Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 januari 2010

D66 houdt vast aan ongedeelde variant Vecht & Venen

D66 heeft zowel in Provinciale Staten als in de gemeenteraden van De Ronde Venen, Abcoude, en Breukelen aangegeven vast te willen houden aan de ongedeelde variant Vecht en Venen. Staatssecretaris Bijleveld (CDA) heeft na rijp beraad met alle betrokken gemeenten en Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten een voorstel voor twee gemeenten, De Ronde Venen en Abcoude, en Maarssen, Breukelen en Loenen, ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen. Dit naar aanleiding van de behandeling van de ARHI-procedure in de Tweede Kamer.

Bestuurlijk proces
D66 heeft veel kritiek op de gevoerde procedure. Deze herindeling is één doffe ellende en een bestuurlijk debacle gebleken. Zowel de Tweede Kamer als de betrokken gemeenten zijn hier debet aan. Ralph de Vries, fractievoorzitter D66 zegt hierover: “Hoe is het mogelijk dat vier van de vijf gemeenten nu iets anders zeggen dan ze anderhalf jaar geleden de provincie verteld hebben? Dit zegt veel over de regievoering door de provincie en de stuurgroep.”

Voor D66 ontstaat een beeld van een falende provincie. Gedeputeerde Staten leggen zich bij gebrek aan visie zonder moeite of besef voor politieke eigenwaarde neer bij het voorstel van de staatssecretaris. De gevoerde ARHI-procedure is hiermee verworden tot een lege huls. D66 ziet risico’s voor de lopende en toekomstige herindelingprocedures in Utrecht en wil dat GS nu eindelijk eens voor een bestuurlijke visie op de provincie Utrecht inclusief vorm en aantal gemeenten opstelt.

De gekozen variant
Samenvoeging Breukelen, Maarssen en Loenen
D66 stelt grote vraagtekens bij de bestuurskracht en de financiële draagkracht van de nieuwe gemeente, die waarschijnlijk Maarssen zal gaan heten. In Maarssen is een vernietigend rapport van Berenschot over de bestuurscultuur verschenen, terwijl in Loenen en Breukelen uit de bestuurskrachtmetingen is gebleken dat deze onder maat is. In het voorstel stelt de staatssecretaris zelf dat de nieuwe gemeente een lager dan gemiddelde financiële startpositie heeft. D66 vraagt zich af, waarop GS de verwachting baseren dat het samenvoegen van drie zwakke gemeenten wel tot een sterke Vechtgemeente zal leiden?

Daarnaast ontstaat weliswaar een Vechtgemeente Maarssen, maar wel met een drietal anomalieën. Maarssenbroek is een sterk stedelijk gebied, dat sterk op Utrecht gericht is. Loenersloot past feitelijk beter bij een mogelijke gemeente DRV & Abcoude. De inwoners van Kockengen hebben reeds eerder aangegeven aansluiting bij Woerden voor te staan. Kort gesteld is er dus weldegelijk sprake van een restproblematiek.

Samenvoeging De Ronde Venen en Abcoude
D66 vindt dat Abcoude, nota bene de initiator van de ARHI-procedure, in het huidige voorstel geofferd wordt ten faveure van Maarssen. Abcoude betaalt de rekening voor Maarssen. Vanaf het eerste moment heeft Abcoude aangegeven niets te zien in alleen een samenvoeging met, wat heet annexatie door, De Ronde Venen. En toch gaan GS hier volledig aan voorbij.

Conclusie
Maarssen maakte geen deel uit van de herindelingprocedure, maar werd wel geconsulteerd. Tijdens deze consultatie bleek Maarssen geen behoefte te hebben aan een herindeling. Vanwege de angst voor het grote Utrecht en onder het mom van de Vechtgedachte is Maarssen van gedachten veranderd.

D66 concludeert dat Maarssen de hoofdprijs heeft gewonnen. Eerst heeft de gemeente van zichzelf een soort restproblematiek gemaakt, daarna heeft Maarssen zich na besluitvorming door de provincie in de ARHI procedure gewurmd, vormt Maarssen de dominante ex-gemeente in de nieuw te vormen gemeente, betaalt Breukelen de financiële rekening voor de herindeling BML en is Abcoude geofferd ten gunste van BML.

De lokale fracties van D66 hebben, met uitzondering van Loenen, de Statenfractie te kennen gegeven het voorstel categorisch af te wijzen. D66 blijft van mening dat een herindeling Vecht & Venen de beste oplossing voor alle partijen en het gebied in totaal is en blijft.