Steun ons en help Nederland vooruit

Woordenlijst

Provinciale politiek kent natuurlijk haar eigen begrippen en soms ook jargon. D66 maakt zich hard om de vergaderingen en stukken zo begrijpelijk mogelijk te maken. Moeilijk taalgebruik, jargon en afkortingen maken de provinciale politiek complexer dan nodig en bemoeilijken daardoor participatie. Hieronder is een (korte) woordenlijst met termen uit de provincie Utrecht.

Woordenlijst
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een handige woordenlijst gemaakt met afkortingen en begrippen uit het provinciale bestuur. ‘Van A tot Z in de provincie’ is via deze link te downloaden.

PS: Provinciale Staten, de volksvertegenwoording van de provincie die om de vier jaar gekozen wordt door inwoners van de provincie Utrecht.

GS: Gedeputeerde Staten, het dagelijkse bestuur van de provincie. De gedeputeerden zijn de wethouders en ministers van de provincie. De provincie Utrecht heeft vier gedeputeerden, van elke coalitiepartij een.

CdK: Commissaris van de Koning, is de voorzitter van zowel Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. De Commissaris van de Koning wordt door de Koning benoemd voor een periode van zes jaar. Provinciale Staten stellen een profielschets vast en dragen een kandidaat voor.

Cie: Is de afkorting van commissie. In de provincie Utrecht worden Statenvergaderingen inhoudelijk voorbereid in drie commissies. Deze commissievergaderingen vinden op maandagen plaats vooraf aan een Statenvergadering.

BEM: De statencommissie Bestuur, Europa en Middelen adviseert over onderwerpen die te maken hebben met de provinciale organisatie, communicatie, de banden die de provincie onderhoudt met Europa en de financiën van de provincie.

RGW: De statencommissie Ruimte, Groen en Water adviseert over onderwerpen zoals het inrichtingsplan van vliegbasis Soesterberg, de Agenda Vitaal Platteland en de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

MME: De statencommissie Mobiliteit, Milieu en Energie adviseert over onderwerpen zoals het actieplan Duurzaamheid, de mobiliteitsknelpunten in de provincie Utrecht en het economische beleid.

IPO: Het Interprovinciaal Overleg is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de provinciale belangen en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring van de twaalf Nederlandse provincies. Ook stimuleert het IPO vernieuwingprocessen en neemt daarbij zo nodig het initiatief.

Noordvleugel: De Noordvleugelprovincie was de werknaam van een voorgestelde fusieprovincie bestaande uit de Nederlandse provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. De fusie is in een plan van eind 2012 voorgesteld door het kabinet-Rutte II, en had het eerste van vijf ‘landsdelen’ moeten worden. Het plan is ingetrokken omdat er te weinig politiek draagvlak voor was.

P4: De provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland werken in het zogenaamde P4-verband samen op de Europese dossiers. De algemene doelstelling van de Randstadsamenwerking is het versterken van de concurrentiepositie van de Randstad in een integrerend Europa en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad.

PRS: Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie.

PRV: Provinciaal Ruimtelijke Verordening.

VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

BOB: BOB staat voor een model gericht op drie fases: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het is een manier om tot besluitvorming te komen waar de provincie Utrecht mee aan de slag gaat op drie thema’s: leegstand, energietransitie en kleine kernen.

Meer volgt.

Vragen?
Mocht u het antwoord op uw zoekvraag niet kunnen vinden, schroom dan niet om contact op te nemen met ons.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018