Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 juli 2018

Werk maken van bestrijding invasieve exoten

De provincie gaat werk maken van de bestrijding van invasieve exoten.

Niet alleen komt Gedeputeerde Staten later dit jaar met een plan van aanpak, dankzij D66 is afgelopen maandag een motie aangenomen die GS opdraagt om nu al financiële dekking te zoeken voor dat plan. Die dekking zou anders pas bij de behandeling van de Kadernota een 2019 geregeld worden. Over een jaar pas, met andere woorden. Aangezien het proces al lang genoeg duurt en ingrijpen echt noodzakelijk is, was dat verdere uitstel onwenselijk.

Invasieve exoten

Met ‘invasieve exoten’ bedoelen we planten en dieren die niet uit Nederland afkomstig zijn en die hier geen natuurlijke vijanden hebben. Beroemde (of beruchte) voorbeelden zijn de Japanse Duizendknoop en de Amerikaanse Rivierkreeft. Zij kunnen zich vaak onbeperkt voortplanten en verdringen in veel gevallen inheemse soorten. Deze invasieve exoten vormen daarmee in toenemende mate een bedreiging voor inheemse flora en fauna en staan het streven naar een grotere biodiversiteit in de weg. Daarnaast brengen invasieve exoten in sommige gevallen zelfs schade toe aan de woon- en leefomgeving. Kortom, invasieve exoten vragen om bestrijding, een taak deels ligt bij de provincie.

Beheersmaatregelen

Vanuit het Rijk is inmiddels een landelijke lijst met 37 soorten opgesteld. Hier staan een aantal soorten op die in onze provincie voorkomen. Samen met andere provincies is een masterplan ontwikkeld waarin verschillende categorieën worden benoemd. Hierin is ook vastgesteld dat voor de meest urgente categorie per direct beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. De Japanse Duizendknoop is bijvoorbeeld een invasieve exoot waarop de provincie Utrecht haar eigen beleid kan ontwikkelen. D66 is van mening dat, na het vaststellen van nieuw beleid hierover, hiervoor ook direct geld voor beschikbaar moet zijn. Dat is met deze motie geregeld.

De motie is ingediend door D66, GroenLinks, CDA, VVD, SGP, PvdA en ChristenUnie.