Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur en erfgoed

Uitzichttoren Kaapse Bossen kleinCultuur en erfgoed dragen bij aan verbinding tussen mensen, aan (inter)nationale naamsbekendheid van de provincie en aan werkgelegenheid. Zeker voor een topregio met kennis- en creatieve industrie als pijlers zijn ze belangrijk. Daarom willen wij een waardevolle culturele omgeving behouden en versterken, zorgen voor goed onderhouden en beleefbaar erfgoed en een hoogwaardige culturele basisinfrastructuur ontwikkelen.

Cultuur voor de jeugd

De cultuur- en kunsteducatie voor de jeugd zetten wij onverminderd voort. Kansen om aan te sluiten bij lokale initiatieven benutten we. Hiermee geven wij ook invulling aan de afspraak met het rijk en de gemeenten om de inzet voor cultuureducatie tot en met 2023 te handhaven.

Cultureel ondernemerschap

Wij blijven inzetten op cultureel ondernemerschap door een netwerkaanpak met alle betrok ken partijen vanuit cultuur en erfgoed, bedrijfsleven en overheid. Wij zien goede kansen voor het versterken van het cultuuraanbod én tegelijk van de economie, vooral het MKB.

Een goed voorbeeld van het cultureel ondernemerschap is de projectenagenda Utrecht Verhaalt. Hiermee bieden wij ondersteuning aan ondernemers, eigenaren en andere betrok- kenen bij Utrechts erfgoed voor het vertellen van de Utrechtse verhalen, het verbinden van locaties en het vergroten van publieksbereik. Een webportal voor Utrechts Erfgoed en uRule games zijn voorbeelden van deze projectenagenda. Met onze inzet wordt onze provincie en haar erfgoed nog aantrekkelijker en bekender voor inwoners en toeristen uit binnen- en buitenland. Regels die cultureel ondernemerschap belemmeren moeten worden voorkomen.

Festivals

Het in de Nota Festivalbeleid vastgelegde beleid verlengen wij ook na 2016. Dit betekent dat we blijven bijdragen aan grote en kleine festivals met een (inter)nationale betekenis. De festivals dragen bij aan werkgelegenheid en de naamsbekendheid van de provincie. Spreiding van de festivals over de provincie is een uitgangspunt. De (inter)nationale marketing van de festivals geven wij extra aandacht.

Cultuurpact

Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om door samenwerking en afstemming een beter cultuuraanbod te krijgen. Daarom zetten we de aanpak met cultuurpacten met gemeenten voort. Deze cultuurpacten dragen ook bij aan toekomstbestendige bibliotheken en aan behoud en beleefbaarheid van erfgoed.

Bibliotheken

Onze inzet voor innovatie en ondernemerschap bij bibliotheken zetten we voort.

Beleefbaar erfgoed

Herstel, behoud en vooral ook beleefbaarheid van het vele erfgoed dat de provincie rijk is, vinden wij belangrijk. Wij richten ons hierbij zowel op gebouwen als op structuren en met name op landgoederen en buitenplaatsen en het militair erfgoed.

Een belangrijke bijdrage aan vooral het behoud van het erfgoed komt tot stand door ons ruimtelijk beleid. Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland hebben we met acht landgoederen convenanten afgesloten die bijdragen aan herstel en behoud door ontwikkeling en aan beleefbaarheid. Wij voeren deze convenanten verder uit, waar mogelijk starten we voor andere landgoederen en buitenplaatsen convenantstrajecten.

Het fonds Erfgoedparels, waarin wij de rijksbijdrage aan restauratie van rijksbeschermde monumenten verdubbelen, zetten wij voort. Het accent hierbij ligt op restauratie van buitenplaatsen. We bekijken de mogelijkheid om middelen beschikbaar te stellen voor een aantal urgente gevallen buiten deze categorie, zoals oude kerken en industrieel erfgoed.

Ook zetten wij in op publieksontsluiting van belangrijke archeologische vindplaatsen. Hiervoor gaan we de ontwikkelde digitale publiekstoepassing van het Provinciaal Archeologisch Depot verder vullen.

Militair verleden

Park Vliegbasis Soesterberg is een cultuurhistorisch waardevolle locatie van formaat. Wij blijven aandacht besteden aan het kunnen vertellen van het verhaal van dit gebied.

Het voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) vastgestelde koersdocument 2015-2020 voeren we uit. Het nominatiedossier van de NHW en de Romeinse Limes als UNESCO Wereld- erfgoed werken we verder uit, samen met andere betrokken overheden. We zoeken naar innovatieve en revolverende mogelijkheden voor de financiering van het behoud en beleefbaar blijven van de NHW en Limes. Daarbij kijken we ook naar de markt. De NHW en Limes bieden immers goede kansen voor behoud in combinatie met exploitatie door ondernemingen. De Werelderfgoedstatus kan de (inter)nationale aantrekkelijkheid voor de markt versterken.

Het programma voor de Grebbelinie ronden we af.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018