Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit en bereikbaarheid

p30 - Fiets en bus kleinOnze provincie is zowel het kruispunt van verbindingen als het centrumgebied van Nederland. Mobiliteit verbindt mensen en bereikbaarheid is van groot belang voor onze economische vitaliteit. Verkeersveiligheid en gezondheid zijn hierbij belangrijke aspecten.

Mobiliteitsbeleid

Wij gaan voor een passend, doelmatig verkeers- en vervoerssysteem dat dienstbaar is aan de maatschappelijke behoeften en bijdraagt aan de economische ontwikkeling en daarmee een essentiële voorwaarde vervult voor duurzame welvaart, leefbaarheid en welzijn. Vanuit onze provinciale ambitie zetten wij in op versterken van bestaande netwerken. Omdat het mobiliteitssysteem in onze provincie functioneert als een samenhangend netwerk, benaderen we deze opgave integraal en met onze partners. Dit beleid hebben we vastgelegd in de Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2014-2028, met bijbehorend Mobiliteitsprogramma tot en met 2018. De essentie van ons mobiliteitsbeleid is een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving.

Onze verkeers- en vervoerstaak is vanaf 1 januari 2015 uitgebreid met die van het voormalig Bestuur Regio Utrecht (BRU). Bij de overdracht van deze taken zijn afspraken gemaakt over proces en herijking van beleid en de door BRU vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s. Hier houden wij ons aan.

Doorstroming en bereikbaarheid

De afgelopen jaren hebben we met onze partners afspraken gemaakt over de realisatie van mobiliteitsprojecten. Bijvoorbeeld binnen de programma’s RVM (Regionaal Verkeersmanagement) en VERDER (regionale bereikbaarheid), maar ook via individuele afspraken met partners. Deze afspraken met programmering, waaronder de vanuit provinciaal belang afgesproken westelijke ontsluiting van Amersfoort, beschouwen wij als uitgangspunt. Naast infrastructuur werken we in het programma Beter Benutten aan maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen. Het betreft een pakket aan maatregelen en projecten op het gebied van auto, fiets, openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement waar Spitsmijden, inspelen op het Nieuwe Werken en invulling geven aan vraaggericht OV onderdeel van uitmaken.

Het Kabinet heeft de voorkeursvariant Ring Utrecht vastgesteld met daarin de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Binnen de coalitie wordt verschillend gedacht over nut en noodzaak van deze verbreding op de voorgestelde wijze. Gegeven de huidige omstandigheden en dit Rijksbesluit spreken de coalitiepartijen af dat de besluitvorming in Provinciale Staten van februari 2011 over de afspraken met het Rijk uitgangspunt blijft. Wij blijven ons inzetten voor de uitvoering van de afgesproken (bovenwettelijke) maatregelen die zorgen voor een goede inpassing en verbetering van de leefkwaliteit in de omgeving.

Automobiliteit

Voor nieuwe infrastructuur treden we op als gebiedsregisseur, werkzaamheden aan provinciale wegen pakken we op met een trajectaanpak. Dit houdt in dat we een wegvak integraal aanpakken waarbij we bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren, en ook kansen benutten voor versterking van de kwaliteiten van de landschappen, verbindingen tussen stad- en platteland, kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Bij elke trajectaanpak van onze wegen beperken we de barrièrewerking voor de recreatieve netwerken. De in het gebied actieve overheden en omgevingspartijen worden in een vroegtijdig stadium betrokken.

Fiets

Wij zetten in op verdubbeling van het fietsgebruik in woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011. Wij gaan invulling geven aan de Fietsvisie Regio Utrecht en het Actieplan Fiets: in 2028 zijn alle belangrijke werklocaties, scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets. Dit willen wij realiseren door: een netwerk van provinciale doorfietsroutes, veiliger routes over parallelwegen voor fietsers, voorrang geven aan de fiets bij ruimtelijke inrichting, een perfect werkend stedelijk fietsnetwerk dat goed aansluit op de provinciale fietsroutes, een optimale match tussen fiets en OV en samenwerking met bedrijven ter bevordering van het fietsgebruik. In de uitwerking werken wij samen met bedrijfsleven, instellingen en inwoners. De provincie neemt het voortouw in het ontwikkelen van bovengenoemde provinciale doorfietsroutes over gemeentegrenzen heen. Zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Utrecht Science Park met snelle fietsverbindingen in alle windrichtingen. Wij investeren samen met gemeenten in de fietsroutes en doen dit vanuit de Fietsvisie Regio Utrecht/Actieplan Fiets.

Openbaar Vervoer

Wij zetten in op het benutten en ontwikkelen van kansrijke OV-knooppunten. De Visie Knooppuntontwikkeling regio Utrecht 2020 is hiervoor de basis. Het ontlasten van Utrecht Centraal en het bereikbaar houden van Utrecht Science Park zijn speerpunten. Een belangrijke schakel hierin is de ontwikkeling van de Uithoflijn: de sneltram van het Centraal Station naar de Uithof/Utrecht Science Park. Wij leggen deze samen met gemeente Utrecht aan. Dit project is in volle uitvoering. Wij zetten ons in voor een goede doorkoppeling van de nieuwe Uithoflijn op de bestaande SUNIJ-lijn (de sneltram naar Nieuwegein en IJsselstein).

