Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 maart 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 3 en 10 maart 2021

PS 3 en 10 maart 2021

In maart wordt er weer door Provinciale Staten vergaderd. Omdat ook het omvangrijke Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld moet worden, is besloten de vergadering in twee delen te splitsen. Op 10 maart wordt de Omgevingsvisie behandeld zodat hiervoor voldoende tijd kan worden vrijgemaakt. De week ervoor op 3 maart staan 2 Statenvoorstellen op de agenda: Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra en Economische Visie 2020-2027 ‘Focus op een vitale en duurzame economie’.

Statenvoorstel Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra

In dit Statenvoorstel wordt beoogd gemeenten te ondersteunen bij het versterken van de organisatiekracht in centrumgebieden. Daarbij is het zaak ervoor te zorgen dat binnensteden en dorpskernen aantrekkelijk blijven met een goede mix van functies en met behoud van een minimaal voorzieningenniveau. Voorgesteld wordt aan elke gemeenten een budget van 80.000€ toe te kennen dat gebruikt kan worden om meer samenwerking op dit vlak tot stand te brengen tussen ondernemers, overheid en vastgoedeigenaren. Met name kleinere gemeenten missen nu vaak de benodigde expertise en menskracht om dit goed te organiseren. D66 fractievoorzitter Marc de Droog wijst erop dat wethouders dan ook positief staan tegenover dit voorstel. D66 steunt ideeën die eigen oplossingen aanmoedigen en is benieuwd naar de creativiteit die hieruit voortkomt. Bovendien liggen hier wellicht kansen om leegstaande winkelpanden te transformeren tot woningen. Wel dringt D66 aan op een goede evaluatie om te zien wat de ondersteuning van de gemeenten concreet oplevert. Daarom is D66 mede indiener van een amendement waarin verzocht wordt de evaluatie van de subsidieregeling in 2022 in het besluit op te nemen.

Het Statenvoorstel en het amendement worden door de Staten aangenomen.

Statenvoorstel Economische Visie 2020-2027 ‘Focus op een vitale en duurzame economie’

In deze visie wordt de basis gelegd voor een sterke duurzame competitieve economie die ook bestand is tegen onvoorziene omstandigheden zoals de coronacrisis. Er zijn 4 doelen:

  1. Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
  2. Het economisch profiel is sterk en zichtbaar competitief
  3. Bedrijven en kennisinstellingen zijn innovatief sterk
  4. Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit

Voorgesteld wordt aan PS de economische visie en de 4 geformuleerde beleidsdoelen vast te stellen.

D66 Statenlid Marc de Droog constateert in zijn spreektekst tevreden dat de economische visie inzet op het versterken van de omgang met verandering: “De bevolking groeit, de druk op de ruimte, de technologische ontwikkeling versnelt. Tegelijk zal de vraag naar een leven met kwaliteit blijven groeien en moeten we samen zorgen dat het past binnen de draagkracht van de planeet, natuur en milieu. Er liggen niet voor niets grote maatschappelijke opgaven, zoals de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving in 2050 en een planeet- en diervriendelijke inrichting en benutting van onze ruimte. Dat kunnen we zien als een probleem, maar ook als een economische kans. Ons regionale profiel heeft goede kaarten in huis om juist daarop in te zetten. Wat wij kunnen oplossen en doorontwikkelen in een drukbevolkte stedelijke regio, heeft waarde voor daarbuiten. Denk aan de kansen op energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, gezonde voeding, gezonde leefomgeving en slimme logistiek. Door samenwerking geven we dat ook waarde.”

D66 adviseert inwoners en maatschappelijke organisaties actief te betrekken bij de uitwerking van deze visie in economisch beleid: “Wat D66 betreft moet de boodschap van ons gezamenlijke profiel nóg krachtiger gebracht worden, zodat niet alleen onderwijs, bedrijfsleven en overheid daarin samenwerken, maar ook onze inwoners. Zodat het regionale verhaal bijdraagt aan herkenning en identificatie, partijen elkaar daarop weten te vinden en economische kansen pakken.”

Het voorstel wordt door de Staten aanvaard.

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

Omgevingswet, Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Op 1 januari 2021 zou de nieuwe landelijke Omgevingswet in werking treden. In deze nieuwe wet worden honderden regels en wetten gebundeld en komt er één landelijk digitaal loket waardoor het aanvragen van vergunningen wordt vereenvoudigd. Deze overgang vereist een zorgvuldige en lange voorbereiding. Door corona is de invoering van de wet met een jaar uitgesteld.

Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 is op 10 maart de provinciale Omgevingsvisie en de interim Omgevingsverordening besproken. Wederom een lange zit voor de Statenleden omdat de PS vergadering de hele dag en het grootste deel van de avond heeft geduurd. Met de indiening van maar liefst 27 amendementen en 19 moties is weer een record gevestigd.

D66 blij met Statenvoorstel

D66 Statenlid Hayat Chidi houdt zich al twee jaar bezig met de voorbereiding van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. In haar spreektekst geeft Hayat aan dat D66 blij is met het Statenvoorstel dat nu voorligt: “Wij zijn van mening dat deze Omgevingsvisie en -Verordening een goede basis is voor het behouden van onze Utrechtse kwaliteiten, het versterken van Groen en het ruimte bieden aan lokale overheden. Wij vinden het van belang dat daar de komende tijd veel aandacht voor is: het samen staan voor Utrechtse kwaliteiten en het samen werken met die lokale overheden om draagvlak te behouden.” 

