Steun ons en help Nederland vooruit

Economische ontwikkeling

Stocksy_txp9f62b862hW0000_Medium_50876Utrecht Topregio: De provincie Utrecht is in 2014 door de Europese Commissie voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. Om deze positie te behouden moeten de vestigingsfactoren sterk en kwalitatief hoogwaardig zijn. Samen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke partners zetten wij in op versterking van het merk ‘Utrecht’. Vrijetijdseconomie is een sector van belang. We investeren in kennisinstellingen, creatieve- en maakindustrie. De kansen van (V)MBO- ers vragen extra aandacht van ons.

Kennis, creativiteit en werk

Wij stimuleren de economie van Utrecht door het bundelen van krachten van bedrijfsleven, kenniscentra, onderwijs en overheid. Met de oprichting van de Economic Board Utrecht (EBU) is afgelopen jaren met succes deze samenwerking tot stand gebracht. Het profiel van Utrecht is Groen, Gezond en Slim. Binnen dit profiel vertaalt de EBU maatschappelijke opgaven naar economische kansen. Hiermee wordt niet alleen nieuwe bedrijvigheid gegenereerd maar ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken (bijv. Nul op de meter, Wonen zonder Zorgen, Healthy Urban Living, Human Capital Agenda).

Wij vragen van de EBU meer aandacht voor (V)MBO-ers. Hiervoor zijn er kansen in de bouw- en transportsector (gekoppeld aan verduurzaming van deze sector), maakindustrie, dienstensector en toeristische sector. Wij ondersteunen initiatieven als het Techniekpact om te zorgen voor voldoende goede technische vakmensen. Ons instrumentarium bestaat onder andere uit de MKB-incubator dat het MKB in Utrecht stimuleert op het gebied van innovatie. Wij gaan regionale afstemming stimuleren tussen onderwijsinstellingen en werkgevers om daarmee opleidingsprogramma’s beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.

Voor de kennisindustrie is Utrecht Science Park (USP) de basis. We werken verder aan satellietlocaties: kleinschalige clusters van soortgelijke bedrijven in de nabijheid van en nauw verbonden met het USP, zoals de ontwikkeling van het voormalige RIVM-terrein te Bilthoven. Wij ondersteunen lopende initiatieven binnen de integrale ruimtelijke afweging (bijvoorbeeld de bouw van een tweede Life Science Incubator).

(Inter)nationale acquisitie

Onze internationale acquisitie is gericht op buitenlandse investeringsprojecten in de provincie. Dit is een continu proces en wij spelen als provincie daarin een faciliterende rol. Samen met gemeenten, organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten gaan we het merk ‘Utrecht’ versterken en promoten.

Regionale samenwerking

Onze provincie is onlosmakelijk verbonden met economische regio’s als Noordvleugel en FoodValley. Deze regio’s vertegenwoordigen een specifiek en excellent economisch profiel. Deze samenwerkingsverbanden vinden wij belangrijk. Met de Noordvleugel gaan we samenwerking op het gebied van creatieve industrie uitbreiden (bijvoorbeeld met een Noordvleugelbreed investeringsfonds). Voor FoodValley blijven wij samenwerken met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de mede-overheden om bij te dragen aan het uitgroeien tot een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Wij sturen op versterkende samenwerking tussen FoodValley en USP. Samenwerking binnen regio’s, zoals bijvoorbeeld Q4plus, ondersteunen wij.

Werklocaties met kwaliteit

In de provincie staan veel kantoren structureel leeg. In 2014 is de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vastgesteld. Deze aanpak zetten we voort waarin we nieuwbouw van kantoren beperken en herbestemming en transformatie van bestaande leegstaande kantoren stimuleren. In 2015 zal een besluit genomen worden over de rol die Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) kan gaan spelen bij de transformatie en herbestemming van bestaande kantoorlocaties.

Op bestaande bedrijventerreinen zetten wij in op aanpassen aan de eisen die het moderne bedrijfsleven stelt. In regionale convenanten bedrijventerreinen hebben we hierover afspraken gemaakt met gemeenten. Op verouderde bedrijventerreinen stimuleren we herstructurering. Vanuit OMU dragen we financieel bij aan herstructureringsprojecten.

Wij zien op detailhandelslocaties de leegstand toenemen. Het vraagstuk rond deze leegstand is complex aangezien het raakt aan het voorzieningenniveau voor consumenten, ruimte voor ondernemerschap, en zorg voor functioneren van bestaande winkelgebieden. Wij zullen ons, vanuit onze provinciale rol en verantwoordelijkheid, samen met gemeenten beraden op mogelijke actieve interventiestrategieën.

Vrijetijdseconomie

De toeristisch-recreatieve bedrijvigheid draagt direct bij aan de economie van de provicie. Ook zijn in deze sector kansen voor inwoners met een (V)MBO-opleiding. Goede recreatie mogelijkheden dragen ook bij aan een aantrekkelijk en gezond vestigingsklimaat.
Om de vrijetijdseconomie te ondersteunen faciliteren wij ondernemers met een digitaal netwerk dat hen de noodzakelijke data biedt om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen: Platform UtrechtYourWay. Met het versterken van het merk ‘Utrecht’, en met ons recreatie- en cultuurbeleid dragen we bij aan het stimuleren van de vrijetijdseconomie. Wij willen de toeristisch-recreatieve open data verder uitrollen zodat nieuwe partners hun data automatisch kunnen koppelen aan de provinciale U-base.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018