Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 november 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 22 september en 6 oktober 2021

Op de PS vergaderingen voor het zomerreces zijn de Regionale Energiestrategieën (RESsen) van Amersfoort en FoodValley aangenomen (zie terugblik PS 30 juni en 7 juli). Na het reces ligt de RES van de U16 aan Provinciale Staten voor:  een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de provincie Utrecht. Philip Overkleeft die op 30 juni Hayat Chidi is opgevolgd als D66 Statenlid, mocht gelijk aan de bak met dit Statenvoorstel.

Spreektekst D66 Statenlid Philip Overkleeft

“Dat versie 1.0 van de RES U16 er ligt, is een compliment waard. De totstandkoming zal niet eenvoudig zijn geweest; dat het toch is gelukt geeft ons inziens blijk van de urgentie die in de hele regio wordt gevoeld.

De gemeenten zijn nu aan zet. Om er samen verder invulling aan te geven. Als provincie hebben we een ander pad te bewandelen: Onze verbindende positie inzetten, om te doen wat in onze macht ligt om de gemeenten te ondersteunen.

Nu is natuurlijk de vraag: hoe kunnen we dat het beste doen? Waar ligt onze grootste meerwaarde, bij de totstandkoming van de geboden 1,8Tw? Ik zou de gedeputeerde willen vragen wat dieper in te gaan op die rol.

Om er alvast concrete vorm aan te geven, dien ik hierbij samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren een motie in (link motie 94). Kortgezegd verzoeken we GS daarin samen met de netbeheerder een analyse op te stellen van de nieuwe situatie die is ontstaan dankzij de besluitvorming in de gemeenten. Wat is het gevolg van de aangenomen amendementen en moties voor de totstandkoming van de doelstelling? Het resultaat van die analyse kan dan vervolgens worden aangeboden aan de U16, om het verdere proces te faciliteren.

Voorzitter, er is nog een lange weg te gaan voor de U16, maar het begin is er. En het is een bemoedigend begin, met een ambitieuze doelstelling. We steunen het Statenvoorstel, en kijken uit naar het vervolg.”

RES U16 aangenomen

Het Statenvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 U16 wordt door de Staten aangenomen. Een belangrijke stap die genomen moet worden om energie duurzaam op te wekken en de CO2 uitstoot te verminderen. In 2030 moet de CO2-uitstoot met de helft verminderd zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 moet de CO2-uitstoot zelfs met 95% zijn teruggebracht. In de RESsen staat hoeveel duurzame energie de regio’s willen opwekken en welke locaties in aanmerking komen voor windmolens en zonneparken. Zonne-energie vraagt een grotere investering in het energienetwerk dan windenergie. Het energienetwerk moet uitgebreid worden maar dit moet ook betaalbaar en haalbaar zijn. Daarom is het van belang dat er een goede mix komt van zonne- én windenergie. In de door Philip ingediende motie wordt gevraagd daar een analyse van te maken. De D66 motie wordt door een ruime meerderheid van de Staten aanvaard.

SV Aanpak Intensivering en Verduurzaming Bedrijventerreinen

De ruimte is schaars in onze provincie terwijl de vraag naar bedrijvenlocaties groot is. De provincie heeft daarom het initiatief genomen een plan op te laten stellen om de huidige bedrijventerreinen opnieuw in te richten. Door herstructurering van de bedrijventerreinen wordt ruimte bespaard. Daarnaast biedt herstructurering de mogelijkheid de bedrijventerreinen te verduurzamen.

D66 fractievoorzitter Marc de Droog is blij met het voorstel: “Als de ruimte er niet is, moet je creatief zijn. En dat is precies wat dit voorstel beoogt. Er is veel behoefte aan bedrijventerrein. Dit voorstel biedt een mooie kans om een deel daarvan binnen bestaande ruimte op te vangen. Als je iets wilt doen aan ruimte voor bedrijven, aan leegstand, aan verrommeling van bedrijventerreinen, aan kwaliteitsverbetering van de omgeving, aan werkgelegenheid. Het zit hier al-le-maal in. Doen dus. D66 is daarom ook vóór dit voorstel.”

Wel blijft de D66 Statenfractie Utrecht aandacht vragen voor verduurzaming en circulariteit, ook in de toekomst. Marc dringt aan op het benutten van kansen om  “op lange termijn creatief ruimtelijk circulair te werken, zodat de inzichten van intensivering of optimalisatie van de ruimte op bedrijventerreinen een doorlopend vraagstuk zullen zijn voor de toekomst.”

Het Statenvoorstel wordt door nagenoeg alle partijen aanvaard.

SV beleid opvolging MKB-(familie)bedrijven

In het Statenvoorstel wordt uiteengezet hoe het beleid voor bedrijfsopvolging bij MKB-(familie)bedrijven vormgegeven kan worden. D66 steunt het voorstel vanuit het coalitieakkoord. D66 Statenlid Marc de Droog: “Natuurlijk waardeert ook D66 de rol van het MKB in de provincie. Toch is dit een voorstel dat we met enige terughoudendheid bekijken. In de kern is het aan ondernemers zelf om over hun opvolging na te denken. Bovendien vraagt de arbeidsmarkt in onze provincie momenteel eerder om verbinden van vraag en aanbod, denk aan de grote vraag naar personeel in de zorg, onderwijs en techniek. Voor wat dit voorstel betreft zijn we blij dat de middelen bescheiden zijn, dat het eenmalig is en dat we het via de markt laten lopen.”

Ook dit voorstel wordt door een ruime meerderheid aangenomen.

Vooruitblik

De volgende vergadering van Provinciale Staten staat in het teken van de begroting en is gepland op woensdag 10 november van 9.30 uur tot ’s avonds laat. Omdat er ook nog andere onderwerpen besproken moeten worden, wordt de vergadering een week later op woensdag 17 november heropend om 10.30 uur. Tijdens deze vergadering zal D66 Statenlid Erwin Kamp zijn initiatiefvoorstel toelichten voor het behoud van zogenaamde trage paden (jaag- en kerkepaden) als cultuurhistorisch erfgoed in onze provincie.

De voorlopige agenda’s staan online. Via deze link kun je de Statenvergaderingen online volgen:

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/09:30

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/10:30