Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 juni 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 2 juni 2021

5 Statenvoorstellen en een actualiteitenmotie

Op 2 juni is er weer een Statenvergadering gehouden. Er zijn 5 uiteenlopende Statenvoorstellen besproken en een actualiteitenmotie (voorheen motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ genoemd). Alle Statenvoorstellen worden aanvaard. Er wordt 1 amendement ingediend en 4 moties. De vergadering duurt ongeveer 8 uur en wordt binnen de geplande tijd afgerond. ’s Avonds wordt de vergadering online heropend voor de stemmingen.

SV Versterking en herstel (zakelijk) toerisme

Het mag duidelijk zijn dat de toeristische sector zwaar te lijden heeft gehad onder de coronacrisis. Om de sector te helpen wordt voorgesteld budget vrij te maken om het toerisme een impuls te geven. D66 Statenlid Erwin Kamp noemt het een belangrijk Statenvoorstel voor herstel en versterking van recreatie en toerisme in onze provincie. D66 is blij dat in het voorstel aandacht is voor fietsen en wandelen.

Tijdens de coronacrisis is een druktemonitor ontwikkeld: een online kaart waarop iedereen kan zien waar het druk of rustig is in de provincie. Erwin geeft aan dat D66 twijfelt aan het effect van de druktemonitor maar bereid is de druktemonitor het voordeel van de twijfel te geven. Andere partijen zetten ook vraagtekens bij de doorontwikkeling van de druktemonitor. Middels een amendement wordt de druktemonitor uiteindelijk uit het budget gehaald. Het Statenvoorstel wordt – behoudens de druktemonitor – met een ruimte meerderheid aanvaard.

SV Beter in verbinding, museumbeleid provincie Utrecht 2021-2025

Er zijn ongeveer 40 streek- en kasteelmusea in de provincie Utrecht. Om de positie van deze musea te versterken en de musea toekomstbestendig te maken, wordt er in het voorstel budget vrijgemaakt waarmee onder meer de samenwerking tussen musea wordt gestimuleerd. D66 Statenlid Erwin Kamp is verheugd dat er in het voorstel ook 3 nieuwe projecten zijn opgenomen op het gebied van immaterieel erfgoed. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan zijn motie van vorig jaar juni waarin Erwin GS heeft opgeroepen ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan het behoud van immaterieel erfgoed in onze provincie.

Het Statenvoorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

SV ‘Cofinanciering participatiefonds ROM Regio Utrecht en innovatiegelden Kansen voor West’

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze economie. Innovatie is een sleutelwoord om te werken aan economisch herstel. In het Statenvoorstel wordt geld vrijgemaakt om het innovatieve bedrijfsleven te steunen. Daarnaast wordt geld gereserveerd voor Kansen voor West: een samenwerkingsverband tussen de 4 Randstadprovincies en de 4 grote steden daarin. Het voorstel betreft een cofinanciering: om in aanmerking te komen voor gelden vanuit Europa en het Rijk, moet de provincie zelf ook investeren.

D66 fractievoorzitter Marc de Droog geeft aan dat D66 de opgave voor de ROM altijd ondersteund heeft en dat de fractie instemt met het voorstel. Het Statenvoorstel kan rekenen op een ruime meerderheid in de Staten.

SV Human Capital Agenda Regio Utrecht

Human capital staat voor menselijk kapitaal: arbeid. De tijd dat men 40 jaar voor dezelfde baas werkt in dezelfde functie, is voorbij. De huidige tijd vraagt om flexibele arbeidskrachten die bereid zijn indien nodig een leven lang te leren.

D66 Statenlid Marc de Droog vat het als volgt samen: “We leven in een tijd met veel verandering en transities. Dat heeft uiteraard ook invloed op de arbeidsmarkt. Werk waarvoor je bent opgeleid hoeft er morgen niet meer te zijn, bijvoorbeeld door robotisering, nieuwe markten ontstaan snel (denk aan beroepen die nodig zijn voor verdere verduurzaming en digitalisering), en tegelijk liggen er nog drempels om van de ene naar de andere sector te kunnen bewegen als individu. Routes naar een nieuw perspectief lopen daarom veelal via de werkloosheid of kunnen mensen weerhouden om eerder in beweging te komen. Om te zorgen dat onze arbeidsmarkt wendbaar genoeg is, is het belangrijk om samen met bedrijfsleven, onderwijs en overheden te werken aan een continue afstemming zodat mensen makkelijker hun kansen kunnen pakken om van werk A naar werk B te komen.

