Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 september 2017

Bijeenkomst Retailvisie

Op dit moment wordt gewerkt aan een provinciale Retailvisie in nauwe samenwerking met gemeenten. Reden voor de Statenfractie om op 30 augustus 2017 in gesprek te gaan met D66 raadsleden en wethouders om hun ideeën en oplossingen te inventariseren.

Leegstand en detailhandel

Ook in de provincie Utrecht zijn de gevolgen van de crisis van de afgelopen jaren zichtbaar. Verschillende winkelketens en zelfstandigen (voornamelijk non-food) hebben de deuren moeten sluiten en leegstaande panden ontsieren binnensteden en winkelcentra. Het leegstandspercentage in de provincie Utrecht is momenteel gemiddeld 7% ten opzichte van landelijk gemiddeld ruim 10%.[1]

Vraagstukken rond leegstand van detailhandel zijn complex. Diverse aspecten, zoals het functioneren van bestaande winkelgebieden, het voorzieningenniveau, ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid spelen een rol. Ook zijn er diverse betrokken partijen. Onder andere gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en de sector zelf.

Binnenstedelijke ontwikkeling

Een levendige en gedifferentieerde binnenstedelijke ontwikkeling is van groot belang voor de kwaliteit van het Utrechtse vestigingsmilieu. Een gezonde en duurzame detailhandelstructuur die aansluit bij de functie en grootte van kernen en steden hoort hierbij. Gezien de complexiteit van het vraagstuk en de diverse betrokken partijen is het dus belangrijk om na te gaan wat er bij D66 raadsleden en wethouders leeft op dit terrein.

In gesprek

In het algemeen gaven kleine kernen en gemeenten aan dat het een uitdaging is om het winkelaanbod divers te houden. Grotere steden benadrukten juist versnippering van het winkelgebied en grote winkelketens die zich buiten winkelgebieden willen vestigingen.

Daarnaast werden samenwerking en flexibiliteit veelvuldig genoemd. Als gemeente kijk je waar je kansen liggen en waar een gezamenlijk belang in te vinden is; Hoe kun je in welke samenwerking elkaar versterken? De dagelijkse boodschappen worden veelal lokaal gedaan, maar regionale ontwikkeling moet je onderling overeenkomen. De winkelmarkt verandert continu, daar moet je als gemeente flexibel op in kunnen spelen. Ook is het belangrijk om in scenario’s te denken en perioden van 4 à 5 jaar aan te houden bij het maken van plannen.

Provinciale Retailvisie

De bijeenkomst heeft goede inhoudelijke input opgeleverd voor de verdere voorbereiding van de Retailvisie. D66 vindt het belangrijk dat alle gemeenten, ook kleinere kernen, een toekomstbestendige detailinfrastructuur kunnen uitwerken. Uiteindelijk is het doel om te komen tot een duurzame detailhandelstructuur, met een verantwoorde omvang van de fysieke retailstructuur, waarbij recht wordt gedaan aan het gewenste voorzieningenniveau. In december stellen Provinciale Staten de Retailvisie vast.

[1] Compendium voor de leefomgeving: http://www.clo.nl/indicatoren/nl2151-leegstand-winkels (6 sept. 2017)