Per 1 december 2015 wordt de nieuwe Wet Lokaalspoor (Wls) van kracht. Met deze wet krijgen wij de rol van bevoegd gezag en daarmee hebben wij op alle aspecten van het tramsysteem een grotere wettelijke verantwoordelijkheid. Wij bereiden ons daarop voor met het opstellen van een beheervisie.

Uit het OV-MIRT-onderzoek blijkt dat er ook na de realisatie van de Uithoflijn meer vraag is naar OV naar het Utrecht Science Park (USP) dan de op dat moment beschikbare capaciteit. Wij starten een regionale verkenning om maatregelen te ontwikkelen ten behoeve van een bereikbaarheid van het USP die past bij de ontwikkelingen in dit gebied, als voorbereiding op een mogelijke OV-MIRT-verkenning van het Rijk. Met aandacht voor onder andere rechtstreekse bustrajecten, mogelijke tramverbinding tussen binnenstad en Uithof, een eigen treinstation Uithof en mogelijk een regionaal tram-netwerk vanuit Utrecht. Om Utrecht Centraal te ontlasten wordt ook gekeken naar de stations Bilthoven, Driebergen-Zeist en Vaartse Rijn als belangrijke schakels in het OV. Het Rijk zal na afronding van haar herijking van de spoorprojecten over haar (financiële) betrokkenheid besluiten. Wij zullen bij het Rijk pleiten voor een OV-MIRT-verkenning met als focus de bereikbaarheid van het USP.

De provincie onderzoekt de mogelijkheid tot intensivering van het gebruik van de spoorcorridor Utrecht-Amersfoort-Harderwijk.

Ten aanzien van de concessies staat voor ons de reiziger en de dienstverlening voorop. Wij staan voor een goede bereikbaarheid binnen de hele provincie, juist ook voor diegenen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Dat betekent een goed openbaar vervoerssysteem , niet alleen in de drukke regio’s, maar ook in kleine kernen en wijken. Onrendabele OV-lijnen vragen daarin aandacht. De provincie stimuleert en ondersteunt ontwikkeling van alternatieve vormen van vervoer op deze lijnen: bijvoorbeeld buurtbus, combinaties met schoolbussen, of initiatieven van burgers om maatwerk-vervoer te organiseren. De provincie zorgt via concessievoorwaarden dat de concessiehouder deze alternatieven ondersteunt.

Veiligheid en milieukwaliteit

Verkeersveiligheid heeft voor ons een hoge prioriteit. We werken aan het vergroten van de verkeersveiligheid zowel als integraal onderdeel van de trajectaanpak, als door ‘black spots’ (onveilige verkeerssituaties) aan te pakken. Ook in het project Rijnbrug (Tidal Flow) is verkeersveiligheid integraal onderdeel. Op het toeleidende noordelijke weggedeelte zijn met burgerparticipatie oplossingen voorgesteld om de veiligheid te verbeteren.

Om de veiligheid en leefbaarheid langs provinciale wegen te bevorderen kan in de buurt van woonwijken en/of natuurgebieden verlaging van de maximum-snelheid aan de orde zijn.

Voorop staat dat we de negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving willen voorkomen. Waar dat niet kan, zetten we ons in om deze effecten te minimaliseren binnen de financiële kaders. Dit doen we vanuit een integrale aanpak door in een vroeg stadium de bodem-, water- en milieubasiskwaliteiten en cultuurhistorie mee te nemen in het afwegingsproces. Ideeën van omwonenden worden daarbij betrokken, maar ook kennis en creativiteit van het maatschappelijk middenveld, onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen.

Gezondheidsschade willen we zoveel mogelijk voorkomen, en maakt onderdeel uit van ons mobiliteitsbeleid. Ten aanzien van ultrafijnstof gaan we op basis van de ‘Roetkaart’ een vervolgonderzoek instellen, waarbij voor de urgentste probleemlocaties wordt gekeken met welke maatregelen en tegen welke kosten het inademen van ultrafijnstof sterk kan worden teruggedrongen. Verder stimuleren wij vervoer waarbij fossiele brandstoffen steeds minder een rol spelen. Dit komt de luchtkwaliteit ten goede. Het project Groen Gas Geven zetten we voort, evenals het installeren van snellaadpalen langs bijvoorbeeld provinciale wegen. De provincie Utrecht streeft naar zero emissie in het openbaar vervoer in 2028 en zal alle kansen en mogelijkheden voor innovaties aangrepen die bijdragen aan deze ambitie.

In de concessies zijn de stappen gezet op weg hiernaartoe door extra inzet op schone bussen.

Innovatie en duurzaamheid

In de mobiliteitsector liggen veel kansen voor innovatie en verduurzaming. We gaan de kwaliteit en creativiteit van onze instituten en onderwijsinstellingen nog meer benutten om het innovatievermogen op dit vlak te bevorderen. Denk aan duurzame vormen van wegverlichting en keuze voor duurzame materialen. Wij continueren onze betrokkenheid bij de Green Deal ‘Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw’. We gaan europese subsidies op dit vlak matchen met provinciaal geld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018