Steun ons en help Nederland vooruit

Bodem, Water en Milieu

Een gezonde en veilige leefomgeving is een voorwaarde om Topregio te kunnen zijn.

Integraal beleid

Bodem, water en milieu zijn integraal verbonden met andere beleidsdomeinen. De manier waarop we daar uitvoering aan geven staat in onze Kadernota Bodem-, Water- en Milieubeleid. Met dit beleid voldoen wij aan de wettelijke vereisten, (internationale) afspraken en akkoorden. Daarmee zorgen we voor voldoende basiskwaliteit in de leefomgeving. We brengen de inzichten uit het bodem-, water- en milieudomein in een vroeg stadium in bij ontwikkelingen in onze leefomgeving en in gebiedsgerichte aanpakken met meekoppelkansen.

Waterveiligheid

Wij willen droge voeten houden in onze provincie. Dat betekent dat we samen met de waterschappen en het Rijk zorgen voor goede dijken die ons beschermen tegen hoog water. Wij staan dan ook achter de keuzevoorstellen uit het Deltaprogramma: versterking van de Lekdijk en de Grebbedijk.

Voldoende water van goede kwaliteit

Schone wateren dragen bij aan gezond wonen, werken en recreëren. Onze ambitie is dat op zoveel mogelijk plekken het water schoon genoeg is om in te zwemmen. Wij werken samen met onze partners aan maatregelen om te voldoen aan onze verplichtingen van de Kader Richtlijn Water en het nationale Deltaprogramma.
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling wordt water meegenomen als ordenend beginsel. De functies volgen de vereisten die het water aan het gebied stelt. Bij het ontwikkelen van gebieden, of als een gebied een nieuwe bestemming krijgt, moeten de watertaken tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten uitgevoerd kunnen worden. We stimuleren met onze partners de ontwikkeling van innovaties en slimme functiecombinaties. Daarbij streven we met de waterschappen naar het zo laag mogelijk houden van de kosten. Als gebruikers meer gebruiksmogelijkheden willen, geldt ‘de gebruiker betaalt’. De overheid kan ondersteunen, maar niet tegen elke prijs.

Ondergrond

We willen een gezonde bodem om op te leven. Dat betekent in beginsel dat we vervuilde bodem en grondwater aanpakken voordat onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid zich voordoen.
Wettelijk gezien verbreedt de aandacht zich van alleen saneringsaanpak naar gebiedsgericht bodembeheer. In de Kadernota Ondergrond (2014) hebben wij onze inzet bepaald bij de landelijke ontwikkelingen in het programma STRONG. Wij gaan met gemeenten, waterschappen en het Rijk afspraken maken over duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Wij werken met gemeenten aan gebiedsgericht maatwerk oplossingen bij met name geothermie en warmte koude opslag, bij de aanpak van verontreinigingen en rondom drinkwaterwinning.

We streven ook naar duurzaam gebruik van onze bodem. Ons gebruik verandert de bodem; in veengebieden kan dit leiden tot bodemdaling. We blijven actief bijdragen aan ontwikkeling van technische oplossingen die duurzaam landgebruik mogelijk maken. Daar waar de maatschappelijke kosten te hoog worden, zullen we keuzes moeten maken: samen met het Veenweide Innovatie Centrum werken we aan alternatieven, waarbij het streven is dat de landbouw één van de economische dragers blijft van het veenweidegebied.

Leefkwaliteit stedelijk gebied

Een gezonde leefomgeving is ons uitgangspunt. Problemen rondom leefkwaliteit zijn het meest urgent in stedelijk gebied, omdat juist daar sprake is van een stapeling van verschillende belastingen. Mobiliteit (wegen, spoorwegen en vaarwegen) zorgt voor de grootste milieubelasting. Wij werken aan beperking en voorkoming van luchtvervuiling en geluidsbelasting.

Vernieuwde samenwerking met de waterschappen

Met de Utrechtse waterschappen stellen we een samenwerkingsagenda op waarin we zoeken naar opgaven waar we in gezamenlijkheid het verschil kunnen maken. Deze aanpak past ook in de afspraken tussen de Unie van Waterschappen en het IPO: aandacht leggen op samenwerking en niet op herverdelen van de bevoegdheden.

Handhaven

Het handhaven van een gezonde leefomgeving is onze verantwoordelijkheid. In de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) werken we samen met gemeenten en waterschappen bij vergunningverlening en handhaving. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is de andere omgevingsdienst in de provincie Utrecht. Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we afgesproken om beide omgevingsdiensten in de toekomst samen te voegen tot een provinciebrede RUD.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018