Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

Terugblik op PS 30-10 en 06-11

Woensdag 30 oktober jl. vond de vergadering van Provinciale Staten plaats. Het werd een lange vergadering: om 10.30 uur vond de opening plaats en pas na 14 uur debatteren werd de vergadering gesloten. Er werd een recordaantal moties en amendementen ingediend: maar liefst 36 moties en 23 amendementen.

Het belangrijkste agendapunt betrof de begroting 2020; een enorm boekwerk van maar liefst 227 bladzijden en nog eens ruim 100 bladzijden aan bijlagen. De afgelopen jaren is de leesbaarheid van de begroting weliswaar sterk verbeterd maar het blijft een opgave om de begroting te lezen én te begrijpen.

Verbeteren begroting

Om de duidelijkheid en robuustheid van de begroting verder te verbeteren heeft de D66 Statenfractie een tweetal moties ingediend. De eerste motie (met CDA en FvD) behelst de activa beter te waarderen (motie 94). Na de toezegging van de gedeputeerde om met een procesvoorstel te komen hoe dit opgepakt kan worden, is besloten deze motie aan te houden.

In de tweede motie (ingediend met GL en de VVD) krijgen Gedeputeerde Staten de opdracht om met ingang van 2021 een stresstest uit te voeren op de begroting waardoor men meer grip kan krijgen op de begroting bij wisselende (onverwachte) omstandigheden. Dit draagt bij aan een meer realistische manier van begroten (motie 95). Deze motie is aangenomen.

Blik vanuit de toekomst

In zijn spreektekst blikt D66 fractievoorzitter Marc de Droog vanuit de toekomst terug op het heden. Wat kunnen we over 10 jaar vertellen aan onze kinderen over de keuzes die we nu maken? Wat hebben we gedaan om een omslag te bewerkstelligen die de wereld mooier en gezonder moet maken? Steeds meer mensen realiseren zich dat stilstaan en afwachten geen optie meer is. Gezamenlijk moeten we in beweging komen. Het is van groot belang dat de provincie actief inwoners, bedrijven en gemeenten betrekt bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren consequent te betrekken bij het opstellen van langdurig beleid. De jongeren zijn onze toekomst. Samen met GL heeft D66 dan ook een motie ingediend om ervoor te zorgen dat de jongeren van nu gehoord worden (motie 96). Daarnaast heeft D66 samen met CU en Denk een motie ingediend om burgerparticipatie te vergroten (motie 91). Beide moties zijn aanvaard.

3 speerpunten: woningen, natuur en energietransitie

Er zijn 3 punten die voor de D66 Statenfractie van groot belang zijn voor de provincie Utrecht:

  1. Ruimte om te bouwen
  2. Beschermen van de natuur
  3. Versnellen van de energietransitie

Er zijn te weinig (betaalbare) woningen in de provincie om aan de vraag van mensen te voldoen. De provincie moet keuzes maken hoe en waar de woningbouwopgave gerealiseerd kan worden. Daarbij kan het ook van belang zijn soms te kiezen voor creatieve oplossingen waardoor er enerzijds meer ruimte komt voor woningbouw en anderzijds bijgedragen wordt aan energietransitie (bijvoorbeeld windmolens) of meer groen op een andere locatie.

D66 vraagt aandacht voor de kwaliteit van natuur en milieu in de provincie en onderstreept dit met een tweetal moties. De eerste motie is er op gericht groencertificaten te verkopen aan iedereen die zijn CO2 uitstoot wil compenseren. Hiermee kan de aanleg van nieuwe natuur betaald worden (motie 97). Na de toezegging van GS dat dit voorstel overgenomen wordt, is deze motie ingetrokken.

De tweede motie (ingediend met CDA en GL) is er op gericht ervoor te zorgen dat er op korte termijn meer bomen en struiken gepland worden (motie 82). Deze motie wordt door PS aangenomen.

Groen, gezond en slim

Ook roept de D66 Statenfractie op om het komend jaar te werken aan een totaaloverzicht van alles wat er nog opgeruimd en schoongemaakt moet worden in de provincie: stikstof, fijnstof, lood, CO2… enz. Het is van belang om de handen inéén te slaan en gezamenlijk in kaart te brengen wat er opgeruimd moet worden en welk prijskaartje daarmee gemoeid is. De gedeputeerde zegt toe in 2020 met een overzicht plus kosten te komen. Marc de Droog: “Voorzitter, D66 wil aan de slag. Mensen willen wonen, natuur, en ze willen echt iets doen voor het klimaat. Daarom: geen smoesjes over later. Niet vooruit schuiven, maar vooruit stuiven! Groen, gezond én slim. D66 kijkt uit naar de toekomst!”

Toiletmotie begroting

Van een andere orde is de motie die 50+ samen met D66, de VVD en Denk bij de begroting heeft ingediend om te inventariseren of er voldoende toegankelijke (openbare) toiletten zijn in de provincie en zo nodig met een plan, inclusief kostenplaatje,  te komen om de situatie te verbeteren (motie 101). Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.

Vervolg PS vergadering

Om 0.30 uur werd de vergadering van Provinciale Staten gesloten. Aangezien de agenda nog niet helemaal afgehandeld was, is de vergadering een week later voortgezet op woensdag 6 november om 19.30 uur. Enige agendapunt: een groot debat over het klimaatakkoord. Hiervoor zijn nog eens 13 moties en 1 amendement ingediend door de verschillende partijen.

Klimaatakkoord

In haar spreektekst (zie hier) benadrukt Statenlid Hayat Chidi de noodzaak het Klimaatakkoord te omarmen en over te gaan tot actie. Daarbij wijst zij op het belang gezamenlijk met regio’s, gemeenten en waterschappen op te trekken waarbij ook aandacht moet worden gegeven aan participatie en draagvlak van de inwoners van onze provincie.

D66 pleit voor innovatie: het creëren van nieuwe/vernieuwende mogelijkheden. In navolging van het nationaal Klimaatakkoord en de uitwerking van een landelijke kennis- en innovatie agenda, dient D66 een motie in samen met VVD en CDA om dit ook voor de provincie Utrecht te doen (motie 108). Deze motie is helaas verworpen maar D66 zal de komende jaren in de debatten scherp blijven op innovatie.

Hayat besloot het debat rond het ondertekenen van het Klimaatakkoord met de woorden: “Laten we doen, laten we creëren!”