Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2020

Hybride PS vergaderingen met online stemmingen

Terugblik PS 23 september

De Statenvergadering van 23 september draait eigenlijk maar om 1 agendapunt: de Regionale Energie Strategieën (de RESen). Nederland is verdeeld in 30 regio’s die – zoals afgesproken in het Klimaatakkoord – een energiestrategie opstellen. Daarin worden afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met behulp van zon en wind, de verdeling van de warmtebronnen en opslag en energie infrastructuur. Het doel is de CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moet de CO2-uitstoot met de helft verminderd zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 moet de CO2-uitstoot zelfs met 95% zijn teruggebracht. Een ambitieuze opgave dus. De provincie Utrecht kent 3 regio’s: de U16, regio Amersfoort en FoodValley. De laatste regio overstijgt de provinciegrens en ligt deels in Gelderland.

D66: Het klimaat laat niet op zich wachten

In zijn spreektekst pleit D66 Statenlid Marc de Droog ervoor de urgentie op het klimaatdossier hoog te houden en niet achterover te gaan leunen. D66 pleit voor een hoge ambitie en een adaptieve strategie die veilige vergezichten voorkomt: jaarlijks toetsen en bespreken waar we staan zodat we kunnen bijsturen. Bovendien liggen er nog veel kansen om CO2 te reduceren. In de PS vergadering van 8 juli heeft D66 de motie Drawdown ingediend waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om broeikasgassen te verminderen in de Provincie Utrecht. Marc de Droog roept op de uitwerking van deze motie hierbij te betrekken.

Voor de RESen roept D66 op om met een open blik te blijven kijken hoe we wind- en zonne-energie kunnen inpassen in de ruimte. Marc: “Het energielandschap zal zich met alle andere ruimtevragers moeten meten. Of het nu woningbouw, natuur, weidevogelgebied, stiltegebied of landbouw is. D66 ziet daarom een grote opgave voor de Provincie om de dilemma’s open te blijven benaderen en niet op voorhand combinaties uit te sluiten.” Om zicht te houden op die dilemma’s tussen de verschillende ruimtevragers, stelt D66 voor de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (de PARK) te vragen dit bij te houden. De gedeputeerde heeft dit toegezegd.

Ook wijst Marc er op dat het niet alleen van belang is om energie duurzaam op te wekken maar ook om energie te besparen. Bespaarde energie kent immers de laagste CO2-uitstoot.

Al met al is D66 blij met de 3 RESen die er liggen en de wijze waarop de Provincie haar rol hierin oppakt. Het Statenvoorstel Regionale Energie Strategieën is – met instemming van D66 – aanvaard.

Terugblik PS 30 september

De Statenvergadering van 30 september heeft een overvolle agenda. Naast maar liefst 6 Statenvoorstellen staat er ook een spoeddebat gepland over de vergunningverlening project Vernieuwde Regionale Tramlijn. Het wordt een marathonzitting. De vergadering begint om 10.30 uur en gaat – behoudens een pauze om te lunchen – door tot maar liefst 20.40 uur. Maar zelfs dan is er voor de Statenleden nog geen gelegenheid om warm te eten; om 21.00 uur wordt de vergadering online heropend voor de stemmingen die tot 22.00 uur duren. Het uithoudingsvermogen van de Statenleden is hiermee behoorlijk op de proef gesteld.

Spoeddebat

De ingebruikname van de vernieuwde regionale tramlijn (VRT) tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein is voorlopig uitgesteld doordat de Provincie de benodigde vergunningen niet op tijd heeft aangevraagd. Hierdoor zijn vele reizigers gedupeerd. Tijdens het debat vraagt D66 Statenlid Lyke Veen hoe het kan dat de verantwoordelijke gedeputeerde hierover zo laat geïnformeerd is door de ambtelijke organisatie. Zij pleit ervoor te overwegen de benodigde expertise voor dergelijke projecten in huis te halen in plaats van extern in te moeten kopen. Daarnaast roept zij de gedeputeerde op te bekijken op welke wijze de gedupeerde reizigers gecompenseerd kunnen worden. Tot slot roept Lyke de gedeputeerde op om altijd open en eerlijk te communiceren, ook in crisissituaties: “Neem ons mee in alle informatie, ontwikkelingen en afwegingen die zich gaan voordoen de komende tijd. Liever een keer teveel geïnformeerd, dan een keer te weinig in het geval van de VRT.” De gedeputeerde heeft toegezegd naar de mogelijkheden van compensatie te kijken en te (laten) onderzoeken waar het precies is misgegaan in de organisatie zodat er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Europastrategie 2020 – 2023

Statenlid Marianne de Widt geeft aan dat D66 als pro-Europa-partij blij is met dit Statenvoorstel. Zij stelt tevreden vast dat de thema’s in de Europastrategie goed aansluiten bij ons coalitieakkoord en dat er een overlap is met de Europese Green Deal: “Wij verwachten dat de nadere uitwerkingen van de Europese Green Deal gaan helpen om met z’n allen groener uit de crisis te komen en juist ook Utrechtse provinciale doelen te bereiken.”

