Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 juli 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 30 juni en 7 juli 2021

RESsen, afscheid Hayat Chidi/welkom Philip Overkleeft en Algemene beschouwingen

Op de extra ingelaste Statenvergadering op 30 juni staan 2 bespreekpunten op de agenda. Ten eerste het SV Vaststellen aanvullende kaders recreatie en toerisme en ten tweede het SV Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley. Er worden 5 amendementen ingediend en 19 moties.

Daarnaast hebben we in deze PS vergadering afscheid genomen van ons gewaardeerde D66 Statenlid Hayat Chidi en verwelkomen we Philip Overkleeft die tijdens deze vergadering wordt geïnstalleerd.

Op 7 juli wordt PS heropend en worden de financiële stukken besproken: de Kadernota, de Voorjaarsrapportage en de Jaarstukken. Zie hiervoor: Vervolg PS van 30 juni op 7 juli 2021.

Valwind Leersum

Bij de opening van de vergadering staat de Commissaris van de Koning stil bij de natuurramp in Leersum. De CvdK spreekt namens GS en PS zijn medeleven uit aan de getroffenen. Provincie en gemeente werken samen om de omvang van de ramp in kaart te brengen en – samen met andere betrokken partijen – te kijken wat er nodig is voor de herinrichting van het gebied. De krachten worden gebundeld, naast regionale en lokale inzet zal ook het Rijk verzocht worden een bijdrage te leveren aan herstel en herinrichting.

SV Vaststellen aanvullende kaders recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme neemt toe in onze provincie waardoor het belangrijk is om afspraken te maken over vrijetijdsvoorzieningen en recreatief groen. Deels zijn de kaders opgenomen in de Omgevingsvisie en deels worden de kaders vastgesteld in dit aanvullende voorstel. Daarbij kan gedacht worden aan onder meer bereikbaarheid, toegankelijkheid en een betere spreiding. Organisaties die betrokken zijn bij recreatie en toerisme zijn uitgenodigd mee te denken over het vaststellen van de kaders. De inbreng vanuit deze cocreatie zorgt ervoor dat er meer draagvlak is voor het provinciale beleid. D66 Statenlid Erwin Kamp is blij met deze cocreatie en is positief over het Statenvoorstel.

Het voorstel is door een zeer ruime meerderheid van de Staten aanvaard.

SV Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley

Nederland is verdeeld in 30 regio’s die – zoals afgesproken in het Klimaatakkoord – een energiestrategie opstellen. Daarin worden afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met behulp van zon en wind, de verdeling van de warmtebronnen en opslag en energie infrastructuur. Het doel is de CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moet de CO2-uitstoot met de helft verminderd zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 moet de CO2-uitstoot zelfs met 95% zijn teruggebracht. Een ambitieuze opgave dus.

De provincie Utrecht kent 3 regio’s: de U16, regio Amersfoort en FoodValley. De laatste regio overstijgt de provinciegrens en ligt deels in Gelderland. In dit Statenvoorstel liggen de RESsen van Amersfoort en Foodvalley voor. De RES van de U16 (een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de provincie Utrecht) is inmiddels ook klaar en zal op een later moment worden behandeld. In de RESsen staat hoeveel duurzame energie de regio’s willen opwekken en welke locaties in aanmerking komen voor windmolens en zonneparken.

D66 fractievoorzitter Marc de Droog spreekt zijn complimenten uit aan de bestuurders van beide regio’s die zich inzetten om de RESsen tot stand te brengen. Niet de makkelijkste opgave want vooral windenergie leidt tot veel weerstand. De meeste mensen willen wel duurzame energie maar geen zonneparken of windmolens in hun buurt. Het vergroten van het draagvlak en het betrekken van bewoners is belangrijk om de energietransitie te doen slagen. D66 dient dan ook een motie in waarin GS opgeroepen worden een proactieve rol te spelen bij het stimuleren van creatieve voorstellen voor energietransitie (motie). Hierbij kan gedacht worden aan exposities of andere mogelijkheden om nieuwe ideeën over bijvoorbeeld energietuinen, windbossen of zonne-fruitgaarden een kans te geven. De provincie kan gemeenten, bestuurders en deelnemers van participatietrajecten ondersteunen bij het uitwerken van plannen die de kwaliteit van het landschap ten goede komen. De motie wordt door de Staten aangenomen.

Verder vindt D66 het van belang dat er naast energie-opwek ook aandacht wordt besteed aan andere randvoorwaarden die we als provincie belangrijk vinden zoals fair trade, circulariteit en mensenrechten. Namens D66 dient Marc een motie in waarin GS worden gevraagd ook oog te hebben voor andere ambities en innovaties bij de uitvoering van de RESsen (motie). Na de toezegging van de gedeputeerde om hiervoor aandacht te vragen bij de RES-partners en de toezegging om zelf innovatieve energiepilots te doen, wordt de motie ingetrokken.

Het centrale energienetwerk is niet berekend op de extra opwek van duurzame wind- en zonne-energie. Om overbelasting van het netwerk te voorkomen, is het van belang dat de mogelijkheden van decentrale netwerken – al dan niet gekoppeld aan het centrale netwerk – onderzocht worden. D66 verzoekt het College in een motie de mogelijkheden hiertoe te verkennen en tevens een strategie op te stellen voor opslag en distributie (motie). Deze motie wordt door een ruime meerderheid van de Staten omarmd.

Tot slot is D66 mede-indiener van een motie waarin aandacht wordt gevraagd voor de biodiversiteit bij de opwek van zonne-energie op land (motie) en van een motie waarin de provincie wordt gevraagd zich in te spannen om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen (motie). Beide moties worden door de Staten aangenomen. Ook het Statenvoorstel wordt aanvaard.

Afscheid Hayat Chidi/welkom Philip Overkleeft

Tijdens de PS van 30 juni hebben we helaas afscheid moeten nemen van D66 Statenlid Hayat Chidi. Hayat is 6 jaar geleden aangetreden als Statenlid en heeft zich met name ingezet voor Bodem en Water, Europa en de Omgevingsvisie. Wij hebben Hayat leren kennen als een ambitieuze vrouw, immer goed voorbereid, vriendelijk, sociaal, gastvrij en behulpzaam. Zij zag het als haar missie de politiek dichter bij de burger te brengen en partijen met elkaar te verbinden. Ondanks haar tomeloze inzet voor de politiek lag haar hart bij de politie. Zij heeft dan ook de kans gegrepen een mooie functie te aanvaarden bij de politie en begint in september ook met een Masteropleiding. Hierdoor is er onvoldoende tijd over om het Statenwerk naar behoren te vervullen en is de tijd aangebroken dat wij als fractie afscheid van haar moeten nemen. We wensen haar een mooie toekomst en veel geluk in haar nieuwe werkkring.

Hayat wordt opgevolgd door Philip Overkleeft. Geen vreemde bij PS want in de vorige periode was Philip ook D66 Statenlid. Wij zijn blij dat Philip onze fractie komt versterken en wensen hem veel plezier bij het Statenwerk. Een nadere kennismaking met Philip volgt nog.