Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ontwikkeling

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe provincie Utrecht is aantrekkelijk om te wonen, werken, studeren en recreëren. Hierdoor is de ruimtevraag groot. Wij willen met ons ruimtelijk beleid de kwaliteit van stad en landelijk gebied hoog houden en versterken. Daarmee dragen wij bij aan het goede leef- en vestigings- klimaat van de provincie. We zetten nog sterker dan de afgelopen periode in op hergebruik en transformatie.

Wonen en werken

Wij willen onze dorpen en steden vitaal houden. Daarom dient de ontwikkeling van wonen vooral in bestaand stedelijk gebied plaats te vinden. Minstens 65% van de te bouwen woningen wordt binnenstedelijk gerealiseerd. Onze ambitie ligt echter hoger: ons woningbouwprogramma tot 2028 voorziet in 80% binnenstedelijk. Andere ambities bij de woningbouwopgave zijn: op vraag afgestemd aanbod (kwantitatief), toekomstbestendige binnenstedelijke kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik.

Het realiseren van binnenstedelijke woningbouw is vaak een complexe opgave. Wij hebben goede resultaten bereikt door in ons Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling nauw samen te werken met partners zoals gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, financiers en initiatiefgroepen. Wij zetten dit programma voort en geven daarmee een verdere impuls aan vernieuwing van de woningmarkt, door kennisdeling en netwerkopbouw. Hierbij besteden wij ook aandacht aan leefbaarheid, duurzaamheid, energiebesparing en bereikbaarheid. Deze opgave vraagt maatwerk en inzet van diverse (financiële) instrumenten, zoals garantstellingen. Onze Kadernota Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling herijken en verbreden we naar een meer geïntegreerde aanpak van de binnenstedelijke ontwikkeling (kantoren, leefomgeving etc.). Na de herijking starten we een Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling.

Bij de uitvoering van ons binnenstedelijk beleid en bij transformaties van leegstaand vastgoed zullen wij zoveel mogelijk sturen op het benutten van kansen die de openbaar vervoersverbindingen bieden.

Landelijk gebied

Het beleefbare landschap is een belangrijke pijler voor de aantrekkelijkheid van de regio. Daarom richten wij ons ruimtelijk beleid op behoud van de kernkwaliteiten van het landschap. Deze zijn vastgelegd en de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en uitgewerkt in de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Wij stimuleren het toepassen van de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, met oog voor maatwerk.

Ons ruimtelijk beleid ondersteunt het rendabel houden van de landbouw. Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen op de agrarische percelen stimuleren wij dat deze leiden tot een goede landschappelijke inpassing, verbetering van het dierenwelzijn, vermindering van de milieubelasting en verbetering van de volksgezondheid.

Door ruimtelijke bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, tot voor kort de EHS) en door een uitnodigend ontwikkelbeleid in de groene contour, maken wij de uitvoering van het Akkoord van Utrecht mede mogelijk. Daarbij betrekken we de kansen voor ondernemerschap.

Aanpak leegstand

De aanpak van leegstand heeft voor ons hoge prioriteit. Het gaat om alle categorieën van leegstand: kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, agrarische opstallen, (zorg)voorzieningen, scholen en kerken. Het ruimtelijk instrumentarium biedt mogelijkheden voor het beperken van leegstand, zowel door herbestemming als door het voorkomen van nieuw aanbod. Met de kantorenaanpak doen we hiermee goede ervaringen op. Ook binnen programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling hebben we ruime ervaring in het aanjagen van transformatie en herbestemming. Wij gaan ons ruimtelijk beleid verder richten op ondersteuning van de aanpak van leegstand. Elke categorie vraagt echter een eigen aanpak en maatwerk. Voor de categorieën waarvoor we nog geen integrale aanpak hebben vastgesteld en waar die wel nodig is (denk aan detailhandel en agrarisch vastgoed) gaan we met betrokken partners bekijken welke (actieve) interventiestrategieën we hierop kunnen ontwikkelen. Daarbij betrekken we de Ladder van duurzame verstedelijking.

Interprovinciale afstemming

Zowel voor het Groene Hart als Food Valley formuleren wij ons ruimtelijk beleid zoveel mogelijk samen met de buurprovincies. Dit draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden en aan het maatschappelijk draagvlak voor het beleid.

Provinciale Ruimtelijke StructuurVisie

In 2015 starten wij met een integrale herijking van de PRS en PRV. Bij de herijking bekijken wij in ieder geval de ruimte-voor-ruimteregeling en de ontwikkelmogelijkheden binnen de kernrandzone. De evaluatie van de ruimte-voor-ruimteregeling gaat onder meer over de vraag of herbouw op het perceel leidt tot de gewenste kwaliteit. Voor de kernrandzones onderzoeken we hoe we maatwerk kunnen bieden aan kleinschalige lokale economische ontwikkelingen die bijdragen aan de leefbaarheid, vanzelfsprekend met behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit bijvoorbeeld door ook economische belangen mee te nemen in de afweging. Het instrument rode contour handhaven we.

In de afgelopen coalitieperiode hebben wij met de PRS de slag gemaakt van toetsings- naar ontwikkelingsplanologie. Bij de herijking zullen wij deze slag vervolmaken richting uitnodigingsplanologie. Daarbij maken wij gebruik van de ervaringen bij het experiment Eiland van Schalkwijk en bieden we ruimte voor initiatieven zoals de Menukaart in FoodValley. Wij maken voor meer gebieden een aanpak als bij het Eiland van Schalkwijk mogelijk. Omgevingsvisie

In deze coalitieperiode stellen wij ook onze eerste Omgevingsvisie op. De herijkte PRS en PRV worden hierin 1 op 1 opgenomen. Naast de Omgevingsvisie gaan wij ook werken met de ‘Laan van de Leefomgeving’. Voor het maken en publiceren van de nieuwe wettelijke instrumenten en het aansluiten op de ‘Laan van de Leefomgeving’ passen wij onze eigen digitale omgeving aan.

Provinciaal Inpassingsplan

Als het voor het provinciaal belang toegevoegde waarde heeft, zetten wij het instrument Provinciaal Inpassingsplan in. Dit geldt onder meer voor de kantorenaanpak.

Gebiedsontwikkeling

Bij omvangrijke ruimtelijke opgaven met meerdere belangen die het lokale niveau overschrijden, pakken wij onze rol op in de gebiedsontwikkeling. Lopende processen zijn onder meer Hart van de Heuvelrug en de A12-zone.
Voor het programma Hart van de Heuvelrug hebben wij met de gemeenten Soest en Zeist recent nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze bieden de basis om het programma de komende 10 jaar samen af te ronden.

Ruimtelijke Programma’s

Samen met 12 gemeenten hebben we een Ruimtelijke Agenda gemeenten (RAG) vastgesteld. Deze agenda is een effectief middel om de opgaven uit de PRS in partnerschap uit te voeren en ook een kapstok om de onderwerpen in het ruimtelijk domein in samenhang te bespreken. Wij willen eind 2015 met alle gemeenten een RAG afgesloten hebben.

Vanuit het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) en het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) hebben we tal van projecten en processen uitgevoerd die hebben bijgedragen aan het realiseren van onze ruimtelijke doelen. Daarom zetten we beide programma’s voort.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018