Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 april 2010

GS: Geen risico's vermogen provincie

De provincie Utrecht gaat vooralsnog niet over tot schatkistbankieren. De risico's voor het provinciale vermogen zijn niet toegenomen door de instabiele internationale financiële situatie. Gedeputeerde Staten (GS) blijven wel alert op de ontwikkelingen.
Dat blijkt uit de antwoorden van GS op schriftelijke vragen van D66-fractievoorzitter Ralph de Vries. "Ik ben tevreden met de antwoorden", aldus De Vries, "omdat hieruit blijkt dat GS alert blijven op ontwikkelingen in de financiële markt. Juist bij economisch zwakke landen als Italië en Ierland blijft een voortdurende risico-analyse en behoedzaamheid noodzakelijk."
Dat Utrecht nu (nog) niet overgaat tot (partieel) schatkistbankieren, kan D66 volgen. "Wel zal D66 GS regelmatig om informatie over de vermogensportefeuille blijven vragen, opdat voor PS helder blijft dat het belegde vermogen bij de juiste instellingen met voldoende zekerheid is ondergebracht." 
Vraag D66:Zijn de risico’s inzake de vermogensportefeuille van de Provincie Utrecht vanwege de ontwikkelingen in Griekenland, Ierland en Italië toegenomen? Zo ja, welke stappen ondernemen Gedeputeerde Staten om deze risico’s binnen de gestelde normen te houden?
Antwoord GS:Op 20 januari 2010 is de rente op Griekse staatsobligaties plotseling sterk opgelopen. Deze reactie uit de markt kwam vanwege het bekend worden van het feit dat de toestand van de Griekse overheidsfinanciën nog slechter bleek dan tot dan toe bekend was en dat de Griekse overheid in de achterliggende jaren een rooskleuriger beeld naar buiten had gebracht dan gerechtvaardigd was.Sindsdien is er onrust op de financiële markten geweest hetgeen zich marktbreed manifesteerde in een lichte toename van risico-opslagen op obligaties van minder sterke partijen en druk op de koers van de Euro. De Griekse overheid zelf had er het meest van te lijden aangezien de effectieve rente op hun staatspapier tot boven de 7% steeg terwijl bijvoorbeeld Duitsland en Nederland minder dan 4% betalen.Intussen heeft de markt het grootste deel van de onrust nu wel verwerkt, (Griekenland kon onlangs een nieuwe obligatielening succesvol plaatsen tegen ca 6%), maar geheel weg is de onrust nog niet. Er wordt in de pers vooral veel gespeculeerd op vergelijkbare risico’s t.a.v. Portugal, Italië, Ierland en Spanje. De risico’s inzake de vermogensportefeuille van de provincie Utrecht zijn door deze gebeurtenissen in directe zin niet toegenomen aangezien wij geen vorderingen op genoemde landen hebben. De BBB-rating voor de Depfa Bank (Ierland) is de afgelopen tijd stabiel gebleven en kreeg onlangs de kwalificatie ‘positive outlook’. De rating voor de Unicredito Bank (Italië) werd onlangs op single A herbevestigd ondanks dat eerder gevreesd werd voor een mogelijke downgrade.
Vraag D66:Overwegen Gedeputeerde Staten om het voorbeeld van Noord-Holland te volgen door geheel of gedeeltelijk te gaan schatkistbankieren bij de Nederlandse staat? Zo nee, waarom niet?
Antwoord GS:Voorafgaand aan de beantwoording van deze vraag brengen we het onderscheid onder uw aandacht tussen partieel en integraal schatkistbankieren (met leen-faciliteit). Integraal schatkistbankieren houdt in dat deelnemers ál hun overtollige middelen bij de schatkist aanhouden. Het Ministerie van Financiën heeft recent een onderzoek afgerond naar de gevolgen van de eventuele introductie van integraal schatkistbankieren voor met name de sectorbanken (Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschaps Bank) en de cliënten van deze banken. De resultaten van het onderzoek geven aan dat de gevolgen voor de banken en laatstgenoemde cliënten uitgesproken negatief kunnen zijn, reden waarom in IPO verband aan het ministerie van Financiën een negatief advies wordt gegeven met betrekking tot integraal schatkistbankieren.Vooralsnog overwegen wij niet om te gaan schatkistbankieren bij de Nederlandse staat. De regelgeving (Fido/Ruddo) is naar aanleiding van de kredietcrisis verder aangescherpt en wij zijn van mening dat het maximale risicoprofiel dat binnen deze wet- en regelgeving denkbaar is, acceptabel is. Onze taxatie is dat, indien wij vrijwillig volledig over zouden stappen op integraal schatkistbankieren, het rendement op onze tijdelijk overtollige middelen zal dalen.Voorzover tot nu toe bekend, heeft Noord Holland in hun afwegingen het rendement geen belangrijke rol laten spelen. Ook Groningen en Drenthe zijn vrijwillig gaan schatkistbakieren, althans partieel. Hier beschouwt men de schatkist als een alternatief naast de andere partijen waar men gelden uitzet. Tot op heden zien wij nog geen aanleiding om deze laatste mogelijkheid te gebruiken vanwege de van oudsher lage staats-tarieven. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen.
De beantwoording van GS kunt u downloaden op de website van de provincie Utrecht.