend inzet op het verminderen van de uitstoot door het verkeer en dat in Nederland het aflopende Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit een vervolg krijgt. Ook op provinciaal niveau is het nodig te streven naar een zo gezond mogelijke buitenlucht. D66 wil ook mobiliteitsmaatregelen treffen, als die de luchtkwaliteit sterk verbeteren. Uiteraard zonder het autoverkeer stil te zetten.

De regio Utrecht heeft, met vooraanstaande instituten als RIVM en Universiteit Utrecht, de mogelijkheid om ook economisch een wereldspeler te worden op dit terrein.

D66 zet zich in voor een veilig woon- en leefmilieu. Voor onze inwoners, maar ook voor de natuur. D66 wil dat de provincie zich inzet voor een verdergaande bodemsanering, nu ook hiervoor de landelijke afspraken aflopen. We blijven ons inzetten voor extra maatregelen tegen o.a. geluidsoverlast indien het Rijk infrastructurele maatregelen treft. Drinkwaterbescherming blijft wat ons betreft prioriteit houden in het provinciaal bodembeleid.

Ook op het gebied van verkeerveiligheid ziet D66 nog ruimte voor innovaties. Zo zou de provincie detectiesystemen voor voetgangers en fietsers kunnen inzetten bij ongeregelde oversteekplaatsen: als iemand oversteekt, gaan verderop op de weg waarschuwingslichten flitsen. Ook wil D66 geen taboe (meer) op snelheidsverlaging, zeker niet bij wegen met veel uitritten, bij onveilige kruisingen of oversteekplaatsen. Grote landbouwvoertuigen rijden nu vaak op parallelwegen; die zien we op plekken met veel fietsers liever op de rijbaan. Ten slotte willen we binnen het mobiliteitsbudget meer geld vrijmaken voor gedragsbeïnvloeding van automobilisten, want 90% van de ongelukken komt door onveilig gedrag.

D66 kiest voor:

  • Méér schoon openbaar vervoer op maat en zo min mogelijk lege bussen en frequent openbaar vervoer op drukke trajecten. (Goede aansluitingen tussen fiets, trein en bus.)
  • Verlichting langs de provinciale wegen vervangen door leds op zonne-energie en lichtgevende strepen in het wegdek (glow in the dark)
  • Duurzaamheid en wensen van bewoners opnemen als een belangrijk criterium in aanbestedingen voor vervoer en infrastructuur
  • Aanmoedigen van woon-werkverkeer op de fiets, door aanleg van snelfietsroutes

Laatst gewijzigd op 23 februari 2015