Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 maart 2010

D66 wil Jeugdzorg Anders

De verantwoordelijkheid en financiering van de gehele jeugdzorg moet in handen komen van één overheidslaag: de gemeente. Voorwaarde hiertoe is dat gemeenten over voldoende bestuurskracht beschikken. Dat staat in de Visie op Jeugdzorg, die op 22 maart door de D66 Statenfractie Utrecht aan gedeputeerde Haak is aangeboden. 
Kern van deze visie is vertrouwen in de eigen kracht van kind en ouder(s), meer aandacht voor preventie én nazorg, en de wens tot één financieel kader te komen voor zowel de preventieve als de geïndiceerde jeugdzorg. Op termijn onder te brengen bij één bestuurslaag, de gemeente, omdat deze het dichtst  bij het kind en ouder(s) staat. “De huidige bestuurskracht van veel gemeenten maakt deze discussie vaak tot een dilemma. D66 vindt dat gemeenten moeten opschalen, zodat gemeenten deze taken goed aan kunnen. Dan kan bovendien ook sprake zijn van volwaardige democratische legitimatie en politieke controle.” aldus Statenlid Jacqueline Versteeg. 
Het financieren op samenwerken en op resultaten van de zorg moet leidend zijn. Een integraal indicatiebesluit moet sterk vereenvoudigd worden en worden afgestemd met het speciaal onderwijs.  Versteeg: “Jeugdzorg moet anders om kinderen tijdig en effectief te kunnen helpen zonder wachtlijsten”. 
De visie is een bouwsteen voor de D66-verkiezingsprogramma’s 2011-2015 voor Provinciale Staten. De notitie is tot stand gekomen op initiatief van de D66-statenfracties Utrecht en Brabant. De Eerste en Tweede Kamerfractie van D66 ondersteunen deze visie als input voor de  politieke en maatschappelijke discussie over de toekomst van de jeugdzorg. In aanloop naar de vervroegde Tweede Kamer-verkiezingen zal deze de komende tijd volop gevoerd gaan worden. 
Afstand Position Paper Jeugdzorg IPO (Interprovinciaal Overleg) Met deze visie wordt nadrukkelijk afstand genomen van de recent gepresenteerde visie van het IPO: het Position Paper Jeugdzorg. Het IPO geeft hierin onder meer aan dat ze voor de provincie een belangrijke rol blijft zien als regisseur van de samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met de jeugdzorg. Versteeg: “Dan blijft de zorgcoördinatie, doorzettingsmacht en de eindverantwoordelijkheid versnipperd over drie bestuurslagen. Dat zorgt er voor dat de financiële consequentie van het ontbreken van voldoende en passende preventieve zorg wordt doorgeschoven van de ene overheidslaag naar de andere. Een gemiste kans om gemeenten te prikkelen zorg eerder (preventief) af te vangen.” Vertrouwen in de kracht van mensen In de gedeelde visie op jeugdzorg wordt uitgegaan van de eerste richtingwijzer van het D66 progressief en sociaal-liberaal gedachtengoed: ‘Vertrouwen in de eigen kracht van mensen’. In dit geval kind, ouder(s) en professional.   Geef mensen zoveel als mogelijk zelf de regie over hun leven;  maak ze mede verantwoordelijk, niet alleen voor hun eigen leven maar ook voor de publieke zaak. Veiligheid is  een belangrijke randvoorwaarde.