Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie óók voor kleinschalige stadsuitbreiding

Begin 2013 kwam het onderwerp ‘duurzame energie’ op tafel in de Statenvergadering, tijdens de bespreking kwam de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. De conceptversie daarvan besteedde uiteraard aandacht aan de toepassing van duurzame energie bij bouwprojecten. Wat D66 betreft ging de tekst echter niet ver genoeg, omdat deze alleen van toepassing was op grootschalige verstedelijking – nieuwbouw, kortom. Dit, terwijl zich ook kansen voordoen bij kleinschaliger projecten, zoals de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en kantoren.

D66 diende daarom een motie in, samen met GroenLinks en PvdA, waarin Gedeputeerde Staten werd opgeroepen ook kleinschalige ontwikkelingen en herstructureringen in ogenschouw te nemen bij de toepassing van duurzame energie of energiebesparende technieken. De motie werd aangenomen en de wijziging is meegenomen in de definitieve PRS. Dankzij D66 (en GroenLinks en PvdA) bestaat binnen de provincie dus meer dan ooit aandacht voor de toepassing van duurzame energie bij bouwprojecten – grootschalige én kleinschalige.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018