Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Stocksy_txp8b838818Zo0000_Medium_65629Wij hechten aan een realistische en solide financiële basis onder ons beleid. De uitvoering van het coalitieakkoord doen wij op een sobere en doelmatige manier, waarbij een scherpe afweging van prioriteiten en kosten het uitgangspunt is.

Voor dit hoofdstuk met tabellen en verdelingen, klik hier.

Uitgangspunten

Wij houden vast aan reeds bestaande financiële afspraken, zoals neergelegd in de Kadernota Begrotingen 2012-2015. Belangrijk uitgangspunt is dat tegenvallers zo veel mogelijk binnen de eigen portefeuilles worden opgevangen. Ook gaan wij sparen. Sparen om onze ambities mogelijk te maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt over het bestemmen van de toekomstige (positieve) rekeningresultaten. Wij hechten aan een voldoende omvang van onze weerstandscapaciteit, dit mede gelet op de toenemende risico’s.

Indien (externe) omstandigheden hiertoe aanleiding geven zal evenwel gezocht worden naar alternatieve dekkingsmiddelen, teneinde de ambities van dit College te kunnen realiseren.

Intensiveringen

Voor de uitvoering van de ambities van dit college is in de periode 2015-2019 in totaal bijna € 40 miljoen nodig. Hoe dit precies is opgebouwd staat in de de tabel op pagina 26 van het collegeakkoord weergegeven.

Dekking

De benodigde middelen voor het Collegeprogramma maken wij beschikbaar door de aanwezige structurele vrije ruimte in de begroting 2015 in te zetten.
Daarnaast zetten wij diverse incidentele dekkingsmiddelen in. In de eerste plaats betreft dit het jaarrekening-resultaat 2014. In de tweede plaats gaan wij onze reservepositie (her)beoordelen door middel van een stofkamoperatie en spreken wij een deel van de incidentele ruimte in de saldireserve aan, rekening houdend met het geformuleerde uitgangspunt dat deze niet onder de € 10 miljoen mag dalen. Ook richten wij € 4 miljoen van de EFRO-middelen voor de periode 2014-2020 op duurzame energie.

In deze Collegeperiode (2015-2019) wordt ten slotte van de toekomstige rekeningresultaten:

1/3-deel gestort in de reserve ‘‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’’ (NHW), voor het opbouwen van het benodigde investeringsbudget. In totaal wordt er maximaal € 9,5 miljoen van de toekomstige positieve resultaten bestemd ten gunste van deze reserve, voor zover er niet op andere wijze extra in deze reserve is gestort. Bij het instellen van deze reserve is reeds € 4 miljoen incidenteel gestort, waarmee de totale toevoeging aan deze reserve uitkomst op € 13,5 miljoen.

  • 1/3-deel gestort in de reserve voor het wegwerken van toekomstige tekorten in ons mobiliteitsprogramma. In totaal wordt er maximaal € 28 miljoen van de toekomstige positieve resultaten bestemd ten gunste van deze reserve, voor zover er niet op andere wijze extra in deze reserve is gestort.
  • 1/3-deel wordt (voorzichtigheidshalve) gestort in onze algemene reserves (saldi reserve en reserve weerstandsvermogen) om deze op peil te houden. Ten aanzien van de saldireserve is afgesproken dat deze te allen tijden ten minste € 10 mln. zal bedragen. Dit voor toekomstige ontwikkelingen en ambities.In de onderstaande tabel is de dekking weergegeven.

Deze afspraken en middelen bieden voldoende ruimte om onze ambities te financieren. Wij gebruiken alleen de financiële middelen die we nu hebben. Zo kunnen we tegenvallers opvangen en de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting gelijk houden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018