Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 februari 2020

PS 29 januari 2020: Maidenspeech Statenlid Lyke Veen

Woensdag 29 januari 2020 stond er weer een vergadering van de Provinciale Staten gepland. Een vergadering met opnieuw een overvolle agenda. Twee agendapunten springen in het oog: Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer “Bouwen aan regie” en daarnaast het punt Afwegingskader uitbreidingslocaties wonen. Beide punten komen voor rekening van Statenlid Lyke Veen die Wonen in haar portefeuille heeft.

Het onderwerp Wonen is Lyke uit het hart gegrepen: “De woningnood in Utrecht dreigt een crisis te worden. Het water staat woningzoekenden inmiddels aan de lippen. Ook ik ervaar aan den lijve hoe moeilijk het is om betaalbare woonruimte te vinden”.

Op 10 december is het rapport “Bouwen aan regie” van de Randstedelijke Rekenkamer (RR) uitgekomen. In dit rapport concludeert de RR dat de provincie haar regierol moet vergroten om haar doelstellingen op het gebied van wonen te halen. In haar maidenspeech (Spreektekst Lyke RR Wonen) benadrukt Lyke dat het van groot belang is dat de regierol van de provincie wordt gekenmerkt door een goede balans tussen het sturen op het gebruik van de ruimte, het stimuleren van het bouwen van passende woningen en de autonomie van gemeenten. D66 doet het dringende verzoek deze regierol vorm te geven met vrijheid en samenwerking met gemeenten, maar ook met oog voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Het agendapunt Afwegingskader uitbreidingslocaties voor Woningbouw sluit hierop aan. Dit stuk moet als bouwsteen dienen voor de Provinciale Omgevingsvisie en de Provinciale Omgevingsverordening. Lyke wijst er in haar spreektekst (Spreektekst Lyke Afwegingskader uitbreidingslocaties voor wonen) op dat de provincie al een tijdje werkt met een versnellingsagenda die ervoor moet zorgen dat er meer woningen gebouwd worden in onze provincie. Maar die inspanningen leveren niet het gewenste resultaat op.

Wel positief is D66 over het bieden van ruimte voor kleine kernen om tot 50 woningen uit te breiden zonder regionale afstemming, zonder gelijktijdige groenontwikkeling en zonder mobiliteitstoets. Deze ontwikkeling kan zeker bijdragen aan het behoud van vitaliteit van kleine kernen.

Kritisch is Lyke over het feit dat nieuwe woningbouwlocaties niet langer worden vastgelegd in de verordening. Bovendien worden er in de verordening nog steeds veel eisen gesteld aan uitbreidingen > 50 woningen en wordt er weinig aandacht besteed aan toekomstbestendige woningen. D66 roept de provincie op samen met gemeenten te kijken welke kansen woningbouw biedt op het gebied van groenontwikkeling, innovatie en circulariteit. Daarbij is haast geboden. Lyke: “Wat woningbouw betreft, is het geduld zo langzamerhand wel op. In een versnellingsagenda kan men niet wonen”.