Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Digitale vergaderingen van Provinciale Staten Utrecht op 27 mei en 3 juni 2020

Digitaal of fysiek vergaderen: een dilemma

Ook Provinciale Staten zijn door de coronacrisis genoodzaakt zoveel mogelijk thuis te werken en digitaal te vergaderen. Net als in de rest van Nederland was dat even wennen maar na een paar weken was het online vergaderen de nieuwe werkelijkheid van fracties, commissies en werkgroepen. En uiteindelijk volgden de eerste digitale vergaderingen van de Provinciale Staten op 27 mei en 3 juni.

Voor volksvertegenwoordigers geldt een uitzondering: indien nodig mogen zij wel fysiek bijeenkomen voor vergaderingen (mits uiteraard op 1,5m). Maar ook voor volksvertegenwoordigers geldt het advies dat als het niet echt noodzakelijk is, er bij voorkeur thuis gewerkt wordt. Een digitale PS vergadering heeft echter wel wat voeten in de aarde. Conform de huidige wetgeving is het nemen van besluiten tijdens een online vergadering niet rechtsgeldig. Om Gemeenteraden en Provinciale Staten toch in staat te stellen digitaal te vergaderen, heeft het Ministerie van BZK een noodwet aangenomen waardoor digitale besluitvorming mogelijk is. Deze noodwet heeft een tijdelijk karakter; als volksvertegenwoordigers weer fysiek bijeen kunnen komen, is digitale besluitvorming niet langer rechtsgeldig.

In de praktijk is het ook bij Provinciale Staten een moeilijke discussie. Wanneer is het weer verantwoord om fysiek bij elkaar te komen nu er nog steeds geen vaccin en geen medicijn tegen het virus is? Ook mensen die tot een risicogroep behoren, moeten in staat gesteld worden hun werk als volksvertegenwoordiger veilig uit te voeren. Voorlopig dan maar digitaal vergaderen?

Dat lijkt wellicht een voor de hand liggende oplossing maar ook daar kleven haken en ogen aan. Sommige volksvertegenwoordigers zijn van mening dat het politieke debat online niet goed tot stand kan komen. Daarom vraagt een aantal partijen om belangrijke onderwerpen waarover een beslissing moet worden genomen, uit te stellen tot PS weer fysiek bij elkaar kan komen. Maar wanneer er weer fysiek vergaderd kan worden, daar zijn de meningen over verdeeld.

De D66 Statenfractie Utrecht is van mening dat alle volksvertegenwoordigers inclusief mensen die tot een risicogroep behoren hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren. Digitaal vergaderen mag er echter niet toe leiden dat belangrijke dossiers en beslissingen worden opgeschort tot er weer fysiek vergaderd kan worden en de coronacrisis moet niet aangegrepen worden om allerlei zaken uit te stellen. Om die reden heeft de D66 Statenfractie tijdens de eerste digitale vergadering van Provinciale Staten Utrecht op 27 mei een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om duidelijkheid te krijgen over de behandeling van de Regionale Energie Strategieën (RES-en).

 PS 27 mei: motie vreemd RES-en, uitbreiding P&R Breukelen en wijziging regeling RRK

Gemeenten, Provincie en het Rijk zijn er samen verantwoordelijk voor dat de energieopgaven waar we voor staan met z’n allen, gehaald worden. Alle energieregio’s in Nederland (30 in totaal) moeten een plan indienen waarin aangegeven wordt waar en hoe het best duurzame energie – wind en zon – opgewekt kan worden. In de Provincie Utrecht gaat het om 3 RES-en. Een aantal partijen is van mening dat door de coronacrisis de behandeling van dit onderwerp uitgesteld moet worden. D66 heeft er met deze motie voor gezorgd dat de concept RES-en toch voor het zomerreces in PS behandeld zullen worden. Fractievoorzitter Marc de Droog: “Ik wil een pleidooi doen aan alle Statenfracties om juist in tijden van corona de samenwerking voor ogen te houden en te laten zien hoe wij ook digitaal onze democratische verantwoordelijkheid kunnen nemen. Regeren is immers vooruitzien, niet vooruitschuiven.”

Naast een aantal hamerstukken stonden er voor de eerste digitale PS vergadering twee punten geagendeerd waarover een klein debat gevoerd werd. Het eerste punt betreft de uitbreiding P&R Breukelen. Voorgesteld wordt krediet ter beschikking te stellen voor de bouw van een parkeervoorziening om de P&R bij Breukelen uit te breiden. Statenlid Erwin Kamp heeft onder meer aandacht gevraagd voor duurzaam bouwen van de parkeergarage en voor extra parkeervoorzieningen voor de fiets.  Over de wijze waarop betaald parkeren vorm gaat krijgen, vindt in een later stadium discussie plaats. D66 heeft ingestemd met het Statenvoorstel.

Het tweede punt waarvoor een klein debat gepland stond, betreft het voorstel de Gemeenschappelijk Regeling RRK te wijzigen waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat de huidige directeur-bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer nog een termijn aanblijft. D66 heeft zich tegen dit voorstel uitgesproken omdat onvoldoende beargumenteerd is op grond waarvan men van de huidige regeling af wil wijken. De D66 fractie ziet geen reden om een voorkeursbehandeling toe te passen en betreurt het dat andere politieke partijen hier kennelijk geen moeite mee hebben. Behalve het CDA en D66 laten de andere partijen geen kritisch geluid horen en blijft het opvallend stil.

PS 3 juni: Cultuur- en Erfgoednota en financiële consequenties stikstofcrisis

Een week later op woensdag 3 juni vindt er wederom een digitale PS vergadering plaats. Er worden 2 Statenvoorstellen besproken. Over het voorstel om de nieuwe Cultuur- en Erfgoednota vast te stellen, heeft Statenlid Erwin Kamp al een stuk geschreven voor onze website. Het andere onderwerp behelst de financiële consequenties van de aanpak van de stikstofcrisis. D66 Statenlid Marianne de Widt spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de provincie bijdraagt aan het terugdringen van de N-uitstoot om ruimte te maken voor de ontwikkeling van woningen en bedrijven. Marianne de Widt: “Het doel blijft om die ontwikkelingen in evenwicht te krijgen met de belangen van natuur en biodiversiteit.  De Provincie heeft hierin essentiële taken, en het is belangrijk dat vergunningverlening, helpdesk en beleidsvorming op peil zijn.” Het statenvoorstel mag dan ook op steun van de D66 fractie rekenen.

Nog 2 PS vergaderingen voor het zomerreces

Op 8 en 15 juli staan opnieuw vergaderingen van Provinciale Staten gepland. Er is nog geen besluit genomen of deze vergaderingen digitaal of fysiek zullen plaatsvinden maar uit de discussies kan worden opgemaakt dat digitaal vergaderen het meest waarschijnlijke scenario is. De agenda voor deze vergaderingen is op dit moment nog niet bekend.