Steun ons en help Nederland vooruit

Energietransitie

Stocksy_txp8b838818Zo0000_Medium_42707Pas als groei duurzaam is, verhoog je het economisch en maatschappelijk rendement. Hier staat de provincie voor. Dit raakt alle onderdelen van ons werk: van inkopen en energieverbruik tot de aanleg van wegen en de economische ontwikkeling. Een transitie naar schone energie en laag energieverbruik is niet alleen noodzakelijk, maar maakt de Utrechtse economie, zeker het MKB, ook sterker en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Wij gaan een aanjaagrol vervullen voor de implementatie van duurzame ontwikkeling en richten ons op energiebesparing, duurzame energieopwekking en kennisdelen.

Agenda Duurzame Energie

De afgelopen coalitieperiode hebben we al resultaten bereikt op het gebied van duurzame energie. Het aandeel schone energie in de provincie ligt echter onder het landelijk gemiddelde. Wij gaan ons energiebeleid daarom intensiveren. Dit doen wij door de Agenda Duurzame Energie die gaat leiden tot een uitvoeringsprogramma. Deze provinciale Agenda maken we samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties zoals NMU, corporaties, waterschappen en financiers. Hierin maken we afspraken over de doelen, maatregelen en acties van alle partners, zowel over schone energie als energiebesparing. De Economic Board Utrecht (EBU) vervult hierin een centrale rol. Onze basis is het landelijk ’Energieakkoord voor duurzame groei’.
Wij stellen formatie beschikbaar om samen met partners een aanjaagteam duurzame energie te vormen. Het aanjaagteam krijgt ook een rol bij het verzamelen en delen van kennis over en praktijkervaring met duurzame energie.

Onderdeel van de Agenda wordt een revolverend Utrechts Energiefonds. Hieruit kunnen voorzieningen worden gefinancierd die het realiseren van de afspraken uit het landelijk Energieakkoord versnellen. Dit zijn bijvoorbeeld garantstellingen, leningen en investeringen. Daarnaast zijn er voor bijvoorbeeld innovaties of duidelijk publiek-provinciaal belang ook subsidies denkbaar.

Energiebesparing

De grootste energiewinst kunnen we halen met energiebesparing: energiezuinige woningen, bedrijven en vervoer. Samen met de partners van de Agenda gaan we woning- en vastgoedbezitters aanmoedigen te investeren in energiebesparing. Met de bouwwereld gaan we onderzoek stimuleren naar slimme en betaalbare vormen van energiebesparing voor woningen. Hier heeft de EBU ook een belangrijke rol.

Onze ambitie is om in 2020 50.000 nul-op-de-meterwoningen te hebben gerealiseerd. Vanuit het Energiefonds maken wij gunstige leningen en garantstellingen voor energiebesparing mogelijk.

Ook in ons mobiliteitsbeleid gaan wij inzetten op energiebesparing. In de eerste plaats betekent dit stimuleren van de meest energiezuinige vervoerswijzen. Daarnaast zien wij mogelijkheden bij energiezuinige wegverlichting en lichtgevende belijning. Bij OV-concessies gaan wij sturen op energiezuiniger vervoer.

Schone energie opwekken

Wij houden ons aan de afspraak met het Rijk om uiterlijk in 2020 in Utrecht met 65,5 MWe bij te dragen aan de landelijke doelstelling voor windenergie. Hierbij houden wij vast aan de in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie vastgestelde locaties. Voldoende draagvlak bij de gemeenteraad is voor ons een randvoorwaarde bij het realiseren van locaties voor schone energie. Zeker bij windenergie staat gebrek aan draagvlak de realisering vaak in de weg. Om het draagvlak te vergroten gaan wij bevorderen dat:

  • bewoners in een vroeg stadium bij de planvorming worden betrokken;
  • serieus wordt gekeken naar inpassing en naar het voorkomen van overlast afgestemd op de beleving van de omwonenden en niet alleen naar de minimale wettelijke kaders;
  • inkomsten uit deze energie terecht komen bij de mensen die hinder ondervinden van de installaties;

coöperaties van bewoners een sterkere rol krijgen bij de invulling van de huidige afspraken over duurzame energie.

Voor windenergie stellen wij geen subsidies beschikbaar.

In 2017 beoordelen wij of we naar redelijkheid kunnen verwachten dat we de met het Rijk afgesproken 65,5 MWe aan windenergie in 2020 kunnen halen. Voldoende draagvlak bij de gemeenteraad blijft daarbij een randvoorwaarde. Als het behalen van de afspraak met het Rijk niet waarschijnlijk is, zullen we aan de hand van de bevindingen op dat moment onze inzet intensiveren.

Naast windenergie zien wij in de provincie zeker kansen voor andere vormen van hernieuwbare energie. Wij zien vooral mogelijkheden voor zonne-energie en het gebruik van restwarmte. Ook in de landbouw is er ruimte voor het opwekken van duurzame energie zoals bio-energie en zonne-energie. Via het aanjaagteam en het ruimtelijk beleid stimuleren wij de productie van duurzame energie in de provincie.

De bestaande regeling om asbestdaken te vervangen door zonnepanelen zetten wij voort. Wij bekijken hoe de belangstelling voor de regeling kan worden vergroot.

Wij steunen onderzoek naar schone energievormen. Daarbij denken we ook aan waterkracht- energie. Samen met het bedrijfsleven gaan we vraaggestuurde innovaties en slimme financieringsconstructies voor de opwekking en distributie van duurzame energie ontwikkelen.

Handhaven

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven tot slimme investeringen in energiebesparing met een korte terugverdientijd. Dat kunnen bijvoorbeeld innovatieve isolatieconcepten zijn, de grootschalige inzet van LED-verlichting of het gebruik van energiezuinige apparatuur. Omdat dit tot een flinke energiereductie kan leiden gaan we de naleving van deze verplichting actief handhaven.

Schaliegas

Schaliegas is geen duurzame energiebron. Uit onderzoek van de provincie Utrecht blijkt dat de provincie geen geschikte locaties kent voor schaliegaswinning, zonder aantasting van landschap of grondwater. Bovendien zijn de risico’s van schaliegaswinning onvoldoende bekend. Zolang dit het geval blijft, zijn wij tegen de winning van schaliegas.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018