Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 juni 2021

Tussenstand D66 Statenfractie Utrecht

Bijzondere periode

Het is vooral een bijzondere periode geweest: voor het eerst in de geschiedenis moesten door corona werksessies, fractievergaderingen, Statenvergaderingen, commissiebesprekingen en andere overleggen (grotendeels) online plaatsvinden. Dat vereist een andere manier van werken en vraagt veel van mensen.

Fractievoorzitter Marc de Droog: “Wie had begin 2020 kunnen denken dat er zo’n gedenkwaardige en moeilijke tijd voor veel mensen aan zou breken. Ook op het Statenwerk was de invloed groot. Opeens zaten we thuis en moest er een omslag plaatsvinden in het werken. Werkbezoeken konden geen doorgang meer vinden. Alle lof voor de ondersteunende diensten en de griffie in het Provinciehuis die er in een relatief kort tijdsbestek toch in geslaagd zijn alle vergaderingen online op te tuigen.

Dat viel niet altijd mee. Vergaderen achter je laptop is wezenlijk anders: je mist de non verbale communicatie en sociale interactie. Online komt een debat moeilijk tot stand. Gelukkig beschikken mensen over het vermogen zich relatief snel aan te passen en went de nieuwe manier van vergaderen en debatteren ook wel weer. Al kijken we reikhalzend uit naar het moment dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen en elkaar weer echt in de ogen kunnen kijken.”

Marc de Droog: Energietransitie

 Energietransitie is een actueel thema. Het Rijk, de provincie en gemeenten hebben hard gewerkt aan het opstellen van energiestrategieën. Wat is de rol van de D66 Statenfractie hierin en waar wil je nog op inzetten?

Marc: “Wij voelen de wens van onze achterban om stevig in te blijven zetten op de klimaatambities en energietransitie. Het was wel even slikken om te zien dat de grote ambities die we voor deze periode voor energietransitie voor ogen hadden, lastig te halen blijken. Toch willen we daarmee niet meteen ambities afschalen. Met het energieprogrammaplan van de provincie én door volop als provincie te ondersteunen in de regionale energiestrategieën (RESsen) willen we nu stappen gaan zetten. De komende periode zullen de drie RES-regio’s in onze provincie (U16, Amersfoort en Foodvalley) met concrete plannen komen. De D66 fractie rekent uiteraard op een volledige invulling van de eerder gedane conceptboden en zal er alles aan doen om te zorgen dat er vaart blijft in de energietransitie. Het klimaat wacht immers niet.

Maar klimaat is meer dan energie. D66 wil de klimaatambities concreet en uitvoerbaar maken. De ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn hebben we in de provinciale concernbrede doelen opgenomen, maar heeft nog altijd het risico in zich dat we achterover leunen. Daarom zet D66 zich in voor een structurele regionale monitoring. We dienden moties in om aan de slag te gaan met de Drawdown methodiek en om een CO2 routekaart voor de provincie te maken. D66 wil de transitie nú hard maken, vastpakken, prioriteiten stellen, uitvoeren en jaarlijks monitoren. Zo geven we ook de toekomstige generatie politici het stuur in handen.”

Naast energietransitie heb jij Regionale economie, Bestuur, Financiën en Personeel & Organisatie in je portefeuille. Waar heeft D66 zich hierbij vooral op gericht en wat wil je de komende 2 jaar nog graag bereiken?

Marc: “Belangrijk speerpunt vanuit financiën en organisatie is zorgen dat de provincie een sterkere (financiële) organisatie achterlaat dan toen we aan deze periode begonnen. Aan het eind van vorige periode bleek daar nog een hoop aan te doen. Met een jaarlijkse begroting van bijna EUR 0,5 miljard zijn de provinciale organisatie en financiën een belangrijke hefboom om te zorgen dat al onze toekomstgerichte, positieve en duurzame plannen ook echt gerealiseerd worden. Onze gedeputeeerde Robert Strijk zit hier bovenop en ik ben blij te zien welke stappen de organisatie hierin maakt. Afgelopen jaar waren de achterstanden weggewerkt en konden we weer vooruit kijken, gaan bouwen!

Utrecht is geen rijke provincie met dikke reserves zoals andere provincies. De komende tijd zullen we daarom aandacht besteden aan financiële scenario’s om onze ambities te realiseren. Jullie mogen van D66 verwachten dat we daarbij uiteraard zoveel mogelijk willen samenwerken en vertrouwen op de eigen kracht van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

 Voor de regionale economie hebben we in de eerste periode de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) opgericht. Die is aan een vliegende start begonnen. We hopen daar uiteraard nog veel over te horen. De regionale economische agenda bouwt voort op het profiel van groen, gezond, slim en vormt een goede basis voor toekomstige economische ontwikkeling. Het zou mooi zijn als we de Vuelta in 2022 kunnen gebruiken om dat profiel ten volle te etaleren. Een belangrijke uitdaging in de komende periode is nog om een extra impuls te geven aan de circulaire economie.

