Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juli 2020

Vergaderdrukte voor het zomerreces

Terugblik PS 8 juli: D66 zet klimaat centraal

Op 8 juli zijn de belangrijkste bespreekpunten de Kaderbrief 2021-2024 en de Doelenboom.

In de Kaderbrief wordt het financiële kader geschetst met het oog op de begroting en het te voeren beleid. Gedeputeerde Robert Strijk: “De Kaderbrief geeft richting aan onze ambitieuze activiteiten voor volgend jaar. Juist nu is het goed als overheid uit te stralen dat wij willen blijven investeren in de doelen voor de lange termijn van onze provincie.”

Statenlid Marc de Droog pleit er in zijn spreektekst voor ondanks de crisis (stikstof, corona en dientengevolge een economische crisis) vast te blijven houden aan de ambities die de Provincie zich heeft gesteld. Woningbouw, schone energie, de natuuropgave, en de aanleg van meer fietsroutes zijn voor D66 belangrijke thema’s.

D66 wil groener uit de crisis komen door te streven naar een klimaatneutrale samenleving. Hiervoor heeft Marc namens de D66 Statenfractie een tweetal moties ingediend. De motie ‘Drawdown’ is er op gericht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om broeikasgassen te verminderen in de Provincie Utrecht en middels een model door te rekenen wat dit in tijd en geld gaat kosten. (motie)

De tweede motie roept op om als provinciale organisatie het goede voorbeeld te geven door een routekaart voor CO2 reductie op te laten stellen. De provinciale organisatie laat hiermee zien er naar te streven zelf ook een klimaatneutrale organisatie te worden. (motie) Beide moties zijn door de Staten aangenomen.

De Doelenboom is een instrument dat een relatie legt tussen de inhoudelijke doelen van de Provincie en de middelen (personeel en financiën) die de Provincie hieraan wil besteden. De Doelenboom heeft betrekking op alle activiteiten van de Provincie. Per programma worden de doelen beschreven die verder uitgewerkt moeten worden in concrete plannen en indicatoren. Tijdens de commissiebehandeling heeft D66 zich hard gemaakt voor het integraal uitwerken van circulariteit in alle programma’s en het streven naar een klimaatneutrale samenleving. Beide doelen zijn door Gedeputeerde Staten overgenomen, waarna D66 kon instemmen met de gewijzigde doelenboom.

Binnen een programma kunnen wijzigingen plaatsvinden waardoor het nodig kan zijn de middelen anders te verdelen: de zogenaamde schuifruimte. D66 heeft een motie ingediend om ervoor te zorgen dat de schuifruimte niet ongelimiteerd is en Gedeputeerde Staten verplicht zijn Provinciale Staten daarover te informeren. (motie) Deze motie is aangenomen.

Marc de Droog benadrukt dat D66 blij is met de doelenboom omdat dit een belangrijk middel is om te kijken of de gestelde doelen worden gehaald. Daarom heeft D66 alle gedeputeerden een ingelijste versie aangeboden van de doelen waar iedere gedeputeerde verantwoordelijk voor is. Marc: “We hopen dat deze lijsten een mooie plek op de werkkamers zullen krijgen, zodat het gesprek over de concrete realisatie ervan of nieuwe ideeën daarover regelmatig zal plaatsvinden. D66 kijkt uit naar de verdere uitwerking van de doelen in concrete indicatoren en plannen. Op dus naar de begroting. Want een doel zonder plan is niet meer dan een wens.”

Terugblik PS 15 juli

Een week later op 15 juli staat er weer een lange PS vergadering gepland. De belangrijkste onderwerpen zijn een gebiedsgerichte aanpak van stikstof in de Provincie, een aanvraag voor aanvullend krediet voor de Vernieuwde Regionale Tramlijn, een steunpakket voor de Cultuur- en Erfgoedsector en een voorstel voor financiering van de aanpak van vitale wijken.

Het voorstel gebiedsgerichte aanpak van stikstof in de Provincie is gericht op het terugdringen van stikstof in de Natura 2000 gebieden: beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Nederland telt 162 Natura 2000 gebieden waarvan er 10 (deels) in de Provincie Utrecht liggen.

D66 Statenlid Marianne de Widt is blij met de voorgestelde aanpak. GS lijken er van doordrongen dat een integrale aanpak van het probleem noodzakelijk is waarbij samengewerkt wordt met andere provincies. Ook de natuur buiten de Natura 2000 gebieden moet versterkt worden. Marianne betoogt in haar bijdrage dat er voor het herstel van de natuur meer nodig is om de verstoring van de natuur door menselijk ingrijpen tegen te gaan. Daarom is D66 mede indiener van een motie die GS oproept breder te kijken dan alleen het terugdringen van de stikstofuitstoot. (motie) Deze motie is aangenomen.