D66 stemt van harte in met het Statenvoorstel. Om aan te geven dat het Europese verband er echt toe doet, dient D66 een motie in om de Europese vlag aan de Statenzaal toe te voegen. (motie link) In de motie werd naar aanleiding van het debat tevens voorgesteld de vlaggen van de Utrechtse gemeenten zichtbaar te maken. Het Statenvoorstel wordt aanvaard maar de motie ‘Europa in beeld’ haalt het helaas net niet.

Zomernota

In het najaar wordt de begroting opgesteld voor het komend jaar. Halverwege het jaar wordt gekeken of er belangrijke wijzigingen qua beleid en financiën zijn in het lopende begrotingsjaar. Deze wijzigingen worden opgenomen in de Zomernota. Aangezien deze rapportage van januari t/m mei 2020 beslaat, is de impact van corona op de afwijkingen in de Zomernota nog niet zo groot. Maar het virus heeft natuurlijk wel gevolgen voor de Provincie en de economie. In eerste instantie de mensen die geen vast arbeidscontract hebben zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Een groot deel van deze groep bestaat uit jongeren. Voor het najaar is een grotere toestroom op de arbeidsmarkt te verwachten. Een groot deel van het werk daarvan zal bij Rijk en gemeenten terecht komen.

De provincie kan vanuit haar regionale rol wel een extra stap maken en daarin ondersteunen. Bovendien liggen er kansen om het bestaande beleid van de provincie actiever in te zetten. Om ervoor te zorgen dat mensen die op de arbeidsmarkt komen, begeleid worden naar nieuw werk – vaak in een andere sector – én om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten door hen te begeleiden bij het vinden van een geschikte stageplek, dient Marc de Droog namens D66 de motie ‘arbeidsmarkt in actie’ in. (link motie) Daarin wordt voorgesteld om budget vrij te maken voor het aanstellen van een ambassadeur die kansen in de regio verbindt, ondersteuning kan bieden waar nodig, en mensen helpt bij het vinden van een stageplek of ander werk in sectoren waar mensen hard nodig zijn zoals zorg, onderwijs, groene economie en techniek.

Deze motie van D66 wordt met grote meerderheid aanvaard. Ook het Statenvoorstel wordt aangenomen.

Kaderstelling regionale programmering Wonen en Werken

In dit Statenvoorstel staan de voorwaarden voor het regionaal programmeren van woningbouw en werklocaties. D66 Statenlid Hayat Chidi wijst op het belang de Staten regelmatig te informeren over de voortgang van het proces en benadrukt dat gemeenten zelf moeten kunnen meedenken en meebeslissen binnen de kaders die de Provincie vaststelt. Hayat: “Gemeenten willen ruimte voor woningbouw, kleine kernen willen hun kernen vitaal en leefbaar houden. Bovenal willen gemeenten een serieuze gesprekspartner zijn van de provincie.” Gemeenten en de Provincie hebben een gemeenschappelijk belang bij het behalen van de ambities voor woningbouw.

Om ervoor te zorgen dat de Staten regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang en dat het proces bij de gemeenten geëvalueerd wordt, dient D66 een motie in ‘the proof of the pudding is in the eating’. Na toezegging van de gedeputeerde dat hieraan tegemoet wordt gekomen, trekt D66 de motie in. (link motie)

Overige Statenvoorstellen

Het Statenvoorstel Nota Grondbeleid gaat over de regels die overheden hanteren bij het handelen met en in grond. De Provincie Utrecht hanteert een restrictief grondbeleid wat wil zeggen dat de Provincie terughoudend is in de aan- en verkoop van gronden.

Het Statenvoorstel Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 had wat de D66 fractie betreft een hamerstuk mogen zijn. In het plan worden de stappen beschreven die genomen moeten worden om de Provincie klimaatbestendig en waterveilig te maken. De doelen en acties worden goed beargumenteerd en er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking.

Het Statenvoorstel Bodemdaling behelst maatregelen die de bodemdaling in het Veenweidegebied tegen moeten gaan. De gevolgen van de bodemdaling zijn groot: er is schade voor de landbouw, aan woningen en aan wegen. Bovendien veroorzaakt de inklinking van de veengrond CO2-uitstoot. D66 heeft vertrouwen in de voorgestelde aanpak van de Provincie.

Alle Statenvoorstellen zijn aanvaard.

Vergadering Provinciale Staten volgen

Nee, een hele vergadering volgen – en zeker bij zo’n marathonsessie – zullen weinig mensen willen. Maar het kan wel interessant zijn om bepaalde onderwerpen eens te beluisteren. Dat kan makkelijk online vanuit je luie stoel. Op de site van de Provincie vind je de agenda van de PS vergadering en kun je via een livestreamverbinding de vergadering ‘bijwonen’. De volgende PS vergadering is op 11 november om 10.30 uur. Je bent van harte welkom!

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/11-november/10:30