Tot slot kijk ik uit naar de human capital agenda van de provincie, waarin we willen inzetten op de beste randvoorwaarden voor een leven lang leren, zodat we als economische regio wendbaar, innovatief en competitief blijven; gericht op de toekomst.

Genoeg te doen dus!! Zin om mee te denken of doen? Mail me: marc.de.droog@provincie-utrecht.nl.” 

Hayat Chidi: Omgevingsvisie

De nieuwe Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening is één van de meest omvangrijke onderwerpen van deze Staten waar jij vol in bent gedoken. Wat heeft de D66 Statenfractie hierin kunnen betekenen?

Hayat: “D66 heeft bij de bespreking van de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening aandacht gevraagd voor:

Regionaal programmeren: Wij vernamen als D66 fractie via onze achterban dat kleine gemeenten aan tafel van de regionale (bestuurlijke) overleggen zich niet altijd gehoord voelden. Kleine gemeenten lopen tegen andere uitdagingen aan: zij kampen met uitdagingen op het gebied van de vitaliteit, woningnood (doorstroom en starters) en de ambities op het gebied van de energietransitie. Dankzij D66 komt er een evaluatie (jaarlijks) van het proces van regionaal programmeren, en deze evaluatie zal worden besproken (niet alleen gedeeld) met PS alvorens tot herijking van het proces te komen. D66 heeft ook in de commissie Omgevingsvisie gepleit voor een overzicht en zicht op de inhoud van de bestuurlijke overleggen die nu lopen. GS heeft aan PS een memo gestuurd met de uitkomsten van het eerste proces regionaal programmeren.

Participatie: D66 heeft meerdere malen gepleit in de commissie Omgevingsvisie voor een zorgvuldige participatie in alle fasen van de Omgevingsvisie. Ook in deze digitale tijden. De inspraakavonden tav de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening waren goed gevuld, en er zijn zeer veel zienswijzen ingediend. Wat D66 betreft is dat een goed teken, dat niet alleen belangenorganisaties die wegen weten te vinden, maar ook particulieren.

Biodiversiteit: de crisis van het teruglopen van de biodiversiteit is één van de grootste crises op dit moment. Met het amendement ‘Een heldere ambitie op biodiversiteit’, die met een ruime meerderheid in de PS vergadering van 10 maart is aangenomen, heeft D66 het voor elkaar gekregen dat er een heldere ambitie is vastgelegd in de Omgevingsvisie voor 2050, op het gebied van bedreigde flora en fauna en brede biodiversiteit. Deze ambitie miste in de Omgevingsvisie.”

Daarnaast zet jij je in voor een Duurzaam, gezond en veilig leefmilieu. Hoe is het D66 geluid hierin te horen (geweest)?

Hayat: “Het D66 geluid is te horen geweest bij de volgende thema’s:

  • Namens D66 heb ik een motie ism met andere partijen ingediend (en die is aangenomen) om onderzoek te doen naar houtstook thuis.
  • D66 heeft vragen gesteld tav het jaarplan van de RUD (2020) en vervolgens een motie ingediend, die aangenomen is, om onderzoek te doen naar wat er nodig is om de twee Omgevingsdiensten (RUD en ODRU) beter te laten samenwerken. Tevens vroeg deze motie om een benchmark met de omgevingsdiensten van de andere provincies.
  • D66 heeft aandacht gevraagd voor toegankelijke toiletten in de openbare ruimte en bij recreatieplekken. Dit heeft geresulteerd in een motie ism met andere partijen: ‘Meer toiletten erbij maakt iedereen blij’. Deze motie is aangenomen.

D66 heeft regelmatig gepleit voor de VTH taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving): er gaan met de werking van de Omgevingswet per 1-1-2022 VTH taken over van de provincie naar gemeenten. D66 vraagt om een heldere overdracht, overzicht van expertise, en financiële consequenties. Gezien een memo in maart 2021 komt er – dankzij D66 – een info sessie over VTH in relatie tot de Omgevingsvisie.”

Marianne de Widt: Landbouw en Natuur

Landbouw en natuur zijn grote thema’s waarop belangrijke keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst. Wat heeft de D66 Statenfractie hieraan kunnen bijdragen en waarop ligt de focus de komende jaren?

