Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 april 2015

Nieuwe coalitie presenteert akkoord met stevig D66-geluid

Vandaag hebben D66, VVD, CDA en GroenLinks hun coalitieakkoord gepresenteerd, dat als titel ‘In Verbinding’ meekreeg. Een akkoord naar het hart van D66. De verkiezingsoverwinning van D66 heeft een weerslag gekregen in een ambitieus, toekomstgericht en duurzaam programma.

Steigers
De coalitie geeft aan dat de komende jaren moet worden voortgezet, afgemaakt en versterkt wat de afgelopen jaren in de steigers is gezet. Zo zet de provincie nog meer in op binnenstedelijk bouwen en gaat ze de strijd tegen leegstand met hernieuwde energie aan. Verder blijft de provincie werken aan een goede infrastructuur; met name ook voor de fiets. De versterking van de natuur gaat door, waarbij meer ruimte komt voor initiatieven en investeringen van ondernemers en inwoners.

De provincie blijft, net als de afgelopen jaren, hard werken aan het inlossen van de belofte van Utrecht als meest competitieve regio van Europa. De lasten blijven ondertussen laag, zowel voor ondernemers als voor inwoners.

Energietransitie
Belangrijk onderdeel van het nieuwe akkoord is een sterke inzet op de transitie naar duurzame energie. Het aandeel van schone energie in de provincie moet de komende jaren sterk omhoog. De coalitie wil dat bereiken aan de hand van een ‘Agenda Duurzame Energie’, waarin de provincie samen met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties afspraken gaat maken en doelen gaat stellen over duurzame energie. Ook energiebesparing speelt hierin een rol; de coalitie heeft vastgesteld dat die de grootste winst oplevert. Als onderdeel van die besparing wil de provincie tot 2020 samen met haar partners 50.000 ‘nul-op-de-meter’-woningen realiseren.

Nieuwe accenten
De coalitiepartners hebben het akkoord aangegrepen om ook elders nieuwe accenten aan te brengen in het beleid. Meer aandacht voor participatie van inwoners bijvoorbeeld, waarbij ze eerder, vaker en actiever worden geconsulteerd over nieuwe plannen van de provincie. Ook werkgelegenheid voor in het bijzonder (V)MBO’ers krijgt meer aandacht, door te werken aan een betere afstemming tussen onderwijs en werkgevers.

Het onderhandelingsteam van D66 bestond uit fractievoorzitter Niels Hoefnagels en Pim Van den Berg, op dit moment wethouder in Amersfoort. Hij gaat in het nieuwe college aan de slag als Gedeputeerde Economie & Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Energietransitie. Van den Berg: “Ik wil samen met partners en inwoners van Utrecht een nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie opstellen en uitvoering geven aan de energietransitie. Daarnaast zal ik de door Ralph de Vries ingezette binnenstedelijke vernieuwingsopgave samen met gemeenten intensiveren. Het streven is een Europese economisch topregio te blijven. Er zal nadrukkelijk, samen met de Economic Board Utrecht, verder worden geïnvesteerd in economische structuurversterking.”

Wat Niels Hoefnagels betreft heeft de verkiezingsoverwinning van D66 gezorgd voor een duidelijk sociaal-liberaal geluid in het akkoord: “De transitie naar schone energie en laag energieverbruik past in ons streven naar nieuwe economische groei. Die hebben we hard nodig om onze zorg, onze pensioenen en ons onderwijs te kunnen blijven betalen. Verder zijn we trots op het versterken van participatie door bijvoorbeeld inwoners en bedrijfsleven in onze projecten. Door die verbindingen te leggen kunnen we samen zorgen voor de beste oplossing voor onze provinciale vraagstukken.”