Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 april 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 14 april 2021

Een volle agenda

14 april is er weer een Statenvergadering gehouden. Met maar liefst 7 Statenvoorstellen (SV) een volle agenda al hoeven niet alle voorstellen uitvoerig besproken te worden. Van de 7 Statenvoorstellen is er één met een normaal debat; over de andere voorstellen wordt een klein debat gevoerd. Hierdoor lukt het om de vergadering toch binnen de geplande tijd af te ronden.

Er worden in totaal 9 amendementen ingediend en 13 moties. De D66 Statenfractie dient zelf één amendement in en is mede-indiener van 3 moties en 3 amendementen.

SV participatieplan Nieuwe OV concessie 2025: dankzij D66 participeert de inwoner ook!

In dit stuk wordt aan de Staten gevraagd de contouren van de participatie voor de nieuwe OV concessie vast te stellen. D66 Statenlid Lyke Veen uit haar verbazing over de voorgestelde participatie: “Aangezien we in dit huis uitvoerig over participatie hebben gesproken, verwachtte ik een breed plan, waarin veel ruimte is voor de input van inwoners. Maar de keus viel op stakeholders die de materie goed kennen.” Daarom heeft D66 besloten een amendement met de titel ‘de inwoner praat mee, ook over OV’ in te dienen op dit voorstel (amendement). Lyke: “Een amendement dat doelt op het wél breed betrekken van inwoners. Met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, scholieren en MBO-studenten. Dat brengt uitdagingen met zich mee maar D66 acht GS goed in staat om een participatietraject op te zetten waarin sprake is van helder verwachtingsmanagement en goede kaders. Dat resulteert in een frisse kijk op wat er nodig is in het OV in onze provincie en tevreden inwoners.”

Het amendement is door nagenoeg alle partijen gesteund en het Statenvoorstel is aanvaard.

SV Instrumentenkader uitvoering Groene contour

Voor natuurontwikkeling in de Groene contour is door de provincie subsidie gereserveerd. In het Statenvoorstel wordt aan PS gevraagd in te stemmen met de besteding van deze gelden en de kaders hiervoor vast te stellen. D66 Statenlid Marianne de Widt: “Het is al jaren de wens verder te komen met de Groene contour. Dit voorstel is een bescheiden stap in de goede richting waar draagvlak voor lijkt te zijn. D66 is vooral tevreden dat de helft van het budget wordt besteed aan de Uiterwaarden om te bouwen aan een robuuste rivierbeschermende natuur.” Wel dringt de D66 fractie er op aan om de realisatie van de natuur in de Groene contour te koppelen aan andere opgaven zoals de aanpak van de stikstofcrisis en het tegengaan van bodemdaling en verdroging. Daarom is D66 mede-indiener van de motie ‘Meekoppelkansen benutten’ (motie).

Het Statenvoorstel en de motie worden door een ruime meerderheid van de Staten aanvaard.

SV Beleidskader sport en bewegen 2021-2025

Met dit beleidskader wil de provincie de mogelijkheden om te sporten en te bewegen vergroten en ervoor zorgen dat iedereen hieraan kan deelnemen, ook mensen die tot nu toe gemiddeld minder vaak sporten (zoals mensen met een lager inkomen en/of een beperking). D66 Statenlid Lyke Veen is blij met het beleidskader dat er nu ligt maar vraagt wel om indicatoren om de praktische uitwerking te kunnen controleren. Lyke: “ Sport en bewegen dragen bij aan een fysieke en mentale gezondheid. D66 hoopt dat met de uitvoering van dit beleid, Utrechters nog lang op een inclusieve en groene wijze van alle sportmogelijkheden in onze provincie kunnen genieten.” Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. Discriminatie en racisme komt helaas ook in sport veelvuldig voor. Daarom is D66 mede-indiener van een motie waarin GS worden opgeroepen de aanpak hiervan in het provinciale sportakkoord op te nemen (motie).

Zowel de motie als het Statenvoorstel worden door PS aangenomen.

SV Provinciale Voedselagenda 2021-2023

De voedselagenda van de provincie is gericht op het stimuleren van gezonde en duurzame lokale producten en op het versterken van de korte keten van producent (boer) naar consument (burger). De provincie wil hieraan bijdragen door de samenwerking tussen alle betrokken partijen te bevorderen. Statenlid Marianne de Widt spreekt uit dat D66 het voorstel steunt en belang hecht aan het versterken van de korte keten. Daarom is D66 mede-indiener van 3 amendementen (amendementen) die gericht zijn op korte keten initiatieven en mede-indiener van een motie waarin het College opgeroepen wordt te onderzoeken welke subsidieregelingen – Europees of in Den Haag – hiervoor gebruikt zouden kunnen worden (motie).

Het Statenvoorstel, de motie en de amendementen konden rekenen op een meerderheid in de Staten.

SV Sterk Utrechts Bestuur, SV Kaderstelling governance recreatieschappen en SV Verlengen studiefase Programma Toekomst N201

Met het programma Sterk Utrechts Bestuur wil de provincie de samenwerking met gemeenten en waterschappen verbeteren en partijen met elkaar verbinden om samen maatschappelijke opgaven te realiseren. D66 fractievoorzitter Marc de Droog geeft een aantal aandachtspunten mee aan GS en meldt dat D66 positief staat tegenover het voorstel. D66 wil met het toenemende aantal samenwerkingsverbanden de democratische legitimatie van de daaruit volgende besluitvorming scherp hebben. GS heeft toegezegd dat dit bij het debat over verbonden partijen opgepakt wordt. Verder ziet D66 met de toenemende digitalisering kansen om samen met gemeenten, waterschappen en Rijk aan een gezamenlijke data en informatie te werken en daarmee tot betere en snellere besluitvorming te komen. Marc: “Het is goed dat er focus is op rollen, houding, relatie, kennispositie, toezicht en samenwerkingsverbanden zodat de rollen helder, de lijnen kort en het wederzijds begrip groot zijn op het moment dat dat nodig is.”

In het Statenvoorstel over de governance recreatieschappen wordt aan PS gevraagd in te stemmen met de kaders voor de samenwerking tussen de recreatieschappen. D66 Statenlid Erwin Kamp geeft aan met een bestuurlijke bril naar dit stuk te hebben gekeken; de recreatieve voorzieningen zullen in een later stadium aan de orde komen. D66 is van mening dat draagvlak voor uitwerking voor alle partijen van belang is en dat de aandacht vooral gericht moet zijn op de toekomstige bedrijfsvoering. Het stuk kan op steun van de D66 fractie rekenen.

In het Statenvoorstel over het oplossen van knelpunten in de N201 wordt geadviseerd om de studiefase met een jaar te verlengen. Het doel is met een plan te komen waarin het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid voorop staat. Statenlid Erwin Kamp heeft er vertrouwen in dat de verkeersdeskundigen hun werk goed doen en met een gedegen voorstel zullen komen wat ook financieel haalbaar is. D66 pleit ervoor niet op het onderzoek vooruit te lopen door nu al keuzes te maken maar de oplossingen af te wachten die uit de studiefase komen.

De voorstellen worden door de Staten aanvaard.

Vooruitblik

De volgende vergadering van Provinciale Staten is gepland op woensdag 2 juni om 10.30 uur. De agenda voor deze vergadering is nog niet bekend. Via deze link kun je de Statenvergadering online volgen:

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/02-juni/10:30