Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

Nieuwjaarsgroet van de Statenfractie

Het jaar 2017 loopt ten einde. Tijd voor een korte terugblik op afgelopen jaar en een vooruitblik naar dat wat in 2018 op de agenda staat.

2017

Ook dit jaar is Utrecht uitgeroepen tot één van de meest competitieve regio’s van Europa. De regio Utrecht doet het goed op thema’s die belangrijk zijn voor de economie zoals innovatie en infrastructuur. Het afgelopen jaar zette D66 zich in voor extra geld voor de Noordelijk Ring Utrecht en voor zuiver water. Ook gingen we in gesprek met agrarische ondernemers om te horen waar zij kansen zien voor verduurzaming.

Met het natuurbeheerplan 2018 stelt de provincie Utrecht geld beschikbaar voor het beheren inrichten en ontwikkelen van natuurterreinen (natuurbeheer) en voor het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer). De energieagenda voorziet kansrijke initiatiefnemers in de energietransitie in toegang tot kennis, contacten en financiering.

Ter ere van het 100-jarig bestaan van kunststroming De Stijl was 2017 uitgeroepen tot themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design’. In totaal hebben 600.000 bezoekers het afgelopen jaar een van de  evenementen bezocht die er waren vanwege het themajaar.

2018

Komend jaar stelt provinciale staten de landbouwvisie vast. D66 zet in op kringlooplandbouw, een ontwikkeling waar door verschillende partijen al aan wordt gewerkt en welke voedselproductie verbindt met onder andere de kenniseconomie en de circulaire economie. Het gaat om ruimtegebruik welke past bij het landschap, met ruimte voor zowel landbouw, natuur als recreatie.

In het voorjaar zal Provinciale Staten ook een herzien mobiliteitsprogramma vaststellen. Het uitgangspunt van D66 is een toekomstbestendige schaalsprong in mobiliteit op een wijze die past bij de ambities van ‘healthy urban living’.

Daarnaast staat in februari 2018 de retailvisie op de agenda. Compacte winkelgebieden in onze binnensteden waarbij recht wordt gedaan aan het gewenste voorzieningenniveau is een van de aandachtspunten van D66.

De komende jaren krijgt de invoering van de Omgevingswet gestalte. In de Staten wordt gewerkt aan een Omgevingsvisie die de Utrechtse implementatie van de wet beschrijft. ‘Ja mits’ is hierbij het uitgangspunt van D66. Er zijn dingen mogelijk in de omgeving en er is plaats voor maatwerk, maar wel met bescherming van onze omgevingswaarden en ons Utrechtse landschap.

Gemeenteraadsverkiezingen

Met de start van het nieuwe jaar worden de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zichtbaarder. Ook in de gemeentes van de provincie Utrecht werkt D66 aan een fantastisch verkiezingsresultaat op 21 maart 2018. Als Statenfractie is dit een belangrijke opmaat naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

Voor nu wens ik jullie, mede namens Hayat, Hans, Ayla, Annemiek, Marc, Philip, Michel, Ali en Pim, een hartverwarmend kerstfeest en een geweldig nieuwjaar toe. Laten we als D66 er een mooi jaar van maken!

Niels Hoefnagels

Fractievoorzitter Statenfractie D66 Utrecht