Marianne: “Wie had gedacht dat we in het voorjaar van 2019 zo abrupt tegen stikstof-grenzen zouden oplopen? ‘Niet alles kan’, was de boodschap van de commissie Remkes. Wij vroegen al snel wat dit ging betekenen in de provincie, en het is écht een ingewikkeld vraagstuk. Voor de biodiversiteit is het keihard nodig om de stikstofdepositie omlaag te krijgen. En bij landbouw ligt er dan een grote opgave. Er was gelukkig voor de landbouw net al een goede visie met uitvoeringsprogramma opgesteld. Mijn inzet is om het mes aan meer kanten te laten snijden: werken aan de landbouwtransitie, het tegengaan van bodemdaling, het inpassen van duurzame energie én het verbeteren van de biodiversiteit. Kortom: een integrale opgave in het landelijk gebied. In het verlengde daarvan hebben we onlangs de provinciale voedselagenda vastgesteld, met wat ons betreft nadruk op de korte keten. Dit past heel goed bij de gebiedsgerichte aanpak die één van de pijlers onder de landbouwvisie is. Ik blijf natuurlijk ook bewaken dat de Groene Contour er verder komt: doen wat eerder is afgesproken om het natuurnetwerk robuuster te maken en ontbrekende verbindingen te herstellen. Dit gaat de komende tijd nog verdere aandacht vragen en met de komst van een provinciale bossenstrategie zijn er ook weer nieuwe kansen.”

Jij hebt nog veel meer portefeuilles waaronder PRS/PRV, Bodem en Waterbeheer en Europa. Wat is de rol van de D66 Statenfractie hierin geweest en waar hoop je de komende tijd nog het verschil te kunnen maken?

Marianne:PRS/PRV is inmiddels geschiedenis! We hebben in Utrecht een Omgevingsvisie en een interim Omgevingsverordening. Met Hayat ben ik er trots op dat we dit in onze provincie voor elkaar hebben gekregen. Wij werken op een nieuwe manier aan de ruimtelijke ontwikkeling. Een nieuw Bodem- en waterprogramma is in de maak en mijn inzet is om ervoor te zorgen dat het natuurlijke bodem- en watersysteem voortaan als uitgangspunt genomen wordt voor de ruimtelijke ontwikkeling. 

‘Europa’ is een bijzonder onderwerp: de afspraken en budgetten uit Europa raken aan veel beleidsterreinen. Met de Europese Green Deal – en daarbinnen de Farm to Fork strategie – zullen we vooral voor de landbouwtransitie die ik hierboven al noemde profijt kunnen trekken. Als ik in het najaar de uitgestelde trip naar Brussel mag maken, verwacht ik hier nog meer concrete acties op te gaan benoemen.”

Erwin Kamp: De fiets

Iedereen die jou een beetje kent, weet dat jij je al jaren hard maakt voor de fiets en het fietspad voor de toekomst. Hoe heb je je hierop als D66 Statenlid gericht en wat moet er de komende jaren nog gebeuren?

Erwin: “Je hoort het niet zo vaak dat mensen lokaal weten wie er in Provinciale Staten zit. Voor mij geldt dit wel. Ik heb deze twijfelachtige eer te danken aan mijn inzet voor de fiets. Het afgelopen jaar zijn er verschillende experimenten op het Fietspad van de Toekomst uitgevoerd die ik van harte ondersteun. Eén er van was een blauwe inhaalstrook voor snelfietsverkeer. Op de kleur blauw kwam veel commentaar. Het viel enorm op en maakte de tongen los. Dat is goed, want één ding weet ik zeker: je maakt het nooit iedereen naar de zin maar er wordt wel over fietsen gesproken.

Er moet wat mij betreft nog veel meer gebeuren: energieopwekking op het fietspad, intelligente verlichting als je aankomt fietsen en weer uitgaat als je het verlichtingspunt bent gepasseerd en een veilige oversteek bij de Donderbergrotonde in Leersum. Overigens vind ik fietsen in heel onze provincie Utrecht belangrijk. De realisatie van snelfietsroutes heeft prioriteit evenals veilig fietsen langs de N201 bij Stichtse Vecht.”

Je portefeuilles omvatten natuurlijk meer dan alleen de fiets. Recreatie, Cultuur en erfgoed, Provinciaal wegennet en OV (samen met Lyke) zitten ook in jouw takenpakket. Waar heeft D66 op ingezet en wat kunnen we nog verwachten?

