Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 augustus 2010

Schriftelijke vragen over sanering Maartensdijk

D66-fractievoorzitter Ralph de Vries heeft schriftelijke vragen gesteld over een bodemdanering in Maartensdijk. De sanering vindt plaats bij de herinrichting van het Noorderpark, aan de Achter Weteringseweg in Maartensdijk.
Een perceel vervuilde grond wordt gesaneerd door over de bestaande grond worteldoek te leggen en daar een laag nieuwe grond te storten. Bekend is dat in het verleden een deel van dit perceel, dat in de Gelder Polder ligt,  dienst heeft gedaan als vuilstort.

Omwonenden voelen zich overvallen door de wijze waarop de sanering wordt uitgevoerd. Het betreffende perceel is opgehoogd tot 70 cm, waardoor nu een hoge rug in het landschap aan de Achter Weteringseweg is ontstaan. Deze steekt schril af tegen de omliggende percelen. Daarnaast is de aangebrachte nieuwe grond voor een groot deel zandiger van aard.

D66 vindt dat de uitvoering van deze sanering een ongewenste aantasting van het landschap vormt, die haaks staat op de ideeën van de herinrichting van het Noorderpark.
De D66 statenfractie is een warm voorstander van de herinrichting van het Noorderpark, maar heeft de volgende vragen:

  1. Wat is de precieze aard van de vervuiling op het desbetreffende perceel en hoe is deze vastgesteld? Welke risico’s brengt deze vervuiling mee voor omwonenden, waterhuishouding en aanwezige flora en fauna?
  2. Waarom is gekozen voor het ophogen en afdekken van de vervuilde grond met worteldoek en nieuwe grond?
  3. Waarom is niet gekozen voor het (gedeeltelijk) afgraven van de vervuilde grond en storten van nieuwe schone grond?
  4. In hoeverre is het desbetreffende perceel na sanering nog geschikt als weidegrond? En zal het als zodanig ook weer verpacht worden?
  5. Welke (aanvullende) maatregelen zullen genomen worden om de sanering passend in het landschap te maken?
  6. Op welke wijze zijn omwonenden op de hoogte gesteld van de voorgenomen werkzaamheden aan de Achter Weteringseweg?
  7. Delen Gedeputeerde Staten de mening van D66 dat in het geval van dergelijke saneringen direct omwonenden immer een informatiebrief van de uitvoerende instantie dienen te ontvangen?
  8. Delen Gedeputeerde Staten de mening van D66 dat de huidige uitvoering van de sanering een ongewenste aantasting van het landschap in het Noorderpark
  9. Welke stappen zijn Gedeputeerde Staten voornemens om deze ongewenste situatie in overleg met de herinrichtingscommissie Noorderpark aan te pakken?