Steun ons en help Nederland vooruit

Randstadprovincie? Ja, mits…

Sinds het kabinet Rutte II is de discussie rond de randstadprovincie – de mogelijke fusie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht – flink opgelaaid. In Utrecht is een meerderheid van Provinciale Staten tegen de huidige fusieplannen van minister Plasterk. Wat D66 betreft liggen de zaken genuanceerder. Wij zijn voor een fusie en kunnen deels meegaan met de plannen van de minister, maar vinden wel dat aan een aantal zaken beter invulling gegeven moet worden. Wij zeggen dan ook geen ‘Nee’, maar ‘Ja, mits’.

Een goed uitgevoerde fusie kan een oplossing zijn voor de bestuurlijke drukte die een adequate aanpak van beleidsvraagstukken in de weg staat. Bovendien zou een fusieprovincie beter in staat zijn om onderwerpen aan te pakken die zich allang niets meer aantrekken van historische provinciegrenzen: verdedigen en uitbouwen van de sterke internationale economische positie van de regio, het hoofd bieden aan mobiliteitsproblemen zoals files en de uitvoering van de woningbouwopgave van de regio Amsterdam – Almere – Utrecht.

D66 vindt de beoogde fusie teveel een simpele optelsom van drie provincies. Een aantal van de door de minister voorgestelde provinciegrenzen (zoals in de Gelderse Vallei, het Groene Hart en de Noordoostpolder) zijn wat ons betreft niet logisch.

Visie

Bovendien wil D66 dat de minister de discussie rond de fusieprovincie inbedt in een visie op de modernisering van het gehele binnenlands bestuur. Als het om het middenbestuur gaat, ‘onze’ bestuurslaag, dan moet er in het hele land – en dus ook in een mogelijke fusieprovincie – een taakomschrijving worden neergelegd die focust op kerntaken en daarbij passende bevoegdheden. De provincie Utrecht kan wat ons betreft uiteraard als lichtend voorbeeld fungeren.

De wildgroei aan bestuurlijke hulpstructuren die de besluitvorming nog stroperiger maakt is ons al langer een doorn in het oog; daar moeten we vanaf. En het is al helemaal niet de bedoeling dat de fusie wordt aangegrepen om weer nieuwe hulpstructuren in het leven te roepen.

Leidraad
De fusie is een goed voornemen en het plan van de minister heeft zeker merites. Bij de totstandkoming van de fusie moet één vraag echter voorop staan: ‘voor welk probleem is dit een oplossing?’ Wat D66 betreft ontbreekt het op verschillende vlakken nog aan zorgvuldigheid en doordachtheid. Beide moeten de leidraad vormen in het verdere proces.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018