Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2009

Stel ambitieuze en realistische doelen voor woningbouw

Bij het realiseren van extra woningen in de moet de nadruk liggen op inbreiding in plaats van uitbreiding. Dat is de reactie van D66 op de nota ‘Bouwen en Wonen’ van Gedeputeerde Staten. Zoveel mogelijk bestaande bebouwing en stedelijke locaties moeten worden omgevormd tot woningen zodat er zo min mogelijk nieuwe ruimte wordt aangeboord. Daarbij wil D66 haalbare doelen stellen om het project tot een succes te maken.

Stel realistische doelen
D66-fractievoorzitter Ralph de Vries roept de Gedeputeerde Staten op om een realistisch plan van aanpak neer te leggen met aandacht voor de kwaliteit van de ruimte. “De aanpak van de GS van inbreiding, herstructurering en transformatie is goed. Alleen het streefaantal van 80.000 woningen is onrealistisch. Binnenstedelijke bebouwing is een uitdagend plan, en met het oog op de economische crisis lijkt dit aantal niet haalbaar”, aldus de Vries. Daarnaast wil D66 dat de optie van de A12 zone met voorzichtigheid wordt afgewogen. De A12 zone is voor D66 een interessante keuze, maar de herstructurering van dit enorme gebied zal veel tijd vragen. Daarom moet er nu al een start gemaakt worden met overleg met gemeenten en het Rijk.

Kansen voor woningbouw

D66 ziet veel kansen voor vernieuwende binnenstedelijke woningbouw. Al in de vorige statenperiode pleitten de sociaal-liberalen voor de transformatie van kantoren naar woningbouw. Ook op plekken waar nodeloos veel parkeerruimte is zoals in winkelcentra of het gebied rond de Jaarbeurs, liggen kansen. Ralph de Vries: “De gekozen locaties zijn uitdagend, maar bieden veel mogelijkheden. D66 is niet bang voor nieuwe en onorthodoxe projecten”

Een efficiënte aanpak

Om de woningbouwprojecten zo effectief mogelijk op te kunnen zetten, is een overzichtelijke aanpak nodig. D66 is voorstander om één fonds, het bestaande Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, te gebruiken om de projecten te financieren. “Eén fonds kan breed ingezet worden en maatwerk leveren. Het stapelen van allerlei potjes en fondsen levert een wirwar op van subsidies en regelingen”, aldus de Vries. Ook moet de Provincie zich bezig houden met haar eigen taken. Zo moet het realiseren van passende woonvoorzieningen voor senioren een taak van de gemeenten blijven.