Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2010

Verkeersplannen Fort Vechten bieden perspectief

D66 is tevreden over de plannen rond de verkeersontsluiting van Fort Vechten bij Bunnik. De antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van D66 bieden goede perspectieven voor voor bereikbaarheid van en parkeermogelijkheden bij Fort Vechten.

De D66-statenfractie steunt de plannen voor een nationaal bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie op Fort Vechten. D66 heeft daarbij echter bij herhaling aandacht gevraagd voor de beperkte bereikbaarheid per auto van en parkeermogelijkheden bij Fort Vechten. 
 
Op het fort zullen jaarlijks zeven evenementen worden gehouden, gelimiteerd tot 3.000 – 5.000 bezoekers per evenement om overbelasting en verstoring van de natuur te voorkomen. Daarnaast zal het Liniecentrum als museum en bezoekerscentrum het gehele jaar geopend zijn waardoor er een grote spreiding te verwachten is van bezoekers. 

Sluipverkeer

Om de effecten van de toename van het bezoekersaantal op het omliggende wegennet te weten heeft GS Grontmij gevraagd hier een onderzoek naar te doen. Conclusie is dat op dit moment het sluipverkeer maatgevend is in het gebied. Van het huidige verkeer is slechts 2,5% bestemmingsverkeer voor het Fort. Met de toename van het aantal bezoekers op het fort Vechten zal dit 6% worden.

Een marginale toename.

De gemeente Bunnik wil maatregelen te treffen om het sluipverkeer in het buitengebied te weren, onder andere spitsafsluitingen. Daarmee wordt de verkeerssituatie voor omwonenden en fietsers beduidend verbeterd. Bezoekers van het fort komen in de regel buiten de spitsperiode en verspreid over de dag.

Parkeerplaats

Bovendien wordt er ten noordoosten van het fort een parkeerplaats aangelegd voor 250 auto’s en de toegang (voor voetgangers en fietsers) verlegd naar de noordzijde vanaf de nieuwe parkeerplaats. De huidige toegang mag uitsluitend gebruikt worden voor bevoorrading, gehandicapten en eventuele bruidswagen. De Marsdijk wordt met de beoogde maatregelen van de gemeente een veilige fietsroute.

Voor de ontsluiting naar de parkeerplaats wordt nu gedacht om de parallelweg langs de A12 en achter het benzinestation te verbeteren en toegankelijk te maken. Daarmee worden de minste woningen in het gebied door verkeer van en naar het fort belast.

Vragen:
1. Wat zijn de concrete plannen voor de ontsluiting (per auto) en de aanleg van fiets- en wandelpaden? Hoeveel van het totale budget is met deze verkeersplannen gemoeid?
Antwoord:
Zoals hiervoor aangegeven wordt er een nieuw (gecontroleerd) parkeerterrein aangelegd in de oksel van de A12 en de tunnel bij Vechten en de ontsluiting hiervan via een verbeterde parallelweg. Voor het parkeerterrein en het verbeteren van de parallelweg is 1,6 – 1,8 miljoen euro gereserveerd door de Enveloppencommissie Rijnauwen Vechten. Dit bedrag valt buiten het budget voor Fort
Vechten ten behoeve van de restauratie en het ontwikkelen Liniecentrum. Daarnaast zijn er plannen van de provincie om tussen de forten wandelpaden en fietsroutes aan te leggen om zo de Nieuwe Hollandse Waterlinie beter beleefbaar en toegankelijk te maken.

2. Hoe zijn de landschappelijke waarden rondom Fort Vechten gewaarborgd binnen deze verkeersplannen?
Antwoord:
In de huidige situatie wordt een weiland ten westen van het fort gebruikt voor parkeren. Dit midden in de EHS gelegen en voor ons een onwenselijke situatie. Het nieuwe parkeerterrein is weliswaar ook in de EHS gelegen maar aan de rand ervan. We hebben een natuureffectanalyse laten opstellen en een onderbouwing gegeven voor het “nee-tenzij” principe ten behoeve van de toets van het te
ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan. Naast mitigerende maatregelen zal er natuurcompensatie worden gedaan ten zuidwesten van het fort op de recent verworven gronden.

3. Op welke wijze gaan Gedeputeerde Staten het maximale aantal bezoekers van 4000 op piekdagen
handhaven?
Antwoord:
Het is niet aan ons om dit te handhaven. Nieuwland geeft in de offerte aan (en deze maakt dadelijk onderdeel uit van het contract tussen de exploitant en Staatsbosbeheer) aan dat om een goede verkeersafwikkeling te garanderen maatregelen genomen worden in overleg met de politie en directe omgeving.

4. Uitgaande van maximaal 4000 bezoekers op piekdagen, om hoeveel auto’s gaat het dan maximaal? Wat is het maximale aantal parkeermogelijkheden dat op en rond Fort Vechten wordt gecreëerd?
Antwoord:
Tijdens een van de topdagen bij het Limirynth is een enquête gehouden naar de vervoerwijze. Daarbij bleek 42,6% met de auto te komen, 0,1% met OV, 55,8% met fiets, 0,9% lopend en 0,6% onbekend. Uitgaande van maximaal 5.000 bezoekers op een dag betekent dit dat 2130 bezoekers per auto komen, gespreid over de dag met een piek direct na het middaguur, geschat op 60%. Met een
gemiddelde bezettingsgraad van 2,7 hebben we het over tussen 450 en 500 auto’s. Er zijn 250 parkeerplaatsen beschikbaar en in dit geval neemt Nieuwland met verkeersgeleiders maatregelen. (zie ook antwoord vraag 5).

5. Zijn in de plannen ook mogelijkheden opgenomen om autoverkeer aan de rand van het gebied af te vangen? In het verleden waren er plannen voor extra parkeercapaciteit bij tankstation De Forten (voorheen Slagmaat genaamd).
Antwoord:
Parkeren op het terrein van de verzorgingsplaats bij het benzinestation blijft mogelijk en via het poortje lopend naar het fort gaan. Nieuwland wil in de media en promotie van een evenement het fietsverkeer zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren met goede fietsenstallingen en korte toegang voor fietsers tot het fort of evenement. Indien nodig in overleg met de omgeving een niet permanente parkeervoorziening inrichten buiten de EHS. En tot slot het inzetten van pendelbussen van en naar de extra parkeergelegenheid of station.