Steun ons en help Nederland vooruit

Inleiding: Pijlers voor een nieuwe coalitie

MensenmassaHet gaat goed met de provincie Utrecht. Mensen wonen hier graag, de economie is sterk (we zijn voor de tweede keer aangemerkt als de meest competitieve regio van Europa), er is een diversiteit aan mooie (stads)landschappen met veel beleefbaar cultureel erfgoed en natuur.

Ook in de coalitieperiode 2015 – 2019 gaan we de aantrekkelijkheid van de provincie verder versterken. Dat is het doel van ons beleid. We zetten de in de afgelopen periode ingezette focus op de kerntaken voort, met een omslag van beleidsvorming naar uitvoering. En met nieuwe accenten, waarbij de belangrijkste zijn: energietransitie en aandacht voor de arbeidsmarkt voor (V)MBO-ers.

In onze werkwijze richten we ons op inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers, we worden meer zichtbaar en een beter toegankelijk bestuur voor hen. Dit doen we door open en transparant te zijn in onze werkprocessen en resultaten. En in de uitvoering van ons beleid gaan wij in een vroeg stadium luisteren naar de ideeën, kennis en expertise van inwoners.

We hebben bewust gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit biedt ruimte voor inbreng van de inwoners én de Staten. De Staten kunnen hiermee hun positie versterken, vaker het voortouw nemen, inwoners actief betrekken, bepalen welke thema’s op de provincie afkomen en dit bespreekbaar maken zonder dat daarvoor al concrete plannen of adviezen van GS voorliggen. Dit biedt ook ruimte voor wisselende meerderheden over andere dan in het akkoord opgenomen thema’s.

We nodigen de inwoners, onze partners en álle Statenfracties uit om samen te werken aan een provincie Utrecht waar het nog beter wonen, werken en recreëren is!

Wij gaan de koers die we in de afgelopen periode hebben ingezet voortzetten. Met enkele nieuwe accenten waardoor we aansluiten bij de wensen vanuit de veranderende maatschappij. We staan open voor verandering, voor andere manieren om onze doelen te bereiken, waarbij we graag gebruik maken van innovatiekracht en creativiteit van onze ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners.

Kerntaken in uitvoering
Wij blijven focussen op onze kerntaken en gaan die verder versterken. Wij beperken ons tot de vraagstukken waar wij als middenbestuur het verschil kunnen maken. Daarmee voorkomen we versnippering van beleidsaandacht. Wij zetten ons ingezette beleid voort met een sterke focus op uitvoering. Ook brengen we nieuwe accenten aan op inhoud en werkwijze, passend bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Rode draad in de uitvoering is het streven naar een sterke regio met een aantrekkelijke leefomgeving en een goed vestigingsklimaat.

We blijven op zoek naar nieuwe aanpakken en instrumenten die het oppakken van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid stimuleren. Het bereiken van doelen staat voorop, regels zetten we alleen in ter ondersteuning daarvan. Daarin zijn we ook kritisch op onszelf: Het op elkaar afstemmen van projecten, meedenken met partners en doelgerichte inzet van instrumenten.

In Verbinding
Wij zetten onze koers door in verbinding met onze partners: bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en mede-overheden. Wij zijn daarin een betrouwbare partner die zich houdt aan gemaakte afspraken. De samenleving verandert en we kunnen het als overheid niet alleen. Het maatschappelijk middenveld neemt steeds vaker initiatief om zelf zaken te regelen en te organiseren. De overheid wordt steeds minder een alles van bovenaf bepalende spelverdeler en steeds meer een gelijkwaardige speler tussen andere maatschappelijke spelers in netwerken van bedrijven en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. In onze aanpak en uitvoering hebben wij een belangrijke coördinerende rol waarin wij partijen aan elkaar verbinden. We hebben vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen, en leggen daarom meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Dit sluit niet uit dat wij voor daadkracht zorgen en daar waar nodig een regisserende rol pakken om regionale vraagstukken op te lossen.

Inwoners centraal
Voor inwoners van de provincie zijn wij een zichtbaar en toegankelijk bestuur. Onze werkprocessen en resultaten zijn open en transparant. In de uitvoering van ons beleid benutten wij vroegtijdig kennis en expertise van inwoners, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. De werkwijze en besluitvorming van de provincie komt daarmee dichter bij de inwoners te liggen. Wij zullen daarin aan juist verwachtingenmanagement doen over de inbreng van kennis en ideeën in relatie tot besluitvorming: Inbreng is van toepassing op de onderwerpen die zich daarvoor lenen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018