Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie

Duurzaamheid is goed voor de economie
D66 is van mening dat de transitie naar een duurzame samenleving noodzakelijk is. Duurzaam gebruik van materiaal en duurzame inzet van mensen, zorgt voor een beter leefklimaat. Bovendien is het goed voor de economie. Duurzame opwekking van energie is daarbij belangrijk. Op kleine schaal – dichtbij de inwoners thuis – en op grote schaal, waar duidelijke schaalvoordelen kunnen worden behaald.

Inwoners en bedrijven doen het echte werk: de provincie helpt door het goede voorbeeld te geven, door kennis over duurzame initiatieven te verspreiden, een visie op energiebesparing te formuleren en ambitieuze, concrete doelstellingen vast te stellen. De stimulering van zonne-energie is wat D66 betreft een goed voorbeeld.

Stimuleren zonne-energie

Warmte voor verduurzaming van energie
D66 vindt dat de provincie zich hard moet maken voor verduurzaming van energie gerelateerd aan warmte. Verduurzaming van de manier waarop wij onze gebouwen verwarmen en warmte gebruiken kan op verschillende niveaus plaatsvinden: in de gebouwde omgeving met bijvoorbeeld zonneboilers, maar ook door bijvoorbeeld decentrale productie van groen gas.

Naast het slimmer inrichten van de warmtevoorziening dient het elektriciteitsnetwerk te worden voorbereid op een grotere toestroom van duurzame, vaak decentraal opgewekte energie. De Provincie kan in deze ontwikkeling de rol van kennismakelaar vervullen, in samenwerking met partijen zoals de EBU, de Universiteit Utrecht, kennisinstellingen en ondernemers.

Rol windmolens beperkt, zonne-energie krijgt de ruimte
Van alle Nederlandse windenergie komt 1 % van windmolens die in de provincie Utrecht staan, 65,5 MWe in 2020. Dat is afgesproken tussen provincie en rijk en daar willen we ons aan houden. Qua opwekking van zonne-energie ziet D66 voldoende perspectief in de provincie. Op daken van huizen, bedrijven, schuren, sporthallen, is voldoende ruimte. Zonneparken kunnen bijdragen aan grootschaliger opwek van duurzame energie. In het kader van de ruimtelijke inpassing speelt de Provincie een belangrijke rol. De provincie biedt ruimte aan dit soort projecten.

Geen schaliegas in de provincie Utrecht
D66 is voorlopig geen voorstander van de winning van schaliegas in de provincie Utrecht als bron van fossiele energie. Er is nog teveel onduidelijk: wat zijn de gevaren? Heeft het nadelige gevolgen voor de waterwinning, nu en in de toekomst? Wordt de natuur niet aangetast? Draagt schaliegas bij aan onze klimaatdoelstellingen? Winning en gebruik van schaliegas zou bovendien ten koste kunnen gaan van investeringen in en gebruik van duurzame energiebronnen; dat is onwenselijk.

Zero waste
D66 streeft naar een provincie die geen afval meer kent: zero waste. Afval wordt grondstof; de “circulaire economie”.
D66 wil dat de provincie de komende vier jaar werk maakt van de ontwikkeling van deze circulaire economie: producten en materialen worden waardevol en worden waar mogelijk hergebruikt door ze gescheiden aan te leveren en op te waarderen. Ook het gebruik van plantaardige grondstoffen als vervanger van fossiele grondstoffen (bio based economy) hoort daarbij. De provincie zou zich moeten aansluiten bij initiatieven die in andere provincies en steden als Amsterdam en Rotterdam worden genomen.

D66 vindt dat de provincie voorop moet lopen bij de bestrijding van verspilling. Dat uitgangspunt moet doorwerken in al haar beleid. Duurzaam gebruik van grondstoffen moet een selectiecriterium zijn bij aanbestedingen.
Binnen de activiteiten van de Provincie worden de waarden die zij naar buiten toe uitdraagt in acht genomen. In de aankopen voor de Provinciale organisatie worden duidelijke duurzaamheidscriteria gehanteerd, in lijn met vereisten die de Provincie bij uitbestedingen aan andere partijen stelt. D66 wil dat de provincie een duidelijke visie uitwerkt op het gebruik van duurzame producten en energie. Die visie moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk duurzame energie, duurzame vervoersmiddelen en duurzame producten worden gebruikt.

Kennis verspreiden en delen

Om kennis over duurzame energie binnen de provincie Utrecht te kunnen verspreiden en delen, moet de provincie op de hoogte zijn van alle initiatieven van gemeenten, ondernemingen en groepen van inwoners. Dat betekent een duidelijke rol voor de provincie: informatie verzamelen en vervolgens helder en transparant maken. Op die manier bundelt de regio lokale krachten.

Visie op energiebesparing
D66 is voorstander van een provinciaal energie-akkoord, waarin bedrijven, (financiële) instellingen, gemeenten, waterschappen en bewoners samen concrete, ambitieuze meetbare en haalbare doelstellingen vastleggen voor duurzame energie, energiebesparing en duurzame mobiliteit. Daarbij kiest D66 voor nauwe samenwerking met organisaties zoals Economic Board Utrecht (EBU), Platform 31 ( kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling) en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Voor D66 is het evenwel duidelijk dat de grootste milieu- en energiewinst evenwel te behalen valt in het energiezuiniger maken van bestaande woningen. Daarom wil D66 dat de provincie met gemeenten, corporaties en de bouwwereld slimme en betaalbare oplossingen mogelijk maakt. De beste oplossing daarbij spaart zowel energie als portemonnee.

Binnen de provincie Utrecht zijn de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie beperkt. D66 vindt dat de provincie zich dan ook stevig zou moeten inzetten voor verduurzaming van de warmtevoorziening. Bestaande stadsverwarmingssystemen kunnen we vergroenen, door aardgas te vervangen door biomassa (zoals in het Utrechtse project BEC Lage Weide gebeurt) en meer en beter gebruik maken van de restwarmte van de industrie. Warmte/koude-opslag (WKO) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van energiegebruik in kantoren.

D66 vindt dat de provincie actief moet handhaven op de verplichtingen voor bedrijven om te investeren in duurzame energie. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven tot slimme investeringen in energiebesparing met een korte terugverdientijd. Dat kunnen innovatieve isolatieconcepten zijn, de grootschalige inzet van LED-verlichting of het gebruik van energiezuinigere apparatuur. Op die manier kunnen we onze energiebehoefte reduceren met ca. 25%. Hier moet scherp op worden toegezien.

D66 zet in op:

  • Bevorderen van de economie door energiebesparing en hergebruik van afvalstoffen: zero waste
  • Stimuleren van zonne-energie boven windenergie

Laatst gewijzigd op 23 februari 2015