Regionaal Programmeren

Een onderdeel van de Omgevingsvisie is het Regionaal Programmeren. Dit houdt in dat provincie en gemeenten samen om tafel gaan en afspraken maken over onder meer de hoeveelheid en de locatie – bij voorkeur bij bestaande (OV) knooppunten – van te bouwen woningen. D66 heeft er op aangedrongen dat de voortgang en het proces van het regionaal programmeren jaarlijks door de Staten geëvalueerd wordt. Dit is door de gedeputeerde toegezegd. Hayat vraagt namens D66 specifiek aandacht voor de kleine gemeenten in dit proces: “Het regionaal programmeren is spannend, zeker waar kleine gemeenten hun belangen in de regio’s goed naar voren willen brengen. Heb oog en oren voor die oproep van wethouders en raadsleden uit de kleine gemeenten. Zij zitten in een spagaat vanwege een teruglopende vitaliteit maar een grote behoefte aan woningbouw en ruimtelijke inpassingen.”

Biodiversiteit

Hayat wijst er verder op dat het teruglopen van de biodiversiteit één van de grootste crises van dit moment is. De Omgevingsvisie staat vol met plannen om de natuur te versterken maar de samenhang ontbreekt. Hayat: “Wat D66 mist is een integrale aanpak, een visie om biodiversiteit als thema en als programma aan te pakken de komende jaren. Integraal en in samenwerking en samenhang met andere partijen, zoals de waterschappen, Europa, met gemeenten én met de landbouw- en natuurorganisaties.” Om dit te bewerkstelligen, dient Hayat namens D66 het amendement “Een heldere ambitie voor biodiversiteit” in samen met een aantal andere partijen (amendement). Het amendement wordt met brede steun aanvaard.

Ook D66 Statenlid Marianne de Widt pleit voor een duidelijke koers van de provincie Utrecht voor robuuste natuur met een hoge biodiversiteit. Daarbij is het van belang mogelijkheden te benutten om te bouwen aan een stevig en samenhangend natuurnetwerk. Toekomstige aanpassingen aan de A1/A28 bieden de mogelijkheid de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe met elkaar te verbinden. Daarom dient Marianne namens D66 samen met een aantal andere partijen de motie “Groene loper voor een robuuste verbinding met de Veluwe” in waarin GS worden opgeroepen om samen met de provincie Gelderland te kijken hoe deze verbinding gerealiseerd kan worden (motie). Ook deze motie wordt door de Staten aanvaard.

Energie

D66 fractievoorzitter Marc de Droog vraagt aandacht voor de klimaatopgave en de energietransitie. Het klimaat laat niet langer op zich wachten. In de Regionale Energie Strategieën (de RESsen) maken regionale overheden en maatschappelijke organisaties afspraken over onder meer het opwekken van duurzame energie. Marc waarschuwt ervoor dat dit niet makkelijk wordt: “Uit de reacties van gemeenten op recent openbaar gemaakte zoekgebieden blijkt dat het een hele opgave zal zijn om tot invulling van de regionale energie strategieën te komen. Voor D66 is een hoge ambitie op energietransitie belangrijk, waaraan we allemaal onze bijdrage moeten leveren. Laten wij als provincie zorgen dat er:

1) zo weinig mogelijk primaire belemmeringen zijn voor zoekgebieden,

2) een goede integrale afstemming plaatsvindt op locaties met het oog op Utrechtse kwaliteiten en

3) voldoende druk blijft om wanneer er vanuit gemeenten en RESsen niet genoeg invulling gegeven wordt, zélf onze regierol te pakken om de energietransitie op gepaste wijze aan te wijzen.”

Overige moties en amendementen

Verder is D66 mede indiener van de volgende motie en amendementen:

  • Motie: PS zet zich in voor een geschikte locatie voor het Ronald McDonald Huis. In deze motie wordt het College opgeroepen met alle betrokkenen opnieuw in overleg te gaan om een geschikte en haalbare locatie te vinden voor het te bouwen Ronald McDonaldhuis waarbij locaties binnen de rode contour niet worden uitgesloten. Deze motie wordt aanvaard.
  • Amendement: Brede welvaart. In dit amendement wordt gesteld dat de ambities in de Omgevingsvisie bij moeten dragen aan het verbeteren van brede welvaart van mensen hier en elders in de wereld, nu en in de toekomst. Dit amendement wordt door de Staten aanvaard.
  • Amendement: Juiste functie op de juiste plek. Dit amendement roept op tot een duurzaam gebruik van de ondergrond en van het bodem- en watersysteem in samenhang met de bovengrondse opgaven. Ook dit amendement wordt aangenomen.
  • Amendement: Alternatievenonderzoek en verduidelijking tijdige compensatie A12. Dit amendement betreft een tekstuele verduidelijking van het alternatievenonderzoek, beperking van de aantasting van NNN (Natuur Netwerk Nederland), tijdige compensatie en de meerwaardebenadering. Het amendement wordt aanvaard.
  • Amendement: Circulaire woningbouw. In dit amendement wordt gepleit voor het stimuleren van circulair bouwen met de ambitie vanaf 2050 alleen nog maar circulaire woningen te bouwen. Het amendement wordt door de meerderheid van de Staten gesteund.
  • Amendement: Daken voor de toekomst. In dit amendement wordt opgeroepen meer binnenstedelijk groen op daken te bewerkstelligen. Het amendement wordt verworpen; het College staat echter welwillend tegenover het idee en stelt voor het amendement om te zetten in een motie.

Besluit

Provinciale Staten stemmen in met het Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening. Vooruitlopend op de invoering van de landelijke Omgevingswet op 1 januari 2022 wordt er in de provincie Utrecht per 1 april 2021 conform de vastgestelde Visie en interim Verordening gewerkt.

Vooruitblik

De volgende vergadering van Provinciale Staten is gepland op woensdag 14 april om 10.30 uur. De voorlopige agenda voor deze vergadering vind je hier:

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/10:30

Via deze link kun je 14 april ook de Statenvergadering online volgen.