Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2015

Inbreng D66: Jaarrekening 2014 en Kadernota 2015

Op maandag 22 juni hebben de Provinciale Staten van Utrecht de jaarrekening 2014 en de kadernota 2015 vastgesteld. D66 heeft tijdens het debat onder andere ingezet op begrijpelijke provinciale financiën, bereikbaarheid van kleine kernen en Utrechtse deelname aan het initiatief ‘waarstaatjeprovincie.nl’. Het debat is hier terug te kijken.

In 2013 is in de Staten van Utrecht een voorstel van D66 aangenomen om de website ‘waarstaatjeprovincie.nl’ op te richten. Een websites waar cijfers van provincies eenvoudig met elkaar te vergelijken zijn. Het voorstel is door het college echter niet uitgevoerd vanwege een gebrek aan draagvlak bij bij het IPO, de koepelorganisatie van de provincies. Provincie Zuid-Holland en Flevoland hebben in mei 2015 echter alsnog samen ‘waarstaatjeprovincie.nl’ gelanceerd.

Deze website bevat informatie van alle 12 provincies, waaronder Utrecht, en bundelt informatie over bijvoorbeeld financiën, demografie milieu en verkeer op één website. De data wordt voor een groot deel ook als open data aangeboden. Utrecht profiteert nu van een investering van Flevoland en Zuid-Holland. D66 heeft een toezegging van de gedeputeerde gekregen om te stoppen met ‘free riden’ en stappen te zetten om aan te sluiten bij het initiatief en extra data toe te voegen.

Begrijpelijke financiële cijfers
Fractievoorzitter Niels Hoefnagels heeft tijdens de behandeling van de jaarrekening 2014 aandacht gevraagd voor de begrijpelijkheid van dit stuk. Hoefnagels: ‘Onze halve Statenfractie is nieuw en zij lezen de jaarrekening als leek, net als de meeste andere inwoners van onze provincie. Zij geven terecht aan dat pas op pagina 148 duidelijk is hoeveel de provincie Utrecht uitgeeft.”

D66 heeft het college daarom gevraagd om voortaan ook een lekensamenvatting toe te voegen. Niels Hoefnagels heeft daarvoor een voorbeeld aangeboden aan het college.

Bereikbaarheid kleine kernen en energiebesparing
De titel van het nieuwe collegeakkoord is ‘In Verbinding’. Verbinding tussen provincie en samenleving, maar ook een verbinding tussen collegepartijen en niet-collegepartijen. D66 heeft hier gelijk gevolg aan gegeven door samen met onder andere de SP een motie voorstel in te dienen.

Het aangenomen voorstel vraag het College om in gesprek te gaan met de concessiehouder die het openbaar vervoer regelt om te kijken naar de bereikbaarheid van vitale instellingen in kleine kernen met het openbaar vervoer. Dit hoeven in de ogen van D66 niet per se lijnbussen te zijn, andere innovatieve oplossingen als piket- of buurtbussen zijn ook mogelijk.

Tot slot heeft D66 het voorstel dat door de ChristenUnie was opgesteld om het eigen provinciehuis energiezuiniger te maken, mede ingediend. Een betere wereld begint immers bij jezelf. Alle moties en verslagen zijn terug te vinden op de website van de Provincie Utrecht.