De human capital agenda voorziet in deze afstemming. D66 begrijpt dat de provincie daar een rol kan spelen om partijen regionaal samen te brengen en bestaande afstemming te versnellen of op te schalen.”

Ook dit voorstel wordt door een ruime meerderheid van de partijen aangenomen.

SV Vaststellen Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050

In 2050 moet de provincie Utrecht volledig circulair zijn. Een circulaire economie is simpel gezegd een economie waarin afval niet bestaat. Alles wordt hergebruikt voor nieuwe producten of opgenomen door de natuur. Het importeren en winnen van grondstoffen wordt verminderd.

D66 Statenlid Marc de Droog: Als we zeggen dat de energietransitie al ingrijpend is, dan is de circulaire samenleving dat helemaal. Het gaat allang niet meer over scheiden van afvalstromen in glas, gft, plastic en overige afval. Een circulaire samenleving is ingrijpend. Kijk naar je eigen leven. Als ik opsta, sta ik op in een ruimte waarin alles om mij heen het gevolg is van beslissingen die ik eerder heb genomen. Kopen, verzamelen, stylen, een optelsom van veel individuele activiteiten. Hoeveel bezit je eigenlijk? Waar bestaat dat bezit uit? Hoe is dat samengesteld? Is dat herbruikbaar? Hoeveel stoot je af en gooi je weg? En aan de voorkant: Wat heb je eigenlijk echt nodig?

Door onze consumptie en bezit terug te brengen tot de onderliggende grondstoffenstromen krijgen we zicht op de impact van het vraagstuk. We doen als individuen en bedrijven van alles zonder te beseffen wat de herkomst is en in welke mate dat op een duurzame manier opnieuw inzetbaar is voor de toekomst.

We hebben afgesproken om in 2050 circulair te zijn en daar zal dus nog een heleboel op ontwikkeld moeten worden. Veel bedrijven zijn daar gelukkig ook volop mee bezig. Die ontwikkeling is niet alleen nodig voor de producten en diensten, maar ook voor de toeleverende en verwerkende systemen en processen en onze eigen houding en gedrag, als individu én als organisaties. Circulair werken is een transformatie van jewelste.”

Met dit voorstel beweegt de provincie in de goede richting maar de D66 Statenfractie zou graag nog een stap verder gaan en is voorstander van het verplicht stellen van een grondstoffen- of materialenpaspoort voor alle nieuwe bouw en grond/weg/waterbouw in onze provincie. We begrijpen dat e.e.a. onderweg is, maar dat is al jaren het geval. Alles wat we nu vastleggen, is meegenomen voor de toekomst. We dienen daarom een motie in om dit als provincie per direct mee te nemen bij inkoop en regie te voeren om te komen tot een verplichting van een materialenpaspoort”, aldus Marc (motie).

De gedeputeerde doet namens het College het verzoek de motie aan te houden met de toezegging te zullen onderzoeken welke concrete vervolgstappen hiervoor nodig zijn. Daarbij zal ook gekeken worden naar de landelijke ontwikkelingen om te komen tot een soort databank waarin deze gegevens opgeslagen worden. Met de toezegging dat er na het zomerreces een notitie aan PS voorgelegd zal worden over de eventuele invoer van een materialenpaspoort, trekt de D66 fractie de motie in.

Het Statenvoorstel wordt door een ruime meerderheid aanvaard.

Actualiteitenmotie Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg

D66 is mede indiener van de motie ‘Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg’ waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor het uitbreiden van het aantal rijstroken van de A27 binnen de bestaande bak. Verbreding van de weg en daarmee verdere aantasting van landgoed Amelisweerd wordt op deze manier voorkomen. Aangezien niet de provincie maar het Rijk hierover beslist, wordt de griffier in de motie opgeroepen een afschrift naar de informateur te sturen zodat de motie meegenomen kan worden in het huidige formatieproces.

De motie wordt door maar liefst 8 van de 13 partijen ingediend en door de Staten aanvaard.

Vooruitblik

De volgende vergadering van Provinciale Staten is gepland op woensdag 30 juni om 10.30 uur. Een voorlopige agenda voor deze vergadering staat online. Via deze link kun je de Statenvergadering online volgen:

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/10:30