Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juli 2017

Kadernota 2017: In verbinding

Op maandag 3 juli is de Kadernota 2017 besproken. In de Kadernota bepaalt de Provinciale Staten van Utrecht op hoofdlijnen wat er de komende jaren wel en niet gebeurt in de provincie. Belangrijk onderdeel is hoe omgegaan wordt met het beschikbare geld. De precieze gevolgen staan in de begroting die eind het jaar opgesteld wordt. Hieronder is de spreektekst van fractievoorzitter Niels Hoefnagels te lezen.

 

Met deze kadernota zijn we halverwege deze periode. Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Kunnen we al op onze lauweren rusten, of moet er nog een tandje bij?

Energietransitie

D66 trad in 2015 toe tot de coalitie met een aantal speerpunten. Ten eerste de energietransitie in onze regio. Die aandacht heeft onder meer geleid tot de introductie van het energiefonds. Dankzij het energiefonds en de grote private bijdrage die Gedeputeerde Staten (GS) daarvoor heeft gerealiseerd, kunnen we nu grotere stappen gaan zetten.

Kunnen we daarmee op onze lauweren rusten? Nee. Neem ons doel om energie te besparen: dat is moeilijker geworden, als gevolg van de gegroeide economie. Reden te meer om nog harder in te zetten op de meest efficiënte manier van energiebesparing: het beperken van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. We hebben een zeer ambitieuze doelstelling voor de realisatie van nul-op-de-meterwoningen. D66 hoort graag van de gedeputeerde hoe het daarmee gaat en waar wij er als provincie dat tandje bij kunnen zetten.

Mobiliteit

D66 heeft in 2015 ook opgeroepen om meer te investeren, om de economie te versterken. Bijvoorbeeld door goede fietsverbindingen aan te leggen. Dat gaat de goede kant op. De fiets wordt steeds meer geaccepteerd als een integraal onderdeel van het woon-werkverkeer. Komend jaar zal Provinciale Staten (PS) een herzien mobiliteitsprogramma vaststellen. In grote lijnen zal dat een combinatie zijn van het mobiliteitsplan uit 2014 van PS en het mobiliteitsbeleid dat het Bestuur Regio Utrecht in 2013 heeft vastgesteld.

Met uiteraard een aantal beleidsaanpassingen, zoals de aandacht voor Smart Mobility, waar we vandaag al extra geld voor beschikbaar stellen.

Er zijn nog vele andere mobiliteitsprojecten in ontwikkeling, maar het is voor D66 de afgelopen jaren moeilijk om de voortgang te volgen van de verschillende projecten en programma’s, die we in het mobiliteitsprogramma hebben afgesproken. D66 verlangt voor komend jaar een up-to-date beeld van de voortgang. Wij dienen daarvoor een motie in, die mede ondertekend is door VVD, GroenLinks, PvdA en de SGP.

Verbinding

Via het onderwerp mobiliteit, maar zeker niet alleen als het gaat om mobiliteit, komen we bij een derde onderwerp waar D66 twee jaar geleden extra aandacht voor heeft gevraagd: Verbinding. Het gebeurt volgens D66 nog te vaak dat verbinding zoeken met de omgeving, wordt gezien als een moetje. Het is lastig, levert gedoe op, en het kost ook nog eens extra geld. Maar hoe moeten we er dan mee omgaan? Hoe geven we onze inwoners de inspraak die zij verdienen? Hoe geven we de participatie handen en voeten?

Participatie en de omgevingsvisie

Te vaak wordt ‘het niet eens zijn met een besluit’ geweten aan ‘een gebrek aan of onjuiste participatie’. Dat is natuurlijk te simpel gesteld, maar dat het onjuist omgaan met participatie tot ontevredenheid kan leiden staat buiten kijf. Door participatie serieus te nemen en goed in te zetten creëren we draagvlak voor onze plannen en voornemens. Bovendien ontsluiten we met een goed concept van participatie een enorme bron van kennis, ideeën en initiatieven: de inwoners, bedrijven, overheden en kennisinstellingen van onze provincie.

D66 is dan ook blij dat participatie een plek krijgt in de ontwikkeling van onze omgevingsvisie. Laten we participatie beschouwen als een integraal onderdeel van die visie en niet zomaar als iets dat we even moeten afvinken. Laten we er ook voor zorgen dat we als PS een volwassen beeld ontwikkelen van participatie, met aandacht voor de kansen en valkuilen. Zodat participatie niet meer een bron van ontevredenheid zal zijn, maar een belangrijk hulpmiddel in breed gedragen, weloverwogen besluitvorming. Een hulpmiddel dat bijdraagt aan een provincie waarin goede initiatieven een kans krijgen.

Meer geld voor natuur en cultuur

Wij zoeken continu de verbinding op met onze omgeving. Dat maakt onderdeel uit van onze provinciale identiteit. Een deel van onze provinciale taken wordt ‘in verbinding’ uitgevoerd, door organisaties die buiten ons huis staan. Organisaties zoals Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht, doen hun stinkende best om onze regio een Topregio te laten zijn.

Die organisaties zijn afgelopen jaren geconfronteerd met behoorlijke bezuinigingen, waarop zij hun organisaties behoorlijk hebben gestroomlijnd. Afgelopen periode laten zij ons weten dat zij, door het gebrek aan loon- en prijscompensatie, steeds moeilijker de broek op kunnen houden. D66 vindt deze organisaties van groot belang. Om die reden hebben wij samen met de PvdA een motie ingediend die ervoor zorgt dat deze organisaties hun medewerkers en inhuur wat meer kunnen gaan betalen, zoals de rest van Nederland dat ook kan.

Om soortgelijke redenen hebben we, samen met onder meer de VVD en CU, een motie ingediend, waarmee de natuurbeherende organisaties het geld krijgen, dat ze nodig hebben om hun toezichttaken te vervullen.

Water

Nog een onderwerp dat ons dagelijks aangaat: Water. Ons drinkwater, ons oppervlaktewater, ons afvalwater. Al het water is aan elkaar verbonden. Vervuiling van het afvalwater, veroorzaakt ook vervuiling van het oppervlaktewater, en zorgt voor duurder drinkwater. Er zijn steeds meer signalen dat, bijvoorbeeld door vergroting en wijziging van het medicijngebruik, waterschappen tegen hoge kosten aanlopen voor afvalwaterzuivering. Daarnaast dreigen diverse doelen van de Kader Richtlijn water niet behaald te kunnen worden. D66 wil dat de provincie hier een grotere coördinerende rol in gaat nemen en dat er steviger maatregelen worden genomen. Daarvoor is eerst van belang dat we weten, wat er aan de hand is, en wat de mogelijkheden zijn. Daartoe dienen wij, samen met de VVD, een motie in.

In verbinding

Ik sluit af en ik heb lang niet geweten hoe. Maar ik doe het, zeker ook vandaag, op een andere manier, namelijk in verbinding. Verbinding ook in de fractie. En ik moet zeggen dat ik ook halverwege deze periode even wil uitspreken dat ik ook binnen onze fractie met alle positieve en ook negatieve dingen die we meemaken het een waanzinnig goeie verbinding vind. En zo sluit ik af, dank u wel.