Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 januari 2010

Visitatiecommissie kritisch op provincie Utrecht

Vandaag kwam de visitatiecommissie Randstadprovincies met een rapport over het functioneren van de provincie Utrecht. De commissie oordeelt kritisch over de bestuurskracht van de provincie Utrecht. D66-fractievoorzitter Ralph de Vries: “Evenals de commissie hamert D66 al lang op een herbezinning van de kerntaken en een herijking van het middenbestuur,”

Randstadsamenwerking lege huls

D66 pleit al langer voor een Randstadprovincie, gezien de problemen rond mobiliteit en ruimte in de Randstad. En nu zegt ook de visitatiecommissie dat de relatie tussen provincie en grote steden, en de rol en positie van het middenbestuur aan herijking toe is: ”Juist in een gezamenlijke Randstadsamenwerking had dat gekund, maar deze samenwerking is een lege huls gebleken”, meldt het rapport.
Daarnaast constateert de visitatiecommissie dat de beoogde provinciale Randstadsamenwerking bestuurlijk bijna niet leeft bij de provincies, met Zuid-Holland als enige uitzondering: “De Strategische EU-Randstadagenda is nauwelijks meer dan een vorm om in Brussel aanwezig te zijn. De gezamenlijke bestuurskracht op deze gezamenlijke Randstadopgave is laag.”

Samenwerkingsagenda

D66 heeft net als de visitatiecommissie kritiek geuit op de opzet van de samenwerkingsagenda met gemeenten. De commissie stelt dat de intenties goed waren, maar dat de uitwerking anders had gekund. Bovendien kenmerkt de samenwerkingsagenda zich door “een onvoldoende transparant besluitvorming” en “onvoldoende draagvlak”, aldus het rapport. Daarnaast voelen middelgrote en kleine gemeenten zich niet serieus genomen door Gedeputeerde Staten.

Impuls kerntakendiscussie

D66 vindt het belangrijk om kritisch naar de taken van de provincie te kijken. Het rapport van de visitatiecommissie biedt eindelijk een kans om de kerntakendiscussie in een stroomversnelling te brengen. Want doeltreffendheid en legitimiteit binnen het sociaal-maatschappelijke takenpakket zijn onvoldoende. Volgens de visitatiecommissie moet je daar conclusies uit trekken en stoppen met taken waar de provincie weinig meer kan bieden dan ‘smeergeld’. De visitatiecommissie bepleit het maken van expliciete keuzes om vanuit deze keuzes de organisatiestructuur en ambtelijke capaciteit te bepalen.

Stevig ruimtelijk ordeningsbeleid

D66 onderschrijft en ondersteunt het als stevig maar fair ervaren provinciale beleid rond de ruimtelijke ordening. De bevindingen van de commissie bevestigen deze opstelling. Het achterblijvende resultaat inzake de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is ernstig en vereist volgens D66 juist meer commitment en sturing van de provincie.

Conclusie

Het rapport biedt een kritisch oordeel over het functioneren van de provincie Utrecht. “Gedeputeerde Staten kunnen niet wegduiken voor deze heldere bevindingen, die op een aantal belangrijke beleidspunten scherp en vernietigend zijn,” vindt Ralph de Vries.
D66 wil zowel de visitatiecommissie als Gedeputeerde Staten over het rapport nader aan de tand voelen, zodat verbeteringen en beleidsaanpassingen al vóór 2011 in gang gezet kunnen worden.