Steun ons en help Nederland vooruit

Natuurbescherming: meer armslag voor het college

De natuurbescherming in de provincie krijgt een steuntje in de rug. Het college heeft dankzij D66 (en GroenLinks) een ruimere bevoegdheid gekregen om binnen de groene contouren liggende natuur de status van Ecologische Hoofdstructuur te geven. Met die status wordt de natuurbestemming van een gebied onomkeerbaar; het college heeft dus meer armslag gekregen om de natuur in de provincie te beschermen. Het is bovendien niet langer nodig om EHS-toewijzingen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie vast te leggen (die eens per vier jaar herzien wordt). De status kan ook tussentijds worden verleend door een besluit van het college.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018