Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 oktober 2019

Maidenspeech Erwin Kamp over La Vuelta

Na ruim negen uur ‘wachten’ mocht ik eindelijk in de Provinciale Staten vergadering van september jl. mijn maidenspeech houden (de vergadering duurde in totaal bijna dertien uur). Het onderwerp van bespreking: deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda. Als fietsliefhebber een mooi onderwerp om mee te beginnen. Het Statenvoorstel nodigt de Statenleden uit om eventuele wensen en bedenkingen voor deelname aan de stichting kenbaar te maken. Voorafgaand aan de bespreking in PS was het onderwerp al aan de orde geweest in de commissie Bestuur, Economie & Middelen (BEM). Hier heerste grote verdeeldheid over het voorstel en ik zal zo uitleggen waarover.

Het is traditie om bij een maidenspeech niet onderbroken te worden. Daarnaast valt mij op dat in onze Staten er ook Statenleden zijn die aan hun maidenspeech een persoonlijk tintje geven. Omdat je maar een keer je maidenspeech houd, heb ik dat ook voorbereid. Een vraag die mij mijn leven lang al intrigeert is wat mensen motiveert in leven en werk. Waar halen zij hun inspiratie vandaan? Wat drijft hen? Voor mij dus geen chronologisch levensverhaal, ik wilde meer de diepte in. Mijn eerder gemaakte voornemen om mijn essay ‘Waarom ik humanist ben…’ aan alle Statenleden aan te bieden, heb ik niet uitgevoerd. Ik heb dat niet gedaan omdat ik het teveel naar zending vind verwijzen. Een voornemen dat ik wel heb uitgevoerd: ik heb het uit mijn hoofd gedaan en niet van papier gelezen. Ik vind contact belangrijk.

Uiteindelijk heb ik achter het katheder vertelt waarom het humanisme voor mij een belangrijke bron is om in de politiek actief te zijn. Eigenlijk zijn wij in de politiek ook constant bezig met zingeving en betekenisverlening. Het humanisme helpt mij vanuit de waarden die hij omarmt, koers te bepalen. Een van de centrale notities is, is dat de mens zelf inhoud en vorm aan het leven moet geven en dat hij/zij daar zelf verantwoordelijk voor is. In feite heeft iedereen een levensbeschouwing. Ieder mens heeft een mens- en wereldbeeld. Politiek kan feitelijk niet zonder levensbeschouwing. Of het mij gelukt is om deze boodschap over te brengen, weet ik niet. Ik vind het in ieder geval zelf belangrijk om te vertellen.

En dan de inhoud van het Statenvoorstel. Gedeputeerde Staten stelt voor om naast vier andere partijen (Provincie Brabant, Breda, ’s-Hertogenbosch en de stad Utrecht) deel te nemen aan een stichting die de La Vuelta gaat voorbereiden. De La Vuelta start op vrijdag 14 augustus 2020 in de stad Utrecht. Er staat echter een zin in het voorstel die voor veel commotie zorgt. GS kan niet uitsluiten dat door deelname aan de stichting er nog extra kosten in rekening worden gebracht. Er kan geen garantie worden gegeven dat er kosten komen uit onvoorziene zaken als een terroristische aanslag of een dag met extreme hitte waardoor de La Vuelta niet door kan gaan. En dat terwijl er in 2018 een motie is aangenomen waarin staat dat hoe dan ook de maximale bijdrage van de Provincie 2,1 miljoen Euro is. Koren op de molen voor SGP (die willen sowieso niet fietsen op zondag) en de PVV (die vinden het geldverspilling).

Uiteindelijk heb ik de Gedeputeerde Bruins Slot gevraagd wat nu echt de risico’s zijn en hoe reëel het is dat deze ook daadwerkelijk plaatsvinden. Ik heb zelf nog een risico naar voren gebracht dat eerder niet was meegenomen. Door de uitspraak van de Raad van State over de PAS kan de La Vuelta in 2020 door een te hoge uitstoot van stikstof misschien wel helemaal niet door gaan. De Gedeputeerde antwoordde dat het klopt dat het maximum bedrag dat de Staten willen bijdragen 2,1 miljoen is. Echter, extreme omstandigheden vlak voor het evenement kunnen niet worden voorzien. Die vallen buiten de 2,1 miljoen. Deelname aan de Stichting door de Provincie maakt dat wij meer invloed kunnen uitoefenen op de organisatie en de besteding van middelen.

Het werd een lang en indringend debat waarbij uiteindelijk SGP en PVV een amendement indienden om af te zien van deelname aan de stichting. Dit was overigens niet geheel onverwacht omdat zij destijds ook al tegen het naar Nederland halen van La Vuelta stemden. Uiteindelijk is een meerderheid van de Statenleden meegegaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten. D66 heeft bij het stemmen nog wel een stemverklaring afgelegd. Gehoord hebbende de beraadslagingen zijn wij ervan overtuigd dat het College van GS er van doordrongen is om binnen het begrote budget te blijven en hebben wij er vertrouwen in dat door deelname aan de Stichting wij van binnenuit ontwikkelingen de goede kant op kunnen sturen. Alles is nu in gereedheid gebracht om er in augustus 2020 een mooi fietsfestijn van te maken.