Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 december 2020

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 9 december 2020

Statenvoorstel Inpassingsplan spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

De spooronderdoorgang bij Maarsbergen is een langlopend en moeizaam proces. D66 statenlid Erwin Kamp is dan ook blij dat met het vaststellen van het inpassingsplan nu een belangrijke stap genomen kan worden. Het is goed dat bij de vaststelling van het plan extra aandacht wordt besteed aan de fietsveiligheid.

Wel heeft de D66 fractie moeite met het verhogen van de voorkeurswaarden geluid, temeer daar de bewoners destijds een optimale bescherming tegen geluids- en fijnstofoverlast is beloofd door PS.  De Wet Geluidshinder bevat bandbreedtes voor geluidsoverlast. Een ondergrens – ook wel voorkeurswaarde genoemd – en een bovengrens: de maximaal toelaatbare geluidsbelasting. Door het inpassingsplan wordt de voorkeursgrenswaarde door het wegverkeer overschreden.

Om de bewoners beter te beschermen tegen de gevolgen van geluidoverlast dient Erwin Kamp namens D66 een motie in (link motie). In de motie wordt verzocht bij de aanbesteding extra geluidsreducerende maatregelen als criterium mee te nemen.

De gedeputeerde zegt toe in de aanbesteding af te spreken prikkels richting de aannemers op te nemen om binnen het bestaande budget de geluidsoverlast terug te brengen. De gedeputeerde staat positief tegenover de motie maar maakt wel het voorbehoud dat het niet tot hogere onderhoudskosten mag leiden en moet passen binnen de kaders van het inpassingsplan. Hij waarschuwt ervoor geen valse verwachtingen te wekken maar beaamt dat het uitdagen van de aannemers bij de aanbesteding kan leiden tot creatieve oplossingen.

De motie wordt met een ruime meerderheid aanvaard. Erwin Kamp dankt de betrokkenen voor hun inbreng en participatie en stelt voor Right to Challenge mee te nemen in de aanbesteding. Bij het Uitdaagrecht kunnen bewoners taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

Moties Vreemd aan de Orde van de dag

In de eerste motie Vreemd wordt opgeroepen om voortaan met PS in overleg te treden over de vervoerproblematiek in de provincie en de keuzes die daarbij gemaakt worden. D66 steunt deze motie die door PS wordt aanvaard. De tweede motie Vreemd “Houd de dienstapotheek in Amersfoort” wordt mede door D66 ingediend (link motie). Hierin worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om in een brief aan de Minister aan te geven dat het vertrek van de dienstapotheek uit Amersfoort nadelige gevolgen kan hebben voor veel mensen uit de regio Amersfoort. De Minister wordt verzocht te bemiddelen tussen de partijen zodat de dienstapotheek behouden kan worden. Deze motie wordt met een ruime meerderheid aangenomen.

Vooruitblik

De eerste vergadering van Provinciale Staten in 2021 staat gepland op woensdag 27 januari om 10.30 uur. De agenda voor deze vergadering moet nog definitief vastgesteld worden en is hier te vinden: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/27-januari/10:30

Via deze link kun je ook de vergadering live volgen.

De D66 Statenfractie wenst jullie een mooi en gezond 2021!

Marc, Hayat, Marianne, Erwin, Lyke en Mirjam