D66 Statenlid Lyke Veen stelt vast dat wat D66 betreft er afdoende over de aanvraag  voor aanvullend krediet voor de Vernieuwde Regionale Tramlijn in de voorbereidende commissie is gesproken en de onderbouwing van GS duidelijk is. Wel roept zij het College op meer oog te hebben voor deelname aan het OV door mensen met een beperking. D66 hecht eraan dat ook mensen met een beperking zelfstandig de tram kunnen betreden en niet afhankelijk zijn van de hulp van anderen.

Het steunpakket voor de Cultuur- en Erfgoedsector heeft als doel de ergste financiële nood als gevolg van de coronacrisis bij de sector te verzachten. Statenlid Erwin Kamp over het voorstel: “D66 is blij een bijdrage te kunnen leveren aan het in standhouden van culturele instellingen en de erfgoedsector in onze provincie die last hebben van de coronacrisis. Doen we dit niet, dan verschraalt het aanbod. Cultuur en erfgoed zijn van belang omdat het nieuwsgierig maakt, mensen samenbrengt, het helpt te reflecteren op onze samenleving en is goed voor onze economie.” Een onafhankelijke adviescommissie moet de hoogte en verstrekking van de subsidie beoordelen. D66 heeft er op aangedrongen leden van deze commissie te benoemen op basis van sollicitaties. De gedeputeerde heeft dit toegezegd.

Het voorstel voor financiering van de aanpak van vitale wijken is er op gericht de leefbaarheid in een viertal wijken te verbeteren (in Zeist, Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort) en de bewoners meer toekomstperspectief te bieden. Lyke Veen geeft aan dat D66 vertrouwen heeft in de voorgestelde aanpak van de wijken. D66 is positief over de monitor die hierbij gebruikt gaat worden en over het opbouwen van een kennisnetwerk. Lyke: “Wat D66 waardeert aan deze aanpak is dat de ambitie is om de succesverhalen met andere gemeenten te delen. Zo is de Vitale Wijken aanpak, die in eerste instantie maar vier wijken betreft, ineens een verbeterplan voor de gehele provincie.”

Terugblik PS 16 juli

Op donderdagavond 16 juli resteert er nog één belangrijk onderwerp: het vaststellen van de jaarrekeningen 2018 en 2019. Tot het laatste moment blijft het spannend of de benodigde accountantsverklaringen op tijd binnen zijn. De opluchting is groot als de accountant groen licht geeft. De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn destijds niet binnen de gestelde termijn ingediend waardoor de Provincie Utrecht onder verscherpt toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is komen te staan. De druk was hoog om de jaarstukken 2018 en 2019 nu wel tijdig in te dienen. Aan deze voorwaarde kan nu worden voldaan. Bij de Provincie Utrecht wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de financiële organisatie waardoor rapportages sneller kunnen worden geleverd. Daarnaast is de Provincie overgestapt op een nieuwe accountant.

Gedeputeerde Robert Strijk is blij: “We staan er financieel goed voor en we zijn ingelopen met het vaststellen van de jaarrekeningen. Met beide zaken ben ik blij. En daar waar de accountant aangeeft dat het beter kan en moet, pakken we dat op in ons verbeterprogramma. Met de vaststelling van deze stukken door PS vandaag ronden we een intensieve periode af.”

Beide jaren worden afgesloten met een positief resultaat van in totaal 38 miljoen doordat projecten vertraagd of uitgesteld zijn of minder duur uitvielen. Het saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Tijdens de PS vergadering is veel lof geuit voor de Gedeputeerde, de accountant en de ambtelijke organisatie die samen keihard hebben gewerkt om voor het zomerreces de verlossende woorden te horen: de jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn door Provinciale Staten – met algemene stemmen – aanvaard.

Marc de Droog: “Er ligt nog altijd een stevige opgave. Het accountantsverslag geeft nog vele aanknopingspunten en ook het organisatie-verbetertraject en de versterking van de financiële functie zijn nog volop in beweging. Het grote verschil is dat we de focus van het verleden naar de toekomst kunnen leggen. Daar waar D66 zich graag op richt. Er is nog genoeg te doen, voor het klimaat, gezondheid, de natuur en een sterke, innovatieve en circulaire economie. Aan de slag dus!”