Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 oktober 2019

D66 stelt schriftelijke vragen nav stikstofproblematiek

Vanwege de urgente situatie met stagnatie door de PAS-uitspraken, hebben Marianne de Widt en Marc de Droog aan het college vragen gesteld. D66 ziet behalve problemen ook kansen en pleit voor een brede benadering.

Schriftelijke vragen ex art 47 RvO aan het college van GS betreffende het adviesrapport ‘Niet alles kan’

Woensdag 25 september presenteerde dhr. Remkes het eerste adviesrapport van het adviescollege stikstofproblematiek ‘Niet alles kan’. Daarin komt het adviescollege tot mogelijke maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden. Voor de PAS zijn alle overheden aan zet, specifiek zijn de provincies ook benoemd:

“De bijdrage van de provincies kan gestalte  krijgen langs de lijn van vergunningverlening en handhaving. Daarnaast kunnen provincies voor versterking van de natuur en voor het natuurbeheer instrumenten inzetten als grondverwerving, sanering, subsidie, planologische en wettelijke bescherming en financiering. Ook provincies kunnen met eigen projecten het goede voorbeeld geven.” (blz.20)

“Alle partijen dienen prioriteit te geven aan de herstelprogramma’s in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.” (blz.29)

“De provincies nemen de regie voor deze gebiedsgerichte aanpak (van ammoniakemissie in de veehouderij), waarbij op basis van analyses van het betrokken gebied in beeld wordt gebracht op welke wijze de gerichte verwerving of sanering invulling dient te krijgen, en welke maatregelen per gebied nodig zijn.” (blz.26)

“Het Adviescollege adviseert provincies de opdracht te geven om te verkennen in hoeverre verschillende industriële sectoren een negatieve bijdrage leveren aan de stikstofdepositie van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, welke maatregelen nodig zijn, en welk (activerend) beleid kan worden gevoerd vanuit het Rijk en de provincies voor het stimuleren van de toepassing van nieuwe technieken en voor innovaties in de industriële sector. Steeds vanuit een integrale blik van het stikstofprobleem in samenhang met luchtkwaliteit, CO2-reductie, de transitie naar duurzame energie en de kringlooplandbouw.” (blz.29)

“Het Adviescollege adviseert een intensivering en versnelling van het natuurherstel en het waar nodig beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde financiële middelen, door het Rijk en de provincies. Op korte termijn moeten zo mogelijk aanvullende maatregelen worden geprogrammeerd en dient een versneld realisatie-pad te worden uitgezet.” (blz. 29)

D66 vindt het belangrijk dat wij niet afwachten, maar ook zelf in actie komen. We hebben daarom de volgende vragen:

 • Voor ieder Natura 2000 gebied in de provincie Utrecht zijn doelen gesteld om plant- en diersoorten en vegetatietypen in stand te houden. Kunt u ons vertellen in hoeverre de doelstellingen gehaald gaan worden? Wanneer krijgen we een voortgangsrapportage?
 • Deelt u de mening dat het belangrijk is om als overheid op korte termijn met maatregelen te komen, waar natuur en economie baat bij hebben?
 • Deelt u de mening dat het belangrijk is om daar waar redelijkerwijs mogelijk ook zelf een bijdrage in de vorm van maatregelen aan te leveren als Provincie Utrecht?
 • Het adviescollege adviseert over korte termijn maatregelen in de sectoren veehouderij, mobiliteit, industrie en de bouwsector.
  1. Wat zijn, gelet op het adviesrapport van Remkes volgens GS de meest haalbare eigen bijdragen op korte termijn voor de Provincie Utrecht?
  2. En welke zijn het meest effectief?
 • Remkes schrijft “Het is aan het Rijk en de provincies om keuzes te maken als het gaat om de benutting van vrijgekomen ruimte.”
  1. Wie wordt uiteindelijk ‘eigenaar’ van de vrijgekomen ruimte? Kunnen lokale inspanningen van overheden ook benut worden in de eigen omgeving?
 • Is met de terreinbeherende organisaties al geïnventariseerd waar samengewerkt kan worden om een versnelling te bereiken, voor het creëren van nieuwe natuur of bufferzones? Wanneer kunnen we informatie krijgen over de mogelijkheden die hiervoor in Utrecht zijn?
 • In de Samenwerkingsagenda Landbouw, ondersteunend aan de Landbouwvisie van de Provincie Utrecht uit 2018, is als doelstelling afgesproken dat ten minste de helft van de agrarische bedrijven in Utrecht in 2030 natuurinclusief werkt. Deelt u de mening dat de Provincie deze doelstellingen naar voren dient te halen voor agrarische bedrijven nabij Natura 2000 gebieden om zo natuur en economie weer meer lucht te geven?
 • Remkes benoemt specifiek ook provinciale wegen in het advies. Snelheidsverlaging is een maatregel die relatief snel te nemen is.

“Het Adviescollege adviseert een snelheidsverlaging door te voeren op rijks- en provinciale wegen, zo nodig gedifferentieerd naar wegen of gebieden, waarbij de snelheidsbeperkende maatregelen worden gericht op aantoonbare effecten in kwetsbare Natura 2000-gebieden.” (blz.28) Het effect voor provinciale wegen van 80 en 60 km per uur is niet vermeld in het rapport.

 1. Overweegt u snelheidsverlaging op provinciale wegen?
 2. Wat is -in grote lijnen- het macro-effect van algehele snelheidsverlaging op provinciale wegen met 10 of 20 km per uur in de Provincie Utrecht in termen van stikstof, CO2 uitstoot, fijnstof, geluid en doorstroming? Hoeveel ruimte kan deze specifieke maatregel scheppen voor de gewenste ontwikkelingen die tot stilstand zijn gekomen?
 3. Uitgaande van de ligging van Natura2000 gebieden in onze provincie, welke wegen (of wegdelen) zouden bij een specifieke aanwijzing in aanmerking komen voor snelheidsverlaging?
 4. Uit de grafiek op blz.27 in het rapport blijkt dat files een hogere uitstoot veroorzaken. Kan dit argument worden meegewogen bij het realiseren van de voorgenomen oplossingen voor knelpunten in de verkeersdoorstroming nabij Natura2000-gebieden?
 • Is al verkend in hoeverre verschillende industriële sectoren een negatieve bijdrage leveren aan de stikstofdepositie van stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden?
  1. Welke maatregelen zijn nodig, welk (activerend) beleid kan worden gevoerd vanuit de provincie?
  2. Welke kansen ziet GS voor het stimuleren van de toepassing van nieuwe technieken en innovaties in de industriële sector in de provincie Utrecht?
  3. Zijn hier impulsen mogelijk in het kader van de Regio FoodValley?
 • Tot slot, ziet u bredere kansen om met innovaties tot oplossingen te komen voor de stikstofproblematiek? Zo ja, welke? Bent u bereid onderwijs en bedrijfsleven hierover mee te laten denken?