Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 januari 2010

GS halen bakzeil met gebiedscommissie Groot-Mijdrecht Noord

edeputeerde Staten hebben naar aanleiding van het onderzoek van oud-burgemeester L.C. Groen naar een gebiedscommissie voor Groot-Mijdrecht Noord moeten erkennen dat hier geen draagvlak in het gebied voor bestaat. Er bestaat simpelweg onvoldoende vertrouwen tussen de betrokken partijen. D66-fractievoorzitter Ralph de Vries had reeds op 8 december 2008 betoogd dat D66 vanwege het ontbreken van enig draagvlak niets zag in een gebiedscommissie. Een apart onderzoek was daar niet voor nodig.

Naar aanleiding van de gesprekken concludeert Groen in zijn memorandum dat:

“Het vertrouwen tussen de partijen die elkaar in de gebiedscommissie nodig hebben, is ernstig geschaad. Nu de besluitvorming rond de toekomst van het gebied Groot-Mijdrecht Noord een laatste fase lijkt in te gaan en er- mede lettende op de afspraken in RU-verband -grote belangen op het spel staan, terwijl de toegemeten tijd voor besluitvorming krap is , zou voorbereidend werk in een gebiedscommissie ter verkrijging van voldoende draagvlak alleen kans van slagen hebben indien partijen elkaar volstrekt vertrouwen. De afstand van partijen tot elkaar is thans te groot om snel tot overbrugging van de verschillen te kunnen komen en dus om het vertrouwen daarmee snel te kunnen herstellen.”

De coalitiepartijen, en in het bijzonder het CDA, hadden juist gepleit voor een breed opgezette commissie. Zij worden nu feitelijk in hun hemd gezet. Vooral het CDA zal nu met de billen bloot moeten op dit dossier: Welk belang weegt zwaarder dat van de CDA-kiezers in de polder of het belang van het veenweidegebied als geheel?

Tevens blijkt dat de portefeuillewisseling binnen Gedeputeerde Staten vooralsnog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Gedeputeerde De Jong (Christenunie), die voor het kerstreces dit beladen dossier van VVD-collega Binnekamp overnam, presenteerde aan de commissie Ruimte, Groen en Water een proces waarbij de betrokkenheid van externe partijen vanaf nu op drie niveaus geregeld wordt:

1. De eerste schil is die van de stuurgroep waarin we als drie samenwerkende overheden (provincie, waterschap en gemeente) de ontwikkeling van de combinatievariant aansturen.

2. De tweede schil zijn de betrokken partijen in bredere zin: naast de overheden zijn dit LTO, natuurmonumenten/SBB en een vertegenwoordiging van de bewoners. Met hen wil ik begin maart aan tafel, voorafgaand aan de besluitvorming van GS (voorzien op 17 maart) over het vrijgeven van de combinatievariant voor de rijksprocedure. Ik zal dan de combinatievariant presenteren en hun reactie vragen. Informerend materiaal zal hen ca. een week van te voren worden toegestuurd.

3. De derde schil zijn alle bewoners en betrokkenen. Voor hen zal een inloopavond met een informerend karakter worden georganiseerd, kort ná de besluitvorming van GS op 17 maart.

Wat betreft de totale planning van het project Groot Mijdrecht Noord gaat GS nog steeds uit van het tijdpad dat op 8 december j.l. is besproken en waarbij er voor juli aanstaande definitieve besluitvorming is over de combinatievariant.