Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en organisatie

Foto: CC BY-SA Sebastiaan ter BurgWij zijn een krachtig middenbestuur dat staat voor uitvoering van haar kerntaken.

Krachtig middenbestuur

Samen maken we de provincie. Wij laten daarbij ruimte voor initiatief bij inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. We denken in mogelijkheden en kansen en werken aan verbinding en samenwerking. Waar het provinciaal belang vraagt om actief handelen en keuzes maken, doen wij dat.

Afgelopen jaren is het goed gelukt onze focus én de omvang van de organisatie te richten op uitvoering van onze kerntaken. Om onze doelen te bereiken en ontwikkelingen te versnellen werken we samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen. We hebben onze taken afgebakend en er is helderheid over ieders rol. We hebben hierdoor een duidelijke positie als openbaar bestuur.

Deze slagvaardige en efficiënte aanpak zetten we door, samen met nieuwe collega’s van voormalig Bestuur Regio Utrecht en de voormalige Dienst Landelijk Gebied. Door integratie van hun taken en werkzaamheden kunnen we buiten nog beter presteren.

We gaan effectief en efficiënt om met onze middelen: we willen geen lastenverzwaring. We zijn kritisch op de omvang van onze organisatie en ons bestuur. In het uitvoeren van onze rol gaan we minder voor subsidies en meer voor innovatiefondsen en revolverende fondsen en cofinanciering.

Toegankelijk en transparant

Wij zijn open en transparant over onszelf en onze gegevens. We zijn een organisatie waar burgers en bedrijven alle relevante documenten, gegevens en onderzoeksrapporten via onze website eenvoudig kunnen vinden. Open data levert economisch rendement op en bevordert de democratie.
Voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers is het helder hoe zij met de provincie in gesprek kunnen komen. In onze dienstverlening hebben we duidelijke aanspreekpunten, en deze ‘loketfunctie’ gaan we versterken en optimaliseren.
Wij blijven werken aan een gebruiksvriendelijke provinciale website en inzet van social media.

In het netwerk 2040 werken wij met onze maatschappelijke partners samen aan een aantrekkelijke en duurzame provincie Utrecht. Een belangrijk instrument is de Staat van Utrecht.

Grenzeloze provincie

Maatschappelijke opgaven zijn leidend voor ons, niet de grenzen van onze provincie. De kracht ligt in ‘grensontkennende’ samenwerking waarmee de positie van Utrecht als Topregio binnen en buiten Europa wordt versterkt. We blijven investeren in onze relaties met aangrenzende provincies, gemeenten en private partners.

Europa is belangrijk voor ons, zowel voor beleid en samenwerking als voor middelen. Samen met regionale partners versterken we de internationale samenwerking met Duitsland en Guangdong in China. Met vernieuwend samenwerken, een gemeenschappelijke agenda en gezamenlijke lobby kunnen we de kansen voor de provincie vergroten en de positie van Utrecht versterken.

Bestuurlijke indelingen

Met de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is de toezichtstaak van de provincie op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen fundamenteel gewijzigd. Samen met waterschappen en gemeenten hebben we hierover afspraken gemaakt. Onze toezichthoudende taak voeren we uit volgens de afgesproken principes: risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet.

Gemeenten hebben te maken met complexe financiële vraagstukken onder andere voortkomend uit grondposities en decentralisatie in het sociale domein. Dit vraagt aandacht van ons als toezichthouder.

Wij zijn geen voorstander van gedwongen gemeentelijke herindelingen. Wij zullen de samenwerking tussen gemeenten volgen en ons blijven richten op beoordeling van bestuurskracht. Initiatieven tot gemeentelijke samenwerkingen ondersteunen wij mits deze resultaat- en oplossingsgericht zijn. Elke bestuurlijke samenwerking moet democratisch gelegitimeerd zijn. Gemeenschappelijke regelingen kunnen bijdragen aan een betere dienstverlening aan onze inwoners.

Wij zien geen aanleiding voor herindeling/fusie van de provincie Utrecht met andere provincies. Mocht het Rijk daartoe toch initiatieven ontplooien dan zullen wij die beoordelen op meerwaarde voor onze inwoners, voor onze opgaven en voor ordenende principes als water en wegen.

Dialoog Staten en College

Het aanpakken van maatschappelijke opgaven betekent steeds vaker een doorlopende dialoog tussen Provinciale en Gedeputeerde Staten. Wij zullen met Provinciale Staten toewerken naar een nieuwe invulling van het duale stelsel. De Staten zijn verantwoordelijk voor het betrekken van het maatschappelijk middenveld. Wij zullen samen met de Staten hierop een aanpak ontwikkelen en deze samen uitproberen: vanuit onderling vertrouwen en in verbinding.

Duurzaamheid in het Huis van de provincie

Ook bij onze eigen bedrijfsvoering zorgen wij voor energiebesparing en hanteren we scherpe duurzaamheidscriteria. Wij rapporteren jaarlijks over behaalde resultaten voor bijvoorbeeld energieverbruik, water en afvalscheiding. Bij inkoopprocessen stimuleren wij circulaire aanbesteding en innovatieve producten en diensten en houden we rekening met eerlijke handel. We gaan de eerste Fairtrade provincie worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018