Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2010

Provincie Utrecht trekt te grote broek aan

De provincie Utrecht moet niet teveel de eigen provinciale belangen voorop stellen en niet slechts defensief reageren op voorstellen om de Rijksbijdrage aan provincies te verminderen. In deze tijd van economische crisis dient het algemeen belang echt voorop te staan, niet alleen de belangen van provincies.

De reactie van het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten die vorige week elke korting op de Rijksuitkering afwees, is onnodig defensief. Dit vinden de fracties in de provinciale staten van GroenLinks en D66. Zij pleiten voor een open en zakelijke opstelling. “We zitten met ons allen in het schuitje en dan moeten we allemaal mee roeien”.

Provincies worden regelmatig kritisch bekeken. Terecht want ook provincies moeten zich bewijzen. Vorige week verscheen het advies van de Raad voor Financiële Verhoudingen over het Provinciefonds. Voor de provincie Utrecht zou dit kunnen leiden tot een korting van 50 mln. op het Provinciefonds.

Voor het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, was het idee van een korting van 80% op de uitkering van het Provinciefonds aanleiding voor een scherpe, afwijzende reactie onder de titel: “Provincie Utrecht wil Kabinet behoeden voor ernstig bedrijfsongeval”. Hiermee trok het college naar mening van D66 en GroenLinks een te grote broek aan en werd ontkend welke grote problemen er in de samenleving leven waarvoor Den Haag een oplossing moet zoeken. Een nieuw programma van investeren en bezuinigen is noodzakelijk om tegenwicht te bieden tegen de economische rampspoed, ook in de provincie. Dan past een constructieve houding meer dan een op hoge toon afwijzen van adviezen. Bovendien, de korting van 50 mln. mag ook best gerelativeerd worden. Allereerst omdat dit samengaat met een herbezinning op het takenpakket van de provincies, waarbij het uitgangspunt is de voorstellen van de commissie Lodders. En ten tweede omdat op het totaal van de provinciale begroting, niet een korting van 80% zoals wordt gesuggereerd, maar een korting van 10 % zou betreffen. Er was dus geen aanleiding om op voorhand te stellen dat allerlei projecten geen doorgang meer kunnen vinden.

GroenLinks en D66 vinden dat er alle reden is voor een sterk middenbestuur tussen gemeenten en Rijk, sterk in structuur en taken en sterk in bestuur en cultuur. Om die reden menen zij ook dat het Rijk haast moet maken met de aanbeveling van de commissie Kok uit 2007 (commissie advies versterking Randstad) om de bestuurlijke structuur van de Randstad te vernieuwen. Het nu gestarte onderzoek naar de bestuurskracht van de Randstadprovincies moet hiervoor een aanzet zijn.