Erwin: “Het afgelopen jaar heeft D66 zich vooral ingezet voor steun van de kunst- en cultuursector met het coronafonds. Ik ben blij dat we 6 miljoen Euro vrij hebben kunnen maken om de sector te steunen. Het laatste bericht van de provincie was dat er nog geen organisaties zijn omgevallen. Bij de vaststelling van de nieuwe Kunst- en Cultuurnota heeft D66 een motie ingediend om ook aandacht te besteden aan het immaterieel erfgoed. De motie is aangenomen en richt zich op het ondersteunen van bijvoorbeeld de Varsity bij Houten, het bloemencorso in Leersum en het Sint Maartenfeest in Utrecht. Belangrijk immaterieel erfgoed om zuinig op te zijn.

Ik noemde net al de coronasteun. Samen met mijn collega Hayat hebben wij aandacht gevraagd voor reclame-uitingen van ondernemers langs Provinciale wegen. We vinden dat de provincie nu niet de nadruk op handhaven moet leggen maar meer ruimte moet geven. Om ons pleidooi kracht bij te zetten heb ik de Gedeputeerde kaas van de kaasboerderij in Doorn aangeboden.

Tot slot vind ik het belangrijk te benoemen dat wij de Provincie Utrecht nieuw leven hebben ingeblazen als Fair Trade Provincie. Door een vraag van een inwoner kwamen we er achter dat niemand in de provincie hier meer aanspreekpunt voor is. We waren de titel kwijt geraakt. De provincie zet zich nu weer volop in om de titel van Fair Trade Provincie te mogen voeren.

Ik zou het mooi vinden om naar de toekomst toe een initiatiefvoorstel in te kunnen dienen bijvoorbeeld op het terrein van de fiets of voor de kunst- en cultuursector. Daar wordt nog op gebroed. Ik vind dat wij als D66 naast reageren op Statenvoorstellen van Gedeputeerde Staten ook zelf agenderend kunnen zijn.”

Lyke Veen: Wonen

De woningnood is groot. Een portefeuille die jou na aan het hart ligt want jij ziet het om je heen en het raakt jou ook persoonlijk. Waar heeft de D66 Statenfractie aandacht voor gevraagd en wat staat er de komende periode nog in de planning?

Lyke: “Woningbouw is een hot item in de provincie. De woningnood is enorm en veel mensen, van jong tot oud, hebben hier last van. Afgelopen twee jaar hebben we ons uitgesproken voor een innovatieve manier van aanpakken van de woningnood. We hebben het college aangemoedigd eens out-of-the-box te denken en rekening te houden met de toekomst, dus klimaat neutraal en toekomstbestendig. Daarnaast is het eindelijk gelukt om de plancapaciteit goed in kaart te brengen en hebben we het gehad over bouwen in Rijnenburg. Ik ben blij dat we een beetje meer beweegruimte hebben kunnen bewerkstelligen op het gebied van de rode contouren. Beschermen waar nodig, maar een beetje ruimte waar het knelt, is ook bespreekbaar.

Voor de komende twee jaar wil ik zorg dragen dat de provincie zijn eigen doelstellingen gaat halen. 10.000 woningen zouden er elk jaar bij komen, maar tot op heden tikken we misschien net de 8.000 aan. Ik wil boven tafel krijgen waar het nu precies knelt en hoe we als provincie beter kunnen ondersteunen en stimuleren in onze woningbouwopgave.”

Voorts heb jij Participatie, Provinciaal wegennet en OV (samen met Erwin) in je portefeuille. Hoe heeft D66 hierin een stem kunnen laten horen en op welke ontwikkelingen wil de Statenfractie zich (blijven) richten?

Lyke: “Op het gebied van participatie is er nog veel te doen bij de provincie. Afgelopen periode heb ik me beziggehouden met jongerenparticipatie op de agenda zetten. Dat is heel aardig gelukt met de Motie Jongeren participizza. De uitdaging die er nu echter ligt, is dat die motie ook consequent uitgevoerd gaat worden. Corona heeft het natuurlijk ingewikkelder gemaakt om iedereen te betrekken en bereiken. Maar dat neemt niet weg dat hier een grote opgave ligt. Daarnaast ben ik druk bezig geweest met de herijking van het participatiebeleid van de provincie. Je ziet dat de provincie van nature vervalt in klassieke participatie waarbij er vooral veel gezonden wordt en informatie opgehaald. Maar ik maak me hard voor een innovatieve en uitgebreide vorm van participatie. Dit neem ik ook mee naar de volgende periode waarin we nog meer gaan spreken over participatie. Maar met mijn amendement over participatie bij het Statenvoorstel participatieplan nieuwe OV Concessie 2025 hebben we al de eerste stappen gezet.”