Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2010

Vragen over uithuisplaatsing kinderen naar buitenland

Samen met de Partij voor de Dieren heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de uithuisplaatsing van kinderen die onder de jeugdzorg vallen.

 

De fracties van D66 en PvdD in Provinciale Staten van Utrecht zijn bezorgd over de mogelijke uithuisplaatsing van kinderen naar een gastgezin in het buitenland. Bij zulke uithuisplaatsingen zouden misstanden plaatsvinden, zoals verplichte lichamelijke arbeid.

Netwerk

In het programma Netwerk is op 1 februari een uitzending geweest over deze kwestie. Toezicht van de Inspectie Jeugdzorg ontbreekt volgens Netwerk, omdat deze niet bevoegd is om in het buitenland op te treden.

Volgens Netwerk moeten kinderen verplicht lichamelijke arbeid verrichten en is er nauwelijks contact met ouders of zorgverleners in Nederland. De gastgezinnen in het buitenland worden volgens Netwerk niet goed gescreend. Er is beperkt toezicht op de kwaliteit in het buitenland en misstanden kunnen langer voortduren, omdat zij minder snel worden gesignaleerd. Ook kunnen de Bureaus Jeugdzorg de verantwoordelijkheid voor de jongeren onvoldoende waarborgen.

Wet op de Jeugdzorg

De aanpassing van de wet op de jeugdzorg die momenteel bij de Tweede Kamer ligt heeft tot doel om de jeugdzorg samenhangend en vraaggericht te maken, waarbij de zorg zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere moet plaatsvinden, zo kort mogelijk moet duren en zo licht mogelijk moet zijn.

Vragen

D66 en PvdD hebben aan Gedeputeerde Staten van Utrecht de volgende vragen voorgelegd. (Vraag 3 t/m 10 zijn alleen van toepassing indien er in de provincie Utrecht kinderen door Bureau Jeugdzorg in het buitenland worden geplaatst.)

  1. Kent u de uitzending van Netwerk d.d. 1 februari over de uithuisplaatsing van kinderen in het buitenland door jeugdzorg?
  2. Worden er vanuit de provincie Utrecht ook kinderen in het buitenland geplaatst, zo ja hoeveel kinderen en waar worden deze kinderen geplaatst?
  3. Wat is de reden dat kinderen naar het buitenland worden geplaatst?De provincie koopt de zorg in. Koopt de provincie ook deze zorg in het buitenland in? Zo nee, wie dan wel?
  4. Klopt het dat het toezicht op de in het buitenland geplaatste kinderen door de Inspectie Jeugdzorg ontbreekt? Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo nee, waaruit bestaat het toezicht en op welke wijze vindt dit plaats?
  5. Is het juist dat een aantal kinderen arbeid verricht, dat valt onder het begrip ‘kinderarbeid? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?
  6. Op welke wijze vindt de screening plaats van de gastgezinnen waar kinderen worden geplaatst?
  7. Op welke wijze is de veiligheid en het welzijn van deze kinderen gewaarborgd?
  8. Voldoen de kinderen in het buitenland aan de leerplicht?
  9. Welke contacten zijn er tijdens deze uithuisplaatsingen tussen ouders en de uit huis geplaatste kinderen en hebben de ouders met deze uithuisplaatsingen ingestemd? Zo nee, waarom zijn deze kinderen dan toch in het buitenland geplaatst?
  10. Bent u bereid om de plaatsingen in het buitenland